+6

Thuật ngữ IT #17: Behavior-Driven Development - BDD

Trong bài này mình sẽ giới thiệu về thuật ngữ BDD - "Phát triển dựa trên hành vi" (Behavior Driven Development - BDD) - một phương pháp phát triển phần mềm phổ biến.

1. Giới thiệu về BDD

BDD là một phương pháp phát triển phần mềm, xuất phát từ phương pháp phát triển dựa trên kiểm thử (Test Driven Development - TDD). BDD không chỉ giúp kiểm tra chức năng của phần mềm, mà còn giúp mô tả rõ ràng hơn về hành vi mong đợi của hệ thống.

1.1. Tại sao lại sử dụng BDD?

BDD giúp tăng khả năng đọc hiểu mã nguồn, khiến mã nguồn trở thành một loại tài liệu mô tả hệ thống. Điều này giúp việc chuyển đổi từ yêu cầu kỹ thuật sang mã nguồn trở nên suôn sẻ hơn.

2. Cách thức hoạt động của BDD

Trong BDD, chúng ta bắt đầu bằng việc xác định các yêu cầu kỹ thuật dưới dạng các "câu chuyện" (story) mô tả hành vi của hệ thống. Các câu chuyện này sau đó sẽ được chuyển đổi thành các bài kiểm thử.

2.1. Ví dụ về BDD

Giả sử chúng ta đang xây dựng một hệ thống quản lý người dùng. Một trong những yêu cầu kỹ thuật có thể là "Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới". Trong BDD, yêu cầu này sẽ được mô tả như sau:

Kịch bản: Đăng ký tài khoản mới
 Cho trạng thái ban đầu là danh sách người dùng trống
 Khi người dùng "Nguyễn Văn A" đăng ký với email "a@gmail.com"
 Thì danh sách người dùng sẽ chứa "Nguyễn Văn A"

3. Kết luận

BDD là một phương pháp phát triển phần mềm hiệu quả, giúp cải thiện khả năng đọc hiểu mã nguồn và tăng cường sự hiểu biết giữa các thành viên trong nhóm phát triển. Bằng cách sử dụng BDD, chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng cao mà vẫn đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng như mong đợi.

FAQs

 1. BDD có khác gì so với TDD không?

  • BDD và TDD đều là các phương pháp phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử. Tuy nhiên, BDD tập trung nhiều hơn vào việc mô tả hành vi của hệ thống, trong khi TDD tập trung vào việc kiểm tra chức năng của hệ thống.
 2. Tôi có thể sử dụng BDD trong mọi dự án phần mềm không?

  • BDD phù hợp với các dự án phần mềm có yêu cầu kỹ thuật rõ ràng và cần sự hiểu biết chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm phát triển.
 3. BDD sử dụng ngôn ngữ lập trình nào?

  • BDD có thể được sử dụng với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Có nhiều công cụ hỗ trợ BDD cho các ngôn ngữ như Java, Ruby, Python, etc.
 4. Làm thế nào để bắt đầu với BDD?

  • Để bắt đầu với BDD, bạn cần xác định các yêu cầu kỹ thuật dưới dạng các "câu chuyện" mô tả hành vi của hệ thống. Sau đó, chuyển đổi các câu chuyện này thành các bài kiểm thử.
 5. Có công cụ nào hỗ trợ BDD không?

  • Có nhiều công cụ hỗ trợ BDD, bao gồm JBehave và Cucumber cho Java, RSpec và Cucumber cho Ruby, Behave và Lettuce cho Python, etc.

English Version

In this article, we'll be introducing Behavior Driven Development (BDD) - a popular software development method.

1. Introduction to BDD

BDD is a software development method that originates from Test Driven Development (TDD). BDD not only helps test the functionality of the software, but also provides a clearer description of the expected behavior of the system.

1.1. Why use BDD?

BDD enhances the readability of the code, turning the code into a kind of system description document. This makes the transition from technical requirements to code smoother.

2. How BDD Works

In BDD, we start by defining the technical requirements in the form of "stories" that describe the behavior of the system. These stories are then converted into test cases.

