+3

Sử dụng Vuex Class Component trong Nuxtjs

1. Vuex Class Component

Vuex class component(VCC) là 1 thư viện giúp bạn viết Vuex Module hoặc Store sử dụng ES6 Classes và ES7 Decorators. Mục đích chính của VCC là:

 • Giúp bạn viết Vuex Modules dễ dàng hơn.
 • Cung cấp proxy cho getters, mutations, và actions
 • Tạo ra Vuex Manager giúp bạn gọi tất cả các methods của Vuex dễ dàng hơn

Ví dụ khi bạn muốn gọi 1 commit trong vuex, bạn sẽ cần phải nhớ namespace của module:

this.$store.commit('foo/bar/doSomething', var);

Khi bạn dùng VCC

vxm.foo_bar.doSomething(var);

Có thể dễ dàng thấy được nếu dùng VCC thì code của chúng ta sẽ dễ đọc hơn so với cách truyền thống. Các bạn có thể đọc chi tiết hơn ở đây https://github.com/michaelolof/vuex-class-component

2. Cài đặt

 • Cài đặt nuxt
yarn create nuxt-app nuxt-demo

 • Cài đặt Vuex Class Component
yarn add vuex-class-component
 • Tạo folder user và file index.js trong folder store
import { createModule } from 'vuex-class-component';

const VuexModule = createModule({
 namespaced: "user",
 strict: false,
 target: "nuxt",
})

export class UserStore extends VuexModule {
 firstname = "Son";
 lastname = "Le";

 get fullname() {
  return this.firstname + " " + this.lastname;
 }
}

 • Tạo file index.js trong folder store
import { Store } from 'vuex';
import { UserStore } from '~/store/user';
import { extractVuexModule } from 'vuex-class-component';

export default function () {
 return new Store({
  modules: {
   ...extractVuexModule( UserStore )
  }
 });
}

 • Tạo file store_proxy.js trong folder plugins
import { UserStore } from '~/store/user';
import { createProxy } from 'vuex-class-component';

export let storeProxy;

export default function ({ store }) {
 storeProxy = {
  user: createProxy(store, UserStore)
 }
}

 • Thêm store_proxy vào nuxt.config,js
plugins: [
 '~/plugins/store_proxy'
],
 • Sửa lại file index.vue trong folder pages
<template>
 <div class="container">
  <input v-model="user.firstname">
  <input v-model="user.lastname">
  <h1>{{ fullname }}</h1>
 </div>
</template>
<script>
import { storeProxy } from '~/plugins/store_proxy';

export default {
 data() {
  return {
   user: storeProxy.user,
  }
 },
 computed: {
  fullname() {
   return storeProxy.user.fullname;
  }
 }
}
</script>

Chạy lệnh yarn dev và mở http://localhost:3000/ để xem kết quả. Khi bạn sửa firstname hoặc lastname trên input, state sẽ tự động được update lại mà ko cần phải chạy commit.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.