Một vài tips về CSS

1. Image rendering:

Thuộc tính này khá hữu ích trong việc hiển thị mã QR và các thumbnails, giúp tăng chất lượng ảnh của chúng.

img.QRcode {
 image-rendering: pixelated;
}

2. Check empty:

Ẩn phần tử khi không có nội dung bên trong. Trả về khoảng trắng thay cho phần nội dung bị khuyết.

element:empty {
 display: none;
}

3. Tạo độ cong cho text:

p {
 shape-outside: polygon(0 0, 0 200px, 300px 600px);
}

Thuộc tính này giúp phần content bao quanh bên ngoài sẽ có hình dạng cong.

4. Plain SVG như background:

element {
 background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg>...</svg>');
}

Use <svg> như một css background mà không cần convert sang base64.

5. Vô hiệu hoá các tương tác:

[data-untouchable] {
 pointer-events: none;
}

Vô hiệu hoá tất cả các tương tác của người dùng, thậm chí cả các sự kiện css chỉ bằng một thuộc tính.

6. Kiểm tra nếu input có giá trị:

.Note {
 opacity: 0;
 transition: opacity 200ms ease-out;
}

input:not(:placeholder-shown) + .Note {
 opacity: 1;
}

Pseudo class này sẽ cho phép kiểm tra xem input có giá trị nào không.

7. Lặp lại gradients:

.RepeatLinear {
 background:
  repeating-linear-gradient(
   45deg,
   lime,
   lime 10px,
   pink 10px,
   pink 20px
  );
}

.RepeatRadial {
 background:
  repeating-conic-gradient(
   circle at 0 0,
   tomato,
   limegreen 50px
  );
}

Có thể sử dụng lặp lại gradient thay vì bị rối loạn với mixins.

8. Float dựa theo hướng:

img {
 float: inline-start; /* ...or inline-end */
}

Float một phần tử dựa theo hướng một văn bản (right-to-left hoặc left-to-right).

9. Target mặc định đến một phần tử trong form:

input:default {
 opacity: 0.2;
}

Target đến phần input mặc định được selected. Xem ví dụ

10. Import css khi cần:

@import url('portrait.css') screen and (orientation: portrait); Có thể import css theo cách trên như khi sử dụng trong thẻ <link>.

11. Ngăn việc over-scroll:

.ScollingContent {
 overscroll-behavior: contain;
}

Ngăn việc over-scroll khi scroll đến điểm cuối của phần tử.

Link bài viết tham khảo tại đây.


All Rights Reserved