+8

Tạo cluster RabbitMQ đơn giản với HAProxy và Docker compose

Kiến trúc hệ thống của chúng ta sẽ như sau

Ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ tạo 1 cluster RabbitMQ với 3 node, có 1 reverse proxy đóng vai trò là load balancing đứng giữa làm nhiệm vụ hứng tất cả request gọi vào RabbitMQ cluster của chúng ta.

RabbitMQ và Docker

Chúng ta sẽ sử dụng docker image RabbitMQ được build sẵn từ Docker Hub. Sử dụng thêm plugin management-3 để dễ dàng theo dõi và cấu hình RabbitMQ từ giao diện web

Để chạy nhiều container cùng lúc. Chúng ta sử dụng Docker Composer. Nó sẽ giúp chúng ta tổ chức application đơn giản hơn chỉ trong 1 file docker-composer.yml duy nhất

Để sử dụng Docker composer, chúng ta định nghĩa 2 thứ

 1. Định nghĩa các lệnh chạy để build HAProxy container trong Dockerfile.
 2. Định nghĩa những dịch vụ trong docker-composer.yml.

HAProxy

Giống như Nginx, Kong API gateway. HAproxy là 1 load balancing, reverse proxy rất mạnh mẽ. HAproxy hỗ trợ cả HTTP và TCP protocol. Chúng ta sẽ sử dụng HAproxy làm load balancing cho cluster RabbitMQ

Đầu tiên định nghĩa HAproxy config haproxy.cfg

Tạo 1 file tên haproxy.cfg copy nội dung bên dưới vào file vừa tạo

global
 log   127.0.0.1 alert
 log   127.0.0.1 alert debug
 maxconn 3000

defaults
 log   global
 option dontlognull
 option persist
 option redispatch
 retries 3
 timeout connect 5000
 timeout client 50000
 timeout server 50000

listen haproxy-stats
  bind *:1936
  mode http
  stats enable
  stats hide-version
  stats refresh 5s
  stats uri   /haproxy?stats
  stats realm  Haproxy\ Statistics
  stats auth  haproxy:haproxy

listen rabbitmq
  bind  *:5672
  mode  tcp
  option tcplog
  balance roundrobin
  server rabbitmq-node-1 rabbitmq-node-1:5672 check inter 5000 rise 3 fall 5
  server rabbitmq-node-2 rabbitmq-node-2:5672 check inter 5000 rise 3 fall 5
  server rabbitmq-node-3 rabbitmq-node-3:5672 check inter 5000 rise 3 fall 5

Bạn chỉ cần copy nội dung trên vào file haproxy.cfg của bạn thôi. Tôi sẽ giải thích thắc mắt ở comment nhé!

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về HAproxy tại đây

HAProxy Dockerfile

Tạo HAproxy Dockerfile để build image HAProxy Tạo file name tên Dockerfile và copy nội dung bên dưới vào file

#HA version 1.9, bạn có thể chọn 1.8, 1.7
FROM haproxy:1.9
#Lệnh copy file haproxy.cfg vào docker image
COPY haproxy.cfg /usr/local/etc/haproxy/haproxy.cfg

File Dockerfile này sẽ:

 1. pull HAproxy docker image 1.9 từ Docker Hub
 2. copy file haconfig.cfg của bạn vào image
 3. chạy HAProxy với file config của bạn

Tiếp theo chúng ta cần build docker image:

$ docker build -t haproxy-server .

Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh $ docker images:

REPOSITORY              TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
haproxy-server            latest       840661db1326    21 seconds ago   72.2MB
haproxy               1.9         9704a56e28db    37 hours ago    72.2MB
rabbitmq               3-management    ac759a4f2d38    12 days ago     226MB

Đóng gói tất cả vào Docker Compose

Tạo file name tên docker-compose.yml, sau đó copy nội dung bên dưới vào.

version: '2'

services:
 rabbitmq-node-1:
 image: rabbitmq:3-management
 container_name: rabbitmq-node-1
 hostname: rabbitmq-node-1
 ports:
  - "15672:15672"
 networks:
  - cluster-network
 volumes:
  - $PWD/storage/rabbitmq-node-1:/var/lib/rabbitmq
 environment:
  - RABBITMQ_ERLANG_COOKIE=cluster_cookie
  - RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
  - RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin 

 rabbitmq-node-2:
 image: rabbitmq:3-management
 container_name: rabbitmq-node-2
 hostname: rabbitmq-node-2
 ports:
  - "15673:15672"
 networks:
  - cluster-network
 volumes:
  - $PWD/storage/rabbitmq-node-2:/var/lib/rabbitmq
 environment:
  - RABBITMQ_ERLANG_COOKIE=cluster_cookie
  - RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
  - RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin

 rabbitmq-node-3:
 image: rabbitmq:3-management
 container_name: rabbitmq-node-3
 hostname: rabbitmq-node-3
 ports:
  - "15674:15672"
 networks:
  - cluster-network
 volumes:
  - $PWD/storage/rabbitmq-node-3:/var/lib/rabbitmq
 environment:
  - RABBITMQ_ERLANG_COOKIE=cluster_cookie
  - RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
  - RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin

 haproxy:
 image: haproxy-server:latest
 container_name: haproxy
 hostname: haproxy
 ports:
  - "5672:5672"
  - "1936:1936"
 networks:
  - cluster-network

networks:
 cluster-network:
 driver: bridge

File Docker compose của chúng ta có 4 services1 cluster network:

rabbitmq-node-1: tạo 1 container dựa trên image RabbitMQ, định nghĩa hostname, exposes các port, network, mout storage ra ngoài và thêm 1 vài environment cho RabbitMQ

TIPS - thư mục storage chứa dữ liệu RabbitMQ của node 1 tương tự cho node 2, node 3 được expose từ containers

$PWD/storage/rabbitmq-node-1

Username/password đăng nhập web admin RabbitMQ là admin/admin

rabbitmq-node-2: giống node 1

rabbitmq-node-3: giống node 1

haproxy: container dựa trên HAProxy image, exposes port 5672 ra ngoài, mode TCP để các app client giao tiếp với RabbitMQ cluster thông qua HAproxy. Haproxy web admin chạy ở port "1936" với thông tin đăng nhập là haproxy/haproxy

cluster-network: private internal network tên là "cluster-network" để các container giao tiếp với nhau

Bây giờ chúng ta chạy docker compose với lệnh:

$ docker-compose -f docker-compose.yml up

Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh $ docker ps:

CONTAINER ID    IMAGE          COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS                                   NAMES
42af69cf5d20    rabbitmq:3-management  "docker-entrypoint.s…"  40 seconds ago   Up 38 seconds    4369/tcp, 5671-5672/tcp, 15671/tcp, 25672/tcp, 0.0.0.0:15674->15672/tcp  rabbitmq-node-3
9206d2a533c6    rabbitmq:3-management  "docker-entrypoint.s…"  40 seconds ago   Up 38 seconds    4369/tcp, 5671-5672/tcp, 15671/tcp, 25672/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp  rabbitmq-node-1
bbae2f4cf559    rabbitmq:3-management  "docker-entrypoint.s…"  40 seconds ago   Up 38 seconds    4369/tcp, 5671-5672/tcp, 15671/tcp, 25672/tcp, 0.0.0.0:15673->15672/tcp  rabbitmq-node-2
b8d9b4f4dfe3    haproxy-server:latest  "/docker-entrypoint.…"  40 seconds ago   Up 38 seconds    0.0.0.0:1936->1936/tcp, 0.0.0.0:5672->5672/tcp              haproxy

Tạo cluster RabbitMQ

Khi tất cả mọi thứ đã được chạy, chúng ta bắt đầu cấu hình để join các node rabbitmq thành 1 cluster. Tôi sẽ join node 2, node 3 vào node 1

