+1

[Lession 7 - PHP] Xử lý String trong PHP

1. Các hàm xử lý chuỗi

1. PHP chop () : Xóa kí tự phía bên phải.

 <?php
  $str = "I am Lam";
  echo $str . "<br>";
  echo chop($str,"Lam");
 ?>

Kết quả:

 • Cho một biến $str chứa chuỗi: "I am Lam"

 • Thực hiên in ra với echo:

  • Lần in thứ nhất in ra đầy đủ chuỗi kí tự.
  • Lần in thứ hai kết hợp hàm chop() với tham số truyền vào là biến $str và chuỗi kí tự phía ngoài cùng bên phải cần xóa.
 • Tương tự hàm chop() là hàm rtrim().


2. PHP ltrim (): Xóa các kí tự bên trái của chuỗi

<?php
$str = "I am Lam";
echo $str . "<br>";
echo ltrim($str,"I");
?> 

Kết quả:

Hàm này ngược lại với hàm chop(), nó sẽ xóa đi kí tứ bên trái chuỗi và lưu ý rằng chỉ có thể tính từ các kí tự đứng đầu trong chuỗi.


3. PHP chunk_split (): Chia chuỗi thành các chuỗi nhỏ.

<?php
  $str = "I am Lam";
  echo chunk_split($str,1,".");
?> 

Kết quả:

 • Cho một biến $str chứa chuỗi: "I am Lam"
 • Thực hiện in ra với echo: gọi hàm chunk_split() với 3 tham số đầu vào, tham số đầu tiên (bắt buộc) truyền vào biến chuỗi, tham số thứ 2 và tham số thứ 3 (Không bắt buộc) là sau bao nhiêu chữ thì chèn vào nội dung trong ngoặc kép.

4. PHP lcfirst (): Chuyển kí tự đầu tiên thành chữ thường

<?php
echo lcfirst("I am Lam");
?> 

Kết quả:

 • Không có gì để nói nhiều về hàm này nhỉ 😉 Đơn giản là truyền vào một chuỗi và từ nào đứng đầu chuỗi là chữ hoa thì nó ép sang chữ thường.

5. PHP similar_text (): Đếm số kí tự trùng nhau giữa hai chuỗi

<?php
echo similar_text("I am Lam","I am Linh");
?>

Kết quả trả về: 6 kí tự giống nhau.


6. PHP strcasecmp (): So sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường

<?php
echo strcasecmp("I am Lam","I AM LAM");
?>

<p>Nếu hàm trả về 0, hai chuỗi so sánh không có khác biệt.</p>

Kết quả:

 • Và nếu như hai chuỗi có sự khác biệt thì hàm sẽ trả về số lượng kí tự khác biệt trong chuỗi.

7. PHP strchr (): Tìm kí tự trong chuỗi, trả về kí tự đó và phần còn lại

<?php
echo strchr("I am Lam, hello Lam","am");
?>

Kết quả:

 • Hàm strchr() sẽ tìm kí tự trong chuỗi, nếu tìm thấy nó sẽ thực hiện trả về kí tự đó và toàn bộ phần chuỗi phía sau kí tự vừa tìm được.

8. PHP strcmp (): So sánh hai chuỗi và phân biệt chữ hoa chữ thường

<?php
// 2 chuỗi bằng nhau
echo strcmp("I am Lam!","I am Lam!") . "<br>"; // => 0

//Phân biệt chữ hoa chữ thường và khi hoán đổi vị trí chuỗi
echo strcmp("i am lam!","I AM LAM!") . "<br>"; // => 32
echo strcmp("I AM LAM!","i am lam!") . "<br>"; // => -32

//Giảm độ dài ở một chuỗi và khi hoán đổi vị trí chuỗi
echo strcmp("I am Lam!","I am") . "<br>"; // => 5
echo strcmp("I am","I am Lam!") . "<br>"; // => -5

//Tăng độ dài ở một chuỗi và khi hoán đổi vị trí chuỗi
echo strcmp("I am Lam nhảm","I am Lam") . "<br>"; // => 7
echo strcmp("I am Lam","I am Lam nhảm") . "<br>"; // => -7
?> 

Kết quả:

 • Hàm strcmp () phân biệt chữ hoa chữ thường, nếu chuỗi thứ hai viết thường, kết quả trả về luôn là -32 và ngược lại

 • Tóm lại, Hàm này trả về:

  • 0 - nếu hai chuỗi bằng nhau
  • <0 - nếu string1 nhỏ hơn string2
  • >0 - nếu string1 lớn hơn string2

9. PHP strcspn (): In ra số kí tự đứng trước kí tự được tìm kiếm.

<?php
echo strcspn("Hello, I am Lam","l");
?>

Kết quả: 2

 • strcspn() tìm kiếm kí tự trong ngoặc kép từ đầu chuỗi. Nó chỉ tìm đúng một lần và in ra số lượng các kí tự đứng trước nó mà thôi.

