-3

Singleton Pattern in C#

Giới thiệu

Trong bài trước thì mình đã giới thiệu về "Prototype Pattern in C#", hôm nay thì mình xin tiếp tục giới thiệu về 1 pattern trong "Creational Patterns", đó chính là Singleton.

Định nghĩa

Hẳn đây là 1 pattern mà được rất nhiều anh em sử dụng. Singleton được sử dụng để đảm bảo chỉ có 1 object duy nhất của class được tạo ra. Độ sử dụng thường xuyên: Rất cao

Để hiểu rõ hơn về pattern này thì chúng ta sẽ cùng xem giải thích và ví dụ nhé.

UML Diagram

Các thành phần

Các class và object tham gia vào pattern này bao gồm:

 • Singleton (LoadBalancer)
  • định nghĩa 1 method để client chỉ có thể access duy nhất 1 instance của class được tạo ra.
  • chịu trách nhiệm tạo ra và duy trì unique object

Cấu trúc code trong C#

using System;
 
namespace DoFactory.GangOfFour.Singleton.Structural
{
 /// <summary>

 /// MainApp startup class for Structural

 /// Singleton Design Pattern.

 /// </summary>

 class MainApp

 {
  /// <summary>

  /// Entry point into console application.

  /// </summary>

  static void Main()
  {
   // Constructor is protected -- cannot use new

   Singleton s1 = Singleton.Instance();
   Singleton s2 = Singleton.Instance();
 
   // Test for same instance

   if (s1 == s2)
   {
    Console.WriteLine("Objects are the same instance");
   }
 
   // Wait for user

   Console.ReadKey();
  }
 }
 
 /// <summary>

 /// The 'Singleton' class

 /// </summary>

 class Singleton

 {
  private static Singleton _instance;
 
  // Constructor is 'protected'

  protected Singleton()
  {
  }
 
  public static Singleton Instance()
  {
   // Uses lazy initialization.

   // Note: this is not thread safe.

   if (_instance == null)
   {
    _instance = new Singleton();
   }
 
   return _instance;
  }
 }
}

Kết quả

Objects are the same instance

Cấu trúc code trong dự án thực tế

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
 
namespace DoFactory.GangOfFour.Singleton.RealWorld
{
 /// <summary>

 /// MainApp startup class for Real-World 

 /// Singleton Design Pattern.

 /// </summary>

 class MainApp

 {
  /// <summary>

  /// Entry point into console application.

  /// </summary>

  static void Main()
  {
   LoadBalancer b1 = LoadBalancer.GetLoadBalancer();
   LoadBalancer b2 = LoadBalancer.GetLoadBalancer();
   LoadBalancer b3 = LoadBalancer.GetLoadBalancer();
   LoadBalancer b4 = LoadBalancer.GetLoadBalancer();
 
   // Same instance?

   if (b1 == b2 && b2 == b3 && b3 == b4)
   {
    Console.WriteLine("Same instance\n");
   }
 
   // Load balance 15 server requests

   LoadBalancer balancer = LoadBalancer.GetLoadBalancer();
   for (int i = 0; i < 15; i++)
   {
    string server = balancer.Server;
    Console.WriteLine("Dispatch Request to: " + server);
   }
 
   // Wait for user

   Console.ReadKey();
  }
 }
 
 /// <summary>

 /// The 'Singleton' class

 /// </summary>

 class LoadBalancer

 {
  private static LoadBalancer _instance;
  private List<string> _servers = new List<string>();
  private Random _random = new Random();
 
  // Lock synchronization object

  private static object syncLock = new object();
 
  // Constructor (protected)

  protected LoadBalancer()
  {
   // List of available servers

   _servers.Add("ServerI");
   _servers.Add("ServerII");
   _servers.Add("ServerIII");
   _servers.Add("ServerIV");
   _servers.Add("ServerV");
  }
 
  public static LoadBalancer GetLoadBalancer()
  {
   // Support multithreaded applications through

   // 'Double checked locking' pattern which (once

   // the instance exists) avoids locking each

   // time the method is invoked

   if (_instance == null)
   {
    lock (syncLock)
    {
     if (_instance == null)
     {
      _instance = new LoadBalancer();
     }
    }
   }
 
   return _instance;
  }
 
  // Simple, but effective random load balancer

  public string Server
  {
   get

   {
    int r = _random.Next(_servers.Count);
    return _servers[r].ToString();
   }
  }
 }
}

Kết quả

Same instance

ServerIII
ServerII
ServerI
ServerII
ServerI
ServerIII
ServerI
ServerIII
ServerIV
ServerII
ServerII
ServerIII
ServerIV
ServerII
ServerIV

Kết luận

Singleton là 1 pattern được sử dụng rất rộng rãi và hữu dụng trong rất nhiều dự án, vì vậy hãy cân nhắc sử dụng, đây là 1 pattern rất hay vì nó tạo ra duy nhất 1 instance cho 1 class. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.

Bài viết có tham khảo từ nguồn: http://www.dofactory.com/net/singleton-design-pattern


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí