-8

Một số tutorial hữu ích dành cho full stack web application.

Một số tutorial hữu ích dành cho full stack web application:

  1. Git: https://www.youtube.com/watch?v=E1U3ckBaUN8&list=PLNRc263j7V3uUviCSOamkXQ77mfXyCgI_
  2. Webpack: https://www.youtube.com/watch?v=1tyQnWE8Vd8&list=PLJ5qtRQovuEOqsMokakP9ue-y_jXhmCwJ
  3. React: https://www.youtube.com/watch?v=gL5HBA_1bDQ&list=PLJ5qtRQovuEOoKffoCBzTfvzMTTORnoyp
  4. SCSS: https://www.youtube.com/watch?v=8CdXHWAz68g&list=PLJ5qtRQovuEMWzLVs3iuwcNsWeElizTwF
  5. AngularJS: https://www.youtube.com/watch?v=H6IjqFs6Q9o&list=PLJ5qtRQovuENHYHqlQP5XT7zwbCA5Q5He
  6. Quản lý dự án: Scrum & Angile:https://www.youtube.com/watch?v=MHup0mF8pKQ&t=130s Quản lý dự án: https://www.youtube.com/watch?v=MH8QZMZG8_Y&t=1531s Bảng Kaiban: https://www.youtube.com/watch?v=R5pHt56xeKc Trello: https://www.youtube.com/watch?v=Eadrt9InG6w
  7. Laravel: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqEKeWbzk0aTloUonoi7J_D6QslCc9VXv

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.