10. PHP stristr (): In ra số kí tự đứng sau kí tự được tìm kiếm.

<?php
echo stristr("Hello Lam!","ll");
?>

Kết quả:

 • Nếu strcspn() in ra các kí tự đứng trước kí tự được tìm kiếm thì stristr() sẽ in ra các kí tự đứng sau kí tự được tìm kiếm

11. PHP strlen (): Trả về độ dài chuỗi

<?php
echo strlen("Lam");
?>

Kết quả: 3

 • Tên cũng như cách thức hoạt động, hàm strlen() đếm và trả về số kí tự trong chuỗi.

12. PHP strpbrk (): Tìm kiếm một chuỗi cho bất kì kí tự nào được chỉ định

<?php
echo strpbrk("Hello Lam","ml");
?>

Kết quả:

 • Truyền vào bất kì kí tự gì bạn muốn tìm kiếm trong chuỗi, hàm strpbrk() sẽ duyệt từ đầu chuỗi, kí tự bạn muốn tìm xuất hiện lần đầu ở đâu nó sẽ in nguyên các kí tự phía sau kí tự được tìm kiếm đó.

13. PHP strrev (): Đảo ngược chuỗi

<?php
echo strrev("Hello Lam!");
?>

Kết quả: !maL olleH


14. PHP strtolower (): Chuyển tất cả kí tự trong chuỗi thành chữ thường

<?php
echo strtolower("Hello LAM");
?>

Kết quả: hello lam


15. PHP strtoupper (): Chuyển tất cả kí tự trong chuỗi thành chữ hoa

<?php
echo strtoupper("Hello lam!");
?> 

Kết quả: HELLO LAM!


16. PHP substr (): Trả về chuỗi sau chỉ số cho trước

<?php
echo substr("Hello Lam",6);
?>

Kết quả: Lam

 • Chỉ số index bắt đầu từ 0, đếm từ đầu chuỗi đến kí tự thứ 6 là chữ L, vậy hàm substr() in ra kết quả Lam.

17. PHP substr_count (): Đếm số lần chuỗi con xuất hiện trong chuỗi cho trước.

<?php
echo substr_count("Hello Lam. Lam is fine","Lam");
?>

Kết quả: 2

 • Rất rõ ràng và dễ hiểu, nhìn vào chuỗi đầu tiên, chuỗi con "Lam" xuất hiện 2 lần trong chuỗi cha => kết quả trả về là 2.

18. PHP substr_replace (): Thay thế chuỗi ở một chỉ số index được chỉ định.

<?php
echo substr_replace("Hello Lam","Linh",6); 
?>

Kết quả: Hello Linh

 • Theo đoạn code trên, đếm index đến số 6 thì thay chuỗi con "Linh" vào chuỗi cha, vậy là chữ Lam sẽ mất đi, thay vào đó là chữ Linh.

19. PHP trim (): Xóa kí tự sát đầu và sát cuối.

<?php
$str = "Hello Lam!";
echo $str . "<br>";
echo trim($str,"Ham!");
?>

Kết quả:

 • Hàm trim() sẽ tìm kí tự đầu và cuối và thực hiện xóa từ những kí tự đó, nếu bạn nhập những kí tự ở giữa thì nó chịu, không xử lý được nhé 😆

20. PHP ucfirst (): chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa

<?php
echo ucfirst("hello lam!");
?> 

Kết quả: Hello lam

 • Xin nhắc lại là chỉ kí tự đầu tiên trong chuỗi thôi nhé!

 1. PHP ucwords (): chuyển đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa
<?php
echo ucwords("hello lam");
?> 

Kết quả: Hello Lam

 • Mỗi kí tự bắt đầu mỗi từ đều sẽ được chuyển thành chữ hoa.


2. Nguồn tham khảo

Tham khảo thêm ở PHP string reference.

Nhiều quá nên không nhớ hết được, để ở đây cùng xem nhé! 😋

🍁𝔑𝔥ậ𝔱 𝔏𝔞𝔪🍁


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.