0

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

1. Defect Triage là gì ?

Xử lý lỗi là một quá trình trong đó mỗi lỗi được ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng, tần suất, rủi ro, v.v ... Thuật ngữ xử lý được sử dụng trong Kiểm tra phần mềm / QA để xác định mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên của các lỗi mới.

2. Tại sao cần có Defect Triage ?

Mục tiêu của Bug Triage là đánh giá, ưu tiên và chỉ định giải quyết các lỗi. Nhóm cần xác nhận mức độ nghiêm trọng của lỗi, thực hiện các thay đổi theo nhu cầu, hoàn thiện giải quyết các lỗi và chỉ định nhân lực. Chủ yếu được sử dụng trong quản lý dự án nhanh.

3. Tần suất của cuộc họp về Defect Triage cần được tiến hành trong một bản phát hành?

Tần suất của cuộc họp xử lý lỗi không cố định. Nó phụ thuộc vào tình hình dự án. Dưới đây, là một số yếu tố quan trọng quyết định tần suất của các cuộc họp này. Những yếu tố quan trọng là:

 1. Theo tiến độ dự án
 2. Số lượng lỗi trong hệ thống
 3. Tác động đến lịch trình sẵn có của các thành viên trong nhóm
 4. Chất lượng tổng thể của dự án
 5. Thông thường, các cuộc họp này được tổ chức hai hoặc ba lần trong một tuần.

4. Ai là người bắt buộc và những người tham gia khác vào cuộc họp Defect Triage ?

 • Những người tham gia bắt buộc. Dưới đây các thành viên dự án luôn tham gia vào các cuộc họp:
 1. Project Manager
 2. Test Team Leader
 3. Technical Lead
 4. Development Team Leader
 • Những người không bắt buộc:
 1. Developers
 2. Testers
 3. Business Analyst

5. Vai trò và trách nhiệm của người tham gia trong cuộc họp Defect Triage

 • Test Team Leader
 1. Lên lịch cho cuộc họp và gửi thông báo cuộc họp cho người tham dự.
 2. Tạo một báo cáo lỗi và gửi nó cho tất cả những người tham dự trước cuộc họp.
 3. Chỉ định mức độ ưu tiên và mức độ nghiêm trọng của các lỗi.
 4. Trình bày để các thành viên khác hiểu nguyên nhân gốc rễ của lỗi.
 5. Ghi lại nội dung cuộc họp và gửi đến những người tham dự.
 • Development Lead
 1. Giúp đỡ đánh giá độ ưu tiên của các lỗi
 2. Thảo luận về các lỗi khó và giải thích các rủi ro liên quan đến lỗi đó.
 3. Phân bổ công việc cho dev có liên quan để sửa lỗi
 4. Cập nhật giải pháp của lỗi và ghi chú các thông tin bị thiếu hay thêm bất kỳ thông tin nào cho dev
 • Project Manager
 1. Giúp đỡ đánh giá độ ưu tiên của các lỗi
 2. Thảo luận về ngày phát hành lặp lại tiếp theo cho QA.
 3. Cần đảm bảo rằng các đại diện người dùng liên quan cũng được mời tham dự cuộc họp xử lý lỗi.

6. Điều gì xảy ra trong cuộc họp 'Defect Triage' ?

 • QA leader gửi báo cáo lỗi cùng vs những lỗi mới. Trong cuộc họp phân loại lỗi, mỗi lỗi đc phân tích để xem liệu mức độ ưu tiên và mức độ nghiêm trọng có được chỉ định cho nó hay không.
 • Ưu tiên được sắp xếp lại nếu cần.
 • Lỗi được phân tích và đánh giá theo mức độ nghiêm trọng của chúng.
 • Điều này bao gồm thảo luận về sự phức tạp của lỗi, rủi ro, từ chối, phân công lại lỗi được thực hiện.
 • Cập nhật được nắm bắt trong hệ thống theo dõi lỗi.
 • Kỹ sư QA sẽ thực hiện các thay đổi đối với từng lỗi và thảo luận với từng người tham dự.
 • Trường "Nhận xét" được cập nhật chính xác bằng cách lưu ý các điểm quan trọng của cuộc họp.

7. Kết quả của cuộc họp Defect Triage

 • Vào cuối mỗi cuộc họp, Defect Triage Metrics sẽ được chuẩn bị và gửi cho tất cả những người tham dự. Báo cáo này hoạt động như biên bản cuộc họp sẽ minh chứng hữu ích cho các cuộc họp trong tương lai.
 • Tóm lại:
 1. Defect Triage là một quá trình trong đó mỗi lỗi được ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng, tần suất, rủi ro, v.v.
 2. Mục tiêu của Bug Triage là đánh giá, ưu tiên và chỉ định giải quyết các lỗi.
 3. Tần suất của cuộc họp xử lý lỗi được quyết định theo tiến độ dự án, số lượng lỗi trong hệ thống, chất lượng tổng thể của dự án, v.v.
 4. Project Manager, Test Team Leader, Technical Lead, Development Team Leader được tham gia vào cuộc họp này.
 5. Lỗi được phân tích và đánh giá theo mức độ nghiêm trọng của chúng.

Kết luận

Bài viết trên chia sẻ với mọi người về tầm quan trọng của Bug / Defect Triage trong kiểm thử phần mềm, mong có thể giúp ích cho mọi người.

Nguồn tham khảo: https://www.guru99.com/bug-defect-triage.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.