+3

Tạo Trình Đọc Sách Điện Tử Với EPUB (Phần 2- Triển khai code demo EPUB Reader)

alt

Trong phần này tôi sẽ mô tả về ứng dụng đọc file epub

Trước khi đọc phần 2 này bạn nên đọc Phần 1- Cấu trúc Epub trước để nắm rõ được cấu trúc file EPUB như thế nào, tổ chức file ra sao.

I. Mô tả về logic xử lý

Bước 1. Đầu tiên khi bạn có file epub đã tải về trong máy thì sẽ phải tiến hành giải nén file epub

Nó cũng giống như bạn giải nén như 1 file zip ra.

alt

Tương ứng đoạn code sẽ như sau:

 public static final void unzipAll(File zipFile, File targetDir) throws IOException {
    ZipInputStream zis = new ZipInputStream(new FileInputStream(zipFile));
    ZipEntry zentry = null;

    // if exists remove
    if (targetDir.exists()) {
      FileUtils.deleteDirectory(targetDir);
      targetDir.mkdirs();
    } else {
      targetDir.mkdirs();
    }

    // unzip all entries
    while ((zentry = zis.getNextEntry()) != null) {
      String fileNameToUnzip = zentry.getName();
      File targetFile = new File(targetDir, fileNameToUnzip);

      // if directory
      if (zentry.isDirectory()) {
        (new File(targetFile.getAbsolutePath())).mkdirs();
      } else {
        // make parent dir
        (new File(targetFile.getParent())).mkdirs();

        unzipEntry(zis, targetFile);
      }
    }
    zis.close();
  }

Bước 2. vào trong folder META-INF để đọc file container.xml

alt

Trong file container.xml phải lấy ra được field full-path="OEBPS/content.opf" để link được file content.opf ở đâu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<container version="1.0" xmlns="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container">
  <rootfiles>
    <rootfile full-path="OEBPS/content.opf" media-type="application/oebps-package+xml"/>
  </rootfiles>
</container>

và đoạn code tương ứng

 @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes)
      throws SAXException {

    mStartTag = localName;

    if ("rootfile".equalsIgnoreCase(localName)) {
      String path = attributes.getValue("full-path");
      rootFilePath = path;
    }
  }

Hiện tại tôi đang dùng org.xml.sax.helpers.DefaultHandler trong thư viện commons-io:commons-io để lọc file định dạng XML

Bước 3. Lọc nội dung sách

từ link OEBPS/content.opf để tiếp tục đọc ra file toc.ncx (mục lục) và các thông số khác của sách như: tên sách, tác giả, và sách thuộc ngôn ngữ gì

Dưới đây là thông số:

<dc:title>Dế Mèn Phiêu Lưu Ký</dc:title>
<dc:creator opf:role="aut">Tô Hoài</dc:creator>
<dc:format>epub</dc:format>
<dc:coverage>images/cover.jpg</dc:coverage>
<dc:publisher>http://isach.info</dc:publisher>
<dc:identifier id="motsach_url">http://isach.info/story.php?story=de_men_phieu_luu_ky__to_hoai</dc:identifier>
<dc:language>vi</dc:language>

Trong file content.opf sẽ tiếp tục tìm ra link của file toc.ncx (mục lục)

<item href="toc.ncx" id="ncx" media-type="application/x-dtbncx+xml" /> Ở đây toc.ncxcontent.opf đang nằm cùng nhau Đoạn code cho việc lọc file content.opf trong BookInfoSAXParser.java

Và cụ thể cách lọc như sau:

@Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName,
               Attributes attributes) throws SAXException {

    if ("dc:title".equalsIgnoreCase(qName)) {
      isTitle = true;
    }
    if ("dc:creator".equalsIgnoreCase(qName)) {
      isCreator = true;
    }
    if ("dc:publisher".equalsIgnoreCase(qName)) {
      isPublisher = true;
    }
    if ("dc:subject".equalsIgnoreCase(qName)) {
      isSubject = true;
    }

    if ("meta".equalsIgnoreCase(localName)) {
      if (attributes.getValue("name").equals("cover")) {
        cover_id = attributes.getValue("content");
      }
    }

    mStartTag = localName;
    if ("item".equalsIgnoreCase(localName)) {
      String id = attributes.getValue("id");
      if (id != null && id.equalsIgnoreCase(cover_id)) {
        bookInfo.coverPath = attributes.getValue("href");
      }
      String href = attributes.getValue("href");
      String mediaType = attributes.getValue("media-type");

      bookInfo.manifestList
          .add(new EpubBook.Manifest(id, href, mediaType));

