+11

Sử dụng AOP trong Spring Boot và AspectJ

1. AOP là gì

AOP (Aspect Oriented Programming) là 1 kỹ thuật lập trình bổ sung cho lập trình hướng đối tượng (OOP), nó tạo ra 1 cách suy nghĩ khác của lập trình cấu trúc. Đối tượng của OOP là class, còn đối tượng của AOP là aspect.

(p/s lý thuyết dài dòng và khó hiểu, đọc ví dụ và xem ứng dụng thực tế của nó giúp bạn dễ hình dung hơn nhiều)

2. Sử dụng AOP trong project

2.1 Insert Log vào các method

Chèn log khi chạy các service mà không sửa các method đó. Ví dụ mình có 1 method như thế này.

  public String callDaoSuccess(){
    return "dao1";
  }

Mình muốn chèn log khi method đó được gọi. Theo các logic thông thường thì sẽ vào sửa method đó.

 1. Phải sửa code trong method
 2. Nếu 1 Class có nhiều method mà muốn sửa thì phải sửa tất cả các method đó.
  public String callDaoSuccess(){
    logger.info("callDaoSuccess is called");
    return "dao1";
  }

hoặc tìm tất cả những chỗ nào method được gọi, insert log vào trước => Tốn thời gian nếu method được dùng nhiều chỗ.

Để giải quyết vấn đề này AOP giúp chung ta thực hiện dễ hơn nhiều. Làm theo các bước như sau:

Thêm thư viện AOP

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>
      <version>2.4.5</version>
    </dependency>

Tạo 1 file khai báo Aspect

@Aspect
@Configuration
public class TestServiceAspect {
  private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestServiceAspect.class);

  @Before("execution(* com.ldt.demospringaop.dao.*.*(..))")
  public void before(JoinPoint joinPoint){
    logger.info(" before called " + joinPoint.toString());
  }
}

Có 1 khái niệm cần làm rõ ở đây:

 • @Aspect: Chỉ ra rằng class này là 1 Aspect (hiển nhiên)
 • @Before: Chạy hàm này trước khi chạy hàm cần chèn
 • ("execution(* com.ldt.demospringaop.dao..(..))"): Cái này giống như 1 regex để lực chọn method nó sẽ áp dụng. Dấu * thứ nhất chỉ rằng bất kỳ class nào trong package com.ldt.demospringaop.dao Dấu * thứ hai chi ra bất cứ method nào. Chúng ta có thể chỉ chính xác method
@Before("execution(* com.ldt.demospringaop.dao.TestDAO.callDaoSuccess(..))")
  public void before(JoinPoint joinPoint){
    logger.info(" before called " + joinPoint.toString());
  }

Khi chạy ta sẽ thấy 2 log được sinh ra 1-> Log sinh ra tư Aspect, nó gọi trước khi gọi method 2-> Log sinh ra trong service

2021-05-11 17:42:41.460 INFO 36803 --- [      main] c.l.d.aspect.TestServiceAspect      : before called execution(String com.ldt.demospringaop.dao.TestDAO.callDaoSuccess())
2021-05-11 17:42:41.474 INFO 36803 --- [      main] com.ldt.demospringaop.dao.TestDAO    : callDaoSuccess is called

Để hiểu rõ hơn về bản chất, chúng ta đi vào các thuật ngữ:

2.2. Các thuật ngữ

Pointcut:

Điểm cắt, nó dùng để khai báo rằng Aspect đó sẽ được gọi khi nào. Ở ví dụ trên ("execution(* com.ldt.demospringaop.dao..(..))") nó xảy ra ở tất cả các method trong class trong package com.ldt.demospringaop.dao.

Advice

Chúng ta sẽ làm gì khi xảy ra điểm cắt đó. Advice là logic chúng ta muốn thực hiện. chính là đoạn code bên trong

public void before(JoinPoint joinPoint){
    logger.info(" before called " + joinPoint.toString());
  }

Aspect

Đây là kết hợp giữa Pointcut và Advice, cái này không có nhiều điểm đặc biệt

Join Point

Khi code chạy và điều kiện pointcut đạt được. advice được chạy. Join Point là 1 instance của advice (cái này mình chưa dùng nhiều).

@Before, @After, @AfterReturning, @AfterThrowing

Đây là định nghĩa khi nào code của advice được chạy

 • @Before : chạy trược method
 • @After: Chạy trong 2 trường hợp method chạy thành công hay có exception
 • @AfterReturning: Chạy khi method chạy thành công
 • @AfterThrowing: Chạy khi method có exception

@Around

Around cũng được sử dụng để chèn đầu và cuối của method, Cách dùng nó hơi khác chút.

  @Around("execution(* com.ldt.demospringaop.dao.*.*(..))")
  public void around(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {

    Long startTime = System.currentTimeMillis();
    logger.info("Start Time Taken by {} is {}", joinPoint, startTime);
    joinPoint.proceed();

    Long timeTaken = System.currentTimeMillis() - startTime;
    logger.info("Time Taken by {} is {}", joinPoint, timeTaken);
  }

Method khi được gọi nó sẽ gọi vào around này trước, sau đó gọi đến

joinPoint.proceed();

Để thực hiện hàm, rồi tiếp tục gọi đến đoạn code tiếp theo.

Có 1 cách khác sử dụng Around là tạo ra Annotation

@Around with Annotation

Tạo 1 annotation TrackTime

@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface TrackTime {
  
}

Sửa @Around không phải execution nữa mà là annotation trỏ trực tiếp annotation của chúng ta.

@Around("@annotation(com.ldt.demospringaop.aspect.TrackTime)")

Method nào muốn track thì thêm annotation này vào @TrackTime

  @TrackTime
  public String callMethodTrackTime(){
    logger.info("callDaoSuccess is called");
    return "dao1";
  }

Xem chi tiết source codeđây

3. Kết luận:

Trong bài này giúp chúng ta có cái nhìn tồng quan về Spring AOP. Hiểu được các khái niệm của nó, Làm 1 ví dụ cụ thể thấy được lợi ích mà nó đem lại.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.