+1

Refactoring Design Pattern với tính năng mới trong Java 8

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng một số tính năng mới trong Java 8 như Lambda , Function, Supplier, … để refactor code của một số Design Pattern.

Refactoring Strategy Design Pattern

Strategy Pattern là gì?

Các bạn xem lại bài viết “Hướng dẫn Java Design Pattern – Strategy“.

Ví dụ Strategy Pattern

Strategy.java

package com.gpcoder.designpatterns.strategy;
 
public interface Strategy {
  void performTask();
}

Strategy Pattern không sử dụng Lambda

StartegyPatternExample.java

package com.gpcoder.designpatterns.strategy;
 
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
 
class EagerStrategy implements Strategy {
 
  @Override
  public void performTask() {
    System.out.println("Eager strategy");
  }
}
 
class LazyStratgey implements Strategy {
 
  @Override
  public void performTask() {
    System.out.println("Lazy strategy");
  }
}
 
public class StartegyPatternExample {
  public static void main(String[] args) {
    Strategy eagerStrategy = new EagerStrategy();
    Strategy lazyStrategy = new LazyStratgey();
    List<Strategy> strategies = Arrays.asList(eagerStrategy, lazyStrategy);
    for (Strategy stg : strategies) {
      stg.performTask();
    }
  }
}

Strategy Pattern sử dụng Lambda

package com.gpcoder.designpatterns.strategy;
 
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
 
public class LambdaStartegyPatternExample {
 
  public static void main(String[] args) {
    Strategy eagerStrategy = () -> System.out.println("Eager strategy");
    Strategy lazyStrategy = () -> System.out.println("Lazy strategy");
    List<Strategy> strategies = Arrays.asList(eagerStrategy, lazyStrategy);
    strategies.forEach((elem) -> elem.performTask());
  }
}

Refactoring Observer Design Pattern

Observer Pattern là gì?

Các bạn xem lại bài viết “Hướng dẫn Java Design Pattern – Observer“.

Ví dụ Observer Pattern

Observer.java

package com.gpcoder.designpatterns.observer;
 
public interface Observer {
  void update(String str);
}

Subject.java

package com.gpcoder.designpatterns.observer;
 
public interface Subject {
 
  void registerObserver(Observer observer);
 
  void notifyObservers(String str);
}

AccountService.java

package com.gpcoder.designpatterns.observer;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class AccountService implements Subject {
 
  private final List<Observer> observers = new ArrayList<>();
 
  public void login(String username) {
    System.out.println("Login: " + username);
    notifyObservers(username);
  }
 
  @Override
  public void registerObserver(Observer observer) {
    if (!observers.contains(observer)) {
      observers.add(observer);
    }
  }
 
  @Override
  public void notifyObservers(String str) {
    for (Observer observer : observers) {
      observer.update(str);
    }
  }
}

Observer Pattern không sử dụng Lambda

package com.gpcoder.designpatterns.observer;
 
class Logger implements Observer {
  @Override
  public void update(String str) {
    System.out.println("Logger: " + str);
  }
}
 
class Mailer implements Observer {
  @Override
  public void update(String str) {
    System.out.println("Mailer: " + str);
  }
}
 
public class ObserverPatternExample {
  public static void main(String[] args) {
    AccountService account = new AccountService();
    // Register Observers
    account.registerObserver(new Logger());
    account.registerObserver(new Mailer());
    // Call service
    account.login("gpcoder");
  }
}

Observer Pattern sử dụng Lambda

package com.gpcoder.designpatterns.observer;
 
public class LambdaObserverPatternExample {
  public static void main(String[] args) {
    AccountService account = new AccountService();
    // Register Observers
    account.registerObserver(str -> System.out.println("Logger: " + str));
    account.registerObserver(str -> System.out.println("Mailer: " + str));
    // Call service
    account.login("gpcoder");
  }
}

Chạy 2 chương trình trên, ta có cùng kết quả:

Login: gpcoder
Logger: gpcoder
Mailer: gpcoder

Refactoring Chain of Responsibility Pattern

Chain of Responsibility Pattern là gì?

Các bạn xem lại bài viết “Hướng dẫn Java Design Pattern – Chain of Responsibility“.

Ví dụ Chain of Responsibility Pattern

Filter.java

package com.gpcoder.designpatterns.chain;
 
public abstract class Filter {
 
  private Filter nextFilter;
 
  public String doFilter(String str) {
    String result = handleString(str);
    if (nextFilter != null) {
      return nextFilter.doFilter(result);
    }
    return result;
  }
 
  public void setNextFilter(Filter nextFilter) {
    this.nextFilter = nextFilter;
  }
 
  protected abstract String handleString(String str);
}

Chain of Responsibility Pattern không sử dụng Lambda

package com.gpcoder.designpatterns.chain;
 
class Filter1 extends Filter {
  @Override
  protected String handleString(String str) {
    System.out.println("Filter1: " + str);
    return str + "->Filter1";
  }
}
 