      // Get toc.ncx path
      if (!isFoundTOC && id.equalsIgnoreCase("ncx")) {
        bookInfo.tocPath = href;
        isFoundTOC = true;
      }
    } else if ("itemref".equalsIgnoreCase(localName)) {
      String idref = attributes.getValue("idref");
      bookInfo.spineList.add(idref);
    }
  }

Bước 4. Lọc lấy các chương trong toc.ncx

Sau khi biết được link của file toc.ncx sẽ tiến hành lấy link các chương dưới định dạng HTML

File toc.ncx như sau:

<navPoint id="cover" playOrder="1"><navLabel><text>Bìa</text></navLabel><content src="cover.html" /></navPoint>
<navPoint id="title" playOrder="2"><navLabel><text>Tựa đề</text></navLabel><content src="title.html" /></navPoint>
<navPoint id="chapter_de_men_phieu_luu_ky__to_hoai_0001" playOrder="3"><navLabel><text>Chương 1/10</text></navLabel><content src="text/de_men_phieu_luu_ky__to_hoai_0001.html" /></navPoint>
<navPoint id="chapter_de_men_phieu_luu_ky__to_hoai_0002" playOrder="4"><navLabel><text>Chương 2/10</text></navLabel><content src="text/de_men_phieu_luu_ky__to_hoai_0002.html" /></navPoint>
<navPoint id="chapter_de_men_phieu_luu_ky__to_hoai_0003" playOrder="5"><navLabel><text>Chương 3/10</text></navLabel><content src="text/de_men_phieu_luu_ky__to_hoai_0003.html" /></navPoint>
............

Ở đây sẽ lấy được title của chương và đường dẫn của chương đó

Bước 5. Hiển thị nội dung

Do nội dung truyện là file HTML nên tôi sẽ dùng WebView để hiển thị nội dung

mWebView.loadUrl( url); Trong đó url được nối từ folder giải nén và path của chương đó "/storage/sdcard0/Download/de_men_phieu_luu_ky__to_hoai/OEBPS/" + "text/de_men_phieu_luu_ky__to_hoai_0001.html" Vậy tôi đã mô tả xong các bước làm đối với epub. Chi tiết bạn xem trong https://github.com/oTranThanhNghia/EpubReader để hiểu rõ hơn

II. Demo app

Sau đây là 1 vài hình ảnh demo app

alt

alt

Lời kết

Tôi có một lời khuyên là muốn hiểu thật nhanh thì bạn hãy bắt đầu code ngay chứ đừng dừng lại ở đọc tài liệu. Chỉ có code mới giúp bạn hiểu rõ vấn đề và nhớ lâu được Trong phần tiếp theo tôi sẽ trình bày rõ hơn về cách gọi function trong webview ra native và ngược lại để có thể dễ dàng xử lý sự kiện trong WebView. Xin cảm ơn !

Tham khảo

 1. Tạo ứng dụng đọc sách điện tử với EPUB (Phần 1- Cấu trúc Epub) https://viblo.asia/p/tao-ung-dung-doc-sach-dien-tu-voi-epub-phan-1-cau-truc-epub-wjAM7abyvmWe
 2. Mẫu file epub https://github.com/oTranThanhNghia/EpubReader/blob/master/de_men_phieu_luu_ky__to_hoai.epub được lấy từ nguồn http://isach.info
 3. Thư viện để lọc XML https://commons.apache.org/proper/commons-io/
 4. Source code https://github.com/oTranThanhNghia/EpubReader
 5. AndroidFileChooser https://github.com/MostafaNasiri/AndroidFileChooser

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.