+2

Sử dụng Graphql trong dự án Nuxt (P1)

1. Apollo

https://github.com/nuxt-community/apollo-module

Đây là một module của Nuxt để giúp bạn có thể sử dụng Graphql trong dự án Nuxt. Module này yêu cầu Vue 2.6+ và serverPrefetch support

npm install --save vue@2.6.6 vue-template-compiler@2.6.6 vue-server-renderer@2.6.6

2. Cài đặt

 • Cài đặt nuxt
yarn create nuxt-app nuxt-demo

 • Cài đặt Apollo
yarn add @nuxtjs/apollo
 • Tạo file apollo-config.js trong folder plugins, file này sẽ bao gồm 3 phần chính

Handle lỗi

const errorLink = onError(({ graphQLErrors, networkError }) => {
  if (graphQLErrors) {
   graphQLErrors.map(({ message, locations, path }) =>
    console.log(
     `[GraphQL error]: Message: ${message}, Location: ${locations}, Path: ${path}`
    )
   );
  }

  if (networkError) {
   console.log(`[Network error]: ${networkError}`);
  }
 });

Setup endpoint

const httpLink = createHttpLink({
  uri: httpEndpoint,
 });

Setup context

const authLink = setContext((_, { headers }) => {
  const token = localStorage.getItem('access-token');
  return {
   headers: {
    ...headers,
    'Content-Type': 'application/json',
    'Access-Control-Allow-Origin': '*',
    'Access-Control-Allow-Credentials': true,
    Authorization: 'Basic ' + token,
   },
  };
 });

File apollo-config.js cuối cùng sẽ trông như thế này

import { onError } from '@apollo/client/link/error';
import { createHttpLink, from } from '@apollo/client/core';
import { setContext } from '@apollo/client/link/context';

export default function (context) {
 const httpEndpoint = context.env.ENDPOINT;

 const errorLink = onError(({ graphQLErrors, networkError }) => {
  if (graphQLErrors) {
   graphQLErrors.map(({ message, locations, path }) =>
    console.log(
     `[GraphQL error]: Message: ${message}, Location: ${locations}, Path: ${path}`
    )
   );
  }

  if (networkError) {
   console.log(`[Network error]: ${networkError}`);
  }
 });

 const httpLink = createHttpLink({
  uri: httpEndpoint,
 });

 const authLink = setContext((_, { headers }) => {
  let token = '';
  if (!process.server) {
   token = localStorage.getItem('access-token');
  }
  return {
   headers: {
    ...headers,
    'Content-Type': 'application/json',
    'Access-Control-Allow-Origin': '*',
    'Access-Control-Allow-Credentials': true,
    Authorization: 'Basic ' + token,
   },
  };
 });

 return {
  link: from([errorLink, authLink, httpLink]),
  defaultHttpLink: false,
 };
}

 • Add apollo-config.js vào nuxt.config.js
apollo: {
  clientConfigs: {
   default: '~/plugins/apollo-config.js',
  },
 },

3. Kết

Vậy là chúng ta đã setup xong Apollo cho Nuxt. Trong bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Graphql cho dự án.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.