MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

I.Một số lưu ý về Bug

 • Khi log Bug,bước xác định rất quan trọng

  • What -Bug này là bug gì,độ nghiêm trọng của nó như thế nào?
  • Where -Xác định lỗi ở đâu,trên môi trường nào (web thì browser nào,app thì trên hệ điều hành nào)
  • When -Bug xảy ra khi nào (nghĩa là thực hiện những bước nào thì xảy ra Bug)
  • How -Hướng sửa Bug đó như thế nào? (expected result)
  • Who – Bug do code của ai gây ra
 • Tìm ra Bug của phần mềm là chưa đủ, cần phải xem Bug đó đã được fix hay chưa và đặc biệt : việc fix Bug đó không gây ra Bug mới.

 • Không phải tất cả các Bug tìm ra đều được fix : Cần phải đánh giá độ quan trọng của Bug xem Bug nào cần phải fix,nên fix và bug nào không cần fix.

II.Các lỗi thường gặp trong quá trình Test Web

1. Lỗi về chức năng (Function Bug)

BUG Priority
Link từ trang này đến trang khác không hoạt động High
Link từ trang này đến trang khác bị sai High
Lỗi khi nhập các thẻ HTML,kí tự đặc biệt,kí tự mở rộng…và các ô Textbox Medium
Không check các trường nhập liệu liên quan quan đến ngày tháng Medium
Không check các trường nhập liệu liên quan quan đến ngày tháng Medium
Không hiển thị hoặc hiển thị sai các thông báo lỗi khi xảy ra lỗi nhập liệu trên màn hình Medium
Dữ liệu cũ được thực hiện nhiều lần :browser back,F5.. Medium
Có thông báo thực hiện xong chức năng nhưng dữ liệu không được ghi vào DB High
Đưa vào một lượng lớn dữ liệu làm chương trình không chạy được High

2.Lỗi về bảo mật(Security Bug)

BUG Priority
Từ một trang hiện tại,thay đổi một số thuộc tính trên link thì có thể đến một trang khác mà người dùng không có quyền truy cập High
User đã out khỏi hệ thống,browser back nhưng vẫn có thể thực hiện các chức năng High

3.Lỗi giao diện(Interface Bug)

BUG Priority
Cách trình bày website không đồng nhất : font chữ,màu sắc,.. Medium
Kích thước các ô textbox bị hạn chế(fix cứng) các giá trị trong các ô đó không được hiển thị đầy đủ Medium
Layout bị hỏng khi mở lên các môi trường (browser) khác nhau High
Các câu thông báo sai chính tả Medium
Button không chuyển sang màu xám khi bị disable Medium
Tên các button,link….mang tính kĩ thuật,không dễ hiểu với người dùng Medium

4.Lỗi khác (Others Bug)

 • Khi có nhiều user cùng truy cập thì hệ thống không đáp ứng được yêu cầu (performance).
 • Thiếu kí tự * bên cạnh các trường bắt buộc.

III.Kết luận

Web Application hay bất cứ ứng dụng nào khác đều có những đặc thù riêng đòi hỏi Tester phải hiểu rõ yêu cầu của hệ thống và tìm ra các Bug để ứng dụng đáp ứng được nhu cầu của người dùng(khách hàng).

Created by Dang Duc Tam


All Rights Reserved