+9

Phát hiện không có kết nối internet với Interceptor OkHttpClient

iOS với thư viện Alamofire tự động cung cấp khả năng phát hiện khi không kết nối dữ liệu. Tuy nhiên, thư viện Android OkHttp không cung cấp điều đó theo mặc định.

Trong bìa viết này, sẽ chỉ ra cách thiết lập phát hiện không có kết nối internet trong OkHttp, việc này chỉ cần được thực hiện một lần trong code của bạn và được sử dụng bởi tất cả các network call.

Chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ duới lên.

Thêm interceptor vào OkHttpClient

Trong Android chúng ta thường sử dụng OkHttpClient cho các network call.

OkHttp cung cấp một cách để chặn(intercept) các network call thông qua plugin này khi thêm nó vào OkHttpClient. Chúng ta chỉ cần tạo Interceptor của chúng ta cho bất kỳ chức năng cụ thể nào muốn làm, trong trường hợp này, đó là "kiểm tra không có Internet".

Để làm cho OKHttpClicnt nhận biết được khi không có internet, chúng ta sẽ cung cấp một đối tượng NoConnectionInterceptor.

OkHttpClient.Builder()
  .addInterceptor(NoConnectionInterceptor(context))
  .build()

Tạo class NoConnectionInterceptor

Phát hiện kết nối WIFI và Dữ liệu di động đang tắt

Để làm điều đó, đầu tiên chúng ta cần xin quyền trong Manifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

Sau đó viết code để iểm tra kết nối:

Đầu tiên, sử dụng ConnectionManager từ Context, nó sẽ cung cấp cho cho chúng ta thông tin về tính khả dụng của mạng.

val connectivityManager = context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE) as ConnectivityManager

Trước Android Marshmallow, chúng ta sẽ phải lấy dữ liệu từ activeNetworkInfo trong ConnectionManager.

private fun preAndroidMInternetCheck(
   connectivityManager: ConnectivityManager): Boolean {
 val activeNetwork = connectivityManager.activeNetworkInfo
 if (activeNetwork != null) {
  return (activeNetwork.type == ConnectivityManager.TYPE_WIFI ||
     activeNetwork.type == ConnectivityManager.TYPE_MOBILE)
 }
 return false
}

Nhưng từ Android Marshmallow trở đi, chúng tôi sẽ phải lấy từ activeNetwork của ConnectionManager.

private fun postAndroidMInternetCheck(
   connectivityManager: ConnectivityManager): Boolean {
 val network = connectivityManager.activeNetwork
 val connection = 
  connectivityManager.getNetworkCapabilities(network)
  
 return connection != null && (
  connection.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_WIFI) ||
  connection.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_CELLULAR))
}

Sau đó kết hợp chúng lại với nhau như dưới đây.

private fun isConnectionOn(): Boolean {
  val connectivityManager = 
   context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE) as  
     ConnectivityManager

  return if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 
    android.os.Build.VERSION_CODES.M) {
    postAndroidMInternetCheck(connectivityManager)
  } else {
    preAndroidMInternetCheck(connectivityManager)
  }
}

Tham khảo repo này để xem code đầy đủ.

Phát hiện Internet có sẵn

Code trên chỉ là phát hiện WiFi hoặc Dữ liệu di động được BẬT. Nhưng điều đó không đảm bảo được là có mạng Internet hay không.

Chúng ta thực hiện network call, nó sẽ timeout và trả lại lỗi thích hợp nếu không có internet. Tuy nhiên, để đáp ứng nhanh chóng khi không có internet, chúng ta có thể thực hiện kết nối với DNS công cộng của Google (8.8.8.8) để kiểm tra:

private fun isInternetAvailable(): Boolean {
  return try {
    val timeoutMs = 1500
    val sock = Socket()
    val sockaddr = InetSocketAddress("8.8.8.8", 53)

    sock.connect(sockaddr, timeoutMs)
    sock.close()

    true
  } catch (e: IOException) {
    false
  }
}

Tham khảo từ câu trả lời trên StackOverFlow

Kết hợp hai phần kiểm tra trên trong Interceptor

Chúng ta tạo NoConnectionInterceptor, được triển khai từ interface Interceptor:

class NoConnectionInterceptor(
   private val context: Context) : Interceptor {
  override fun intercept(chain: Interceptor.Chain): Response {
    return if (!isConnectionOn()) {
      throw NoConnectivityException()
    } else if(!isInternetAvailable()) {
      throw NoInternetException()
    } else {
      chain.proceed(chain.request())
    }
  }
  // ... Other Codes ...
}

Để làm cho lỗi không có kết nối trở nên có ý nghĩa hơn, hãy tạo 2 Exception như bên dưới:

class NoConnectivityException : IOException() {
 override val message: String
 get() = 
  "No network available, please check your WiFi or Data connection"
}

class NoInternetException() : IOException() {
 override val message: String
 get() = 
  "No internet available, please check your connected WIFi or Data"
}

Tổng kết

Với đoạn code đơn giản trên, giờ đây OKHttpClient của bạn nhận biết được khi không có kết nối. Và bạn có thể dùng nó để thực hiện các network call. Nếu không có internet nó sẽ tự động ném ra Exception thông báo cho bạn. 😄

Bài viết được dịch từ Android: Intercept on no internet connection của tác giả Elye

Bạn có thể xem full code tại đây.

(thankyou) 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.