Kiểm tra status hiện tại của rabbitmq-node-1 bằng cách gửi lệnh vào container

$ docker exec -ti rabbitmq-node-1 bash -c "rabbitmqctl cluster_status"
Cluster status of node 'rabbit@rabbitmq-node-1'
[{nodes,[{disc,['rabbit@rabbitmq-node-1']}]},
 {running_nodes,['rabbit@rabbitmq-node-1']},
 {cluster_name,<<"rabbit@rabbitmq-node-1">>},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{'rabbit@rabbitmq-node-1',[]}]}]

Stop apprabbitmq-node-2 bằng lệnh

$ docker exec -ti rabbitmq-node-2 bash -c "rabbitmqctl stop_app"

Join rabbitmq-node-2 với rabbitmq-node-1

$ docker exec -ti rabbitmq-node-2 bash -c "rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbitmq-node-1"

Cuối cùng start node 2

$ docker exec -ti rabbitmq-node-2 bash -c "rabbitmqctl start_app"

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của cluster lại để biết node 2 đã joined vào cluster hay chưa:

docker exec -ti rabbitmq-node-1 bash -c "rabbitmqctl cluster_status"

Cluster status of node 'rabbit@rabbitmq-node-1'
[{nodes,[{disc,['rabbit@rabbitmq-node-1','rabbit@rabbitmq-node-2']}]},
 {running_nodes,['rabbit@rabbitmq-node-2','rabbit@rabbitmq-node-1']},
 {cluster_name,<<"rabbit@rabbitmq-node-1">>},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{'rabbit@rabbitmq-node-2',[]},{'rabbit@rabbitmq-node-1',[]}]}]

Thực hiện lại các bước với node 3

$ docker exec -ti rabbitmq-node-3 bash -c "rabbitmqctl stop_app"
$ docker exec -ti rabbitmq-node-3 bash -c "rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbitmq-node-1"
$ docker exec -ti rabbitmq-node-3 bash -c "rabbitmqctl start_app"

Kiểm tra lại node 2, 3 đã join vào cluster node 1 hay chưa:

docker exec -ti rabbitmq-node-1 bash -c "rabbitmqctl cluster_status"
Cluster status of node rabbit@rabbitmq-node-1 ...
[{nodes,[{disc,['rabbit@rabbitmq-node-1','rabbit@rabbitmq-node-2',
        'rabbit@rabbitmq-node-3']}]},
 {running_nodes,['rabbit@rabbitmq-node-3','rabbit@rabbitmq-node-2',
         'rabbit@rabbitmq-node-1']},
 {cluster_name,<<"rabbit@rabbitmq-node-1">>},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{'rabbit@rabbitmq-node-3',[]},
     {'rabbit@rabbitmq-node-2',[]},
     {'rabbit@rabbitmq-node-1',[]}]}]

Tìm hiểu thêm thông tin về RabbitMQ cluster tại đây

Đăng nhập HAProxy web admin

Đăng nhập tại địa chỉ http://localhost:1936/haproxy?stats với username:password (haproxy:haproxy) và port được định nghĩa trong file haproxy.cfg

3 service RabbitMQ được monitor trong giao diện của HAProxy.

Admin quản lí của RabbitMQ chạy ở port 15672 http://localhost:15672. Đăng nhập bằng thông tin (admin:admin) đã được định nghĩa trong file docker-compose.yml

Thông tin các port

Github cho ai cần https://github.com/caokhang91/cluster-rabbitmq-haproxy.

TIPS:

 • Remove docker image $ docker rmi [image ID]
 • Remove toàn bộ container $ docker rm $(docker ps -a -q)
 • Remove toàn bộ image $ docker rmi $(docker images -q)
 • Stop toàn bộ docker container $ docker stop $(docker ps -a -q)

Chúc các bạn thành công & Feeling free to share.

Bài viết được tổng hợp từ kiến thức cá nhân của tác giả và tổng hợp lại trên internet.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.