class Filter2 extends Filter {
  @Override
  protected String handleString(String str) {
    System.out.println("Filter2: " + str);
    return str + "->Filter2";
  }
}
 
class Filter3 extends Filter {
  @Override
  protected String handleString(String str) {
    System.out.println("Filter3: " + str);
    return str + "->Filter3";
  }
}
 
class AppFilter {
  public static Filter getFilter() {
    Filter1 filter1 = new Filter1();
    Filter2 filter2 = new Filter2();
    Filter3 filter3 = new Filter3();
    filter1.setNextFilter(filter2);
    filter2.setNextFilter(filter3);
    return filter1;
  }
}
 
public class ChainOfResponsibilityExample {
 
  public static void main(String[] args) {
    // Build the chain of responsibility
    Filter filter = AppFilter.getFilter();
    // Execute filter
    String result = filter.doFilter("gpcoder");
    System.out.println("Final data: " + result);
  }
}

Chain of Responsibility Pattern sử dụng LambdaFunction

package com.gpcoder.designpatterns.chain;
 
import java.util.function.Function;
import java.util.function.UnaryOperator;
 
public class LamdaChainOfResponsibilityExample {
 
  public static void main(String[] args) {
 
    UnaryOperator<String> filter1 = (str) -> {
      System.out.println("Filter1: " + str);
      return str + "->Filter1";
    };
 
    UnaryOperator<String> filter2 = (str) -> {
      System.out.println("Filter2: " + str);
      return str + "->Filter2";
    };
 
    UnaryOperator<String> filter3 = (str) -> {
      System.out.println("Filter3: " + str);
      return str + "->Filter3";
    };
 
    // Compose all functions resulting in a chain of operations.
    Function<String, String> appFilter = filter1.andThen(filter2).andThen(filter3);
    String result = appFilter.apply("gpcoder");
    System.out.println("Final data: " + result);
  }
}

Lưu ý: UnaryOperator là một Function, có cùng kiểu dữ liệu đầu vào và đầu ra. UnaryOperator<String> tương đương với cách viết Function<String, String>.

Chạy 2 chương trình trên, chúng ta có cùng kết quả:

Filter1: gpcoder
Filter2: gpcoder->Filter1
Filter3: gpcoder->Filter1->Filter2
Final data: gpcoder->Filter1->Filter2->Filter3

Refactoring Factory Method Design Pattern

Factory Method Pattern là gì?

Các bạn xem lại bài viết “Hướng dẫn Java Design Pattern – Factory Method“.

Ví dụ Factory Pattern

Bank.java

package com.gpcoder.designpatterns.factory;
 
public interface Bank {
  String getBankName();
}

TPBank.java

package com.gpcoder.designpatterns.factory;
 
public class TPBank implements Bank {
  @Override
  public String getBankName() {
    return "TPBank";
  }
}

VietcomBank.java

package com.gpcoder.designpatterns.factory;
 
public class VietcomBank implements Bank {
  @Override
  public String getBankName() {
    return "VietcomBank";
  }
}

BankType.java

package com.gpcoder.designpatterns.factory;
 
public enum BankType {
  VIETCOMBANK, TPBANK;
}

Factory Method Pattern không sử dụng Java 8

package com.gpcoder.designpatterns.factory;
 
class BankFactory {
  public static final Bank getBank(BankType bankType) {
    switch (bankType) {
      case TPBANK:
        return new TPBank();
      case VIETCOMBANK:
        return new VietcomBank();
      default:
        throw new IllegalArgumentException("This bank type is unsupported");
    }
  }
}
 
public class FactoryMethodExample {
  public static void main(String[] args) {
    Bank bank = BankFactory.getBank(BankType.TPBANK);
    System.out.println(bank.getBankName()); // TPBank
  }
}

Factory Method Pattern sử dụng SupplierMethod Reference

package com.gpcoder.designpatterns.factory;
 
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.function.Supplier;
 
class Java8BankFactory {
   
  private final static Map<BankType, Supplier<Bank>> map = new HashMap<>();
   
  static {
    map.put(BankType.TPBANK, TPBank::new);
    map.put(BankType.VIETCOMBANK, VietcomBank::new);
  }
   
  public static final Bank getBank(BankType bankType) {
    Supplier<Bank> bank = map.get(bankType);
    if (bank == null) {
      throw new IllegalArgumentException("This bank type is unsupported");
    }
    return bank.get();
  }
}
 
public class Java8FactoryMethodExample {
  public static void main(String[] args) {
    Bank bank = Java8BankFactory.getBank(BankType.TPBANK);
    System.out.println(bank.getBankName()); // TPBank
  }
}

Java 8 mang đến cho chúng ta rất nhiều tiện ích, các bạn hãy thử refactor code của mình sang Java 8 để code được gọn ràng hơn.

Link bài viết gốc: https://gpcoder.com/6200-refactoring-design-pattern-voi-tinh-nang-moi-trong-java-8/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.