+1

Sử dụng Vuex Class Component trong Nuxtjs P2

Tiếp tục bài viết trước https://viblo.asia/p/su-dung-graphql-trong-du-an-nuxt-p1-aWj53n2ol6m, ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện call Qraphql API trong store của Nuxt.

1. ApiFactory

Trước hết chúng ta tạo 1 folder api ở root của project gồm 2 file ExampleApi.tsGqlQuery.ts

// api/ExampleApi.ts
import { ApolloProvider } from 'vue-apollo/types';
import { UserQuery } from './GqlQuery';

type User = {
 id: number;
 name: string;
};

export default class ExampleApi {
 private _apollo: ApolloProvider;

 public constructor(apollo: ApolloProvider) {
  this._apollo = apollo;
 }

 public async getUser(): Promise<User | void> {
  try {
   const { data } = await this._apollo.defaultClient.query(UserQuery);
   return {
    id: data.id,
    name: data.name,
   };
  } catch (error) {
   throw error;
  }
 }
}

// api/GqlQuery.ts

import gql from 'graphql-tag';

export const UserQuery = {
 query: gql`
  query {
   user
  }
 `,
};

Tiếp theo chúng ta tạo file api.ts trong thư mục plugins

import { NuxtAppOptions } from '@nuxt/types';
import ExampleApi from '~/api/ExampleApi';

export interface ApiFactory {
 example: ExampleApi;
}

let apiFactory: ApiFactory;

export default function ({ app }: { app: NuxtAppOptions }): void {
 if (app.apolloProvider) {
  apiFactory = {
   example: new ExampleApi(app.apolloProvider),
  };
 }
}

export { apiFactory };

Sau đó chúng ta add thêm file vừa tạo vào nuxt.config.js

plugins: [
 '@/plugins/api',
],

Giờ chúng ta sẽ thực hiện việc call API trong store. Trong ví dụ dưới mình có dùng thư viện vuex-class-component, các bạn có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn

https://viblo.asia/p/su-dung-vuex-class-component-trong-nuxtjs-WAyK89ynZxX

// store/example/index.ts

import { createModule, mutation, action } from 'vuex-class-component';
import { apiFactory } from '~/plugins/api';

const VuexModule = createModule({
 namespaced: 'example',
 strict: true,
 target: 'nuxt',
});

interface User {
 id: number;
 name: string;
}

export class ExampleStore extends VuexModule {
 private _user: User | null = null;

 @mutation
 private setUser(user: User | null): void {
  this._user = user;
 }

 @action
 public async getUser(): Promise<void> {
  try {
   const res = await apiFactory.example.getUser();
   if (res) {
    this.setUser(res);
   }
  } catch (error) {
   throw error;
  }
 }

 public get user(): User | null {
  return this._user;
 }
}

vậy là đã xong, giờ bạn có thể gọi đến action getUser trong store để fetch thông tin user. Thông tin user được fetch về sẽ lưu trong state user, bạn có lấy thông qua function user


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.