2.1. Example of BDD

Suppose we are building a user management system. One of the technical requirements might be "Users can register a new account". In BDD, this requirement would be described as follows:

Scenario: Register a new account
 Given the initial state is an empty user list
 When user "Nguyen Van A" registers with email "a@gmail.com"
 Then the user list will contain "Nguyen Van A"

3. Conclusion

BDD is an effective software development method that improves code readability and enhances understanding among development team members. By using BDD, we can create high-quality software products while ensuring that the system operates as expected.

FAQs

 1. How is BDD different from TDD?

  • Both BDD and TDD are test-driven software development methods. However, BDD focuses more on describing the behavior of the system, while TDD focuses on testing the functionality of the system.
 2. Can I use BDD in all software projects?

  • BDD is suitable for software projects with clear technical requirements and a need for a tight understanding among development team members.
 3. What programming language does BDD use?

  • BDD can be used with various programming languages. There are many tools that support BDD for languages such as Java, Ruby, Python, etc.
 4. How do I get started with BDD?

  • To get started with BDD, you need to define the technical requirements in the form of "stories" that describe the behavior of the system. Then, convert these stories into test cases.
 5. Are there any tools that support BDD?

  • There are many tools that support BDD, including JBehave and Cucumber for Java, RSpec and Cucumber for Ruby, Behave and Lettuce for Python, etc.

日本語版

この記事では、人気のあるソフトウェア開発手法である「行動駆動開発」(Behavior Driven Development - BDD)について紹介します。

1. BDDとは何ですか?

BDDは、テスト駆動開発(Test Driven Development - TDD)から派生したソフトウェア開発手法です。BDDは、ソフトウェアの機能をテストするだけでなく、システムの期待される動作をより明確に記述するのに役立ちます。

1.1. なぜBDDを使用するのですか?

BDDは、ソースコードの可読性を向上させ、ソースコードをシステムを記述する文書のようにします。これにより、技術要件からソースコードへの変換がスムーズになります。

2. BDDの動作方法

BDDでは、システムの動作を記述する「ストーリー」形式の技術要件を定義することから始めます。これらのストーリーはその後、テストケースに変換されます。

2.1. BDDの例

たとえば、ユーザー管理システムを構築しているとします。技術要件の一つは「ユーザーが新しいアカウントを登録できる」かもしれません。BDDでは、この要件は次のように記述されます:

シナリオ:新規アカウントの登録
 初期状態はユーザーリストが空であるとする
 ユーザー「Nguyễn Văn A」がメール「a@gmail.com」で登録すると
 ユーザーリストには「Nguyễn Văn A」が含まれる

3. まとめ

BDDは、ソースコードの可読性を向上させ、開発チームのメンバー間の理解を深める効果的なソフトウェア開発手法です。BDDを使用することで、システムが期待通りに動作することを確保しながら、高品質なソフトウェア製品を作成することができます。

よくある質問

 1. BDDとTDDの違いは何ですか?

  • BDDとTDDは、テストに基づくソフトウェア開発手法です。しかし、BDDはシステムの動作の記述に重点を置いているのに対し、TDDはシステムの機能のテストに重点を置いています。
 2. すべてのソフトウェアプロジェクトでBDDを使用できますか?

  • BDDは、技術要件が明確で、開発チームのメンバー間の深い理解が必要なソフトウェアプロジェクトに適しています。
 3. BDDはどのプログラミング言語を使用しますか?

  • BDDは、Java、Ruby、Pythonなど、さまざまなプログラミング言語で使用できます。BDDをサポートするツールは多数あります。
 4. BDDを始めるにはどうすればいいですか?

  • BDDを始めるには、システムの動作を記述する「ストーリー」形式の技術要件を定義することから始めます。次に、これらのストーリーをテストケースに変換します。
 5. BDDをサポートするツールはありますか?

  • BDDをサポートするツールは多数あります。Java用のJBehaveとCucumber、Ruby用のRSpecとCucumber、Python用のBehaveとLettuceなどがあります。

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.