+4

sự khác nhau của == , ===, eql?, equal? trong so sánh và sự khác nhau của << & += trong việc nối string

1.Sự Khác Nhau Của == , ===, Eql?, Equal? Trong So Sánh

 • Điểm giống nhau cơ bản giữa chúng là chúng đều dùng để so sánh và trả về giá trị là true hoặc false.

 • == — generic equality: So sánh có cùng giá trị hay không. Đây là cách so sánh phổ biến và cơ bản nhất trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình.

 • ===Case equality: Như tên gọi của nó, === là so sánh dạng case. Các điều kiện của case sẽ đc implement với mỗi class tương ứng. Ví dụ với:

  • Range
  • Regex
  • Proc (in Ruby 1.9)

  Thì case sẽ như sau:

case some_object
when /a regex/
 # The regex matches
when 2..4
 # some_object is in the range 2..4
when lambda {|x| some_crazy_custom_predicate }
 # the lambda returned true
end
 (1..5) === 3      # => true
 (1..5) === 6      # => false
Integer === 42     # => true
Integer === 'fourtytwo' # => false
 /ell/ === 'Hello'   # => true
 /ell/ === 'Foobar'  # => false
Ta cùng xem tiếp ví dụ sau:
 "a" === "b" # false # different values, different objects
 "a" === "a" # true # same values
Như vậy `===` cũng đơn thuần là so sánh giá trị chứ không phải là so sánh object có điều nó dùng `case` để so sánh và `===` còn được gọi là `Case equality`.
"test" == "test" #=> true
"test" === "test" #=> true
#
#sự khác nhau giữa == và === là ở đây
String === "test"  #=> true
String == "test"  #=> false
 • Eql?Hash equality: Method này sẽ trả về true nếu 2 tham số có cùng hash key. Nó sử dụng Hash để kiểm tra các member có giống nhau hay không. Với Object thì Eql? giống như ==(chỉ so sánh value) và hầu hết các subclasses cũng như vậy.

  Tuy nhiên với kiểu Numeric thì có ngoại lệ, nó chỉ kiểm tra 2 tham số có cùng giá trị và cùng Class hay không.

  Ví dụ:

1 == 1.0   #=> true  | vì == chỉ so sánh giá trị
1.eql? 1.0  #=> false | vì chúng khác Class
1.class   #=> Fixnum
1.0.class  #=> Float
 • Equal? — So sánh giá trị và object_id của object.

  object_id

là method trả về định danh của đối tượng. Nếu hai đối tượng có chung một object_id thì chúng giống nhau tức là đều trỏ đến cùng một đối tượng trong vùng nhớ và ngược lại.

`Equal?` là cách hiệu quả để so sánh con trỏ, dùng để kiểm tra chính xác xem có cùng là 1 `Object` hay không. để hiểu rõ hơn ta xem ví dụ sau:
2.1.0 :001 > a = "viblo.asia"
2.1.0 :002 > b = "viblo.asia"
2.1.0 :003 > c = d = "viblo.asia"
2.1.0 :004 > a.equal?b  # false
2.1.0 :005 > c.equal?d  # true

Bây giờ ta cùng xem object_id của chúng

2.1.0 :005 > a.object_id # 19088820
2.1.0 :007 > b.object_id # 19008500
2.1.0 :008 > c.object_id # 18854700
2.1.0 :009 > d.object_id # 18854700

Ta thấy cd có cùng object_id18854700 và kết quả trả về là false.

Như vậy `Equal?` sẽ so sánh cả `object_id` nên mặc dù value của `a, b, c, d` cùng là `viblo.asia` nhưng chúng có `object_id` khác nhau dẫn đến kết quả trả về là `false`.

2.Sự khác nhau của << & += trong việc nối chuỗi

 • Nối chuỗi với +=
2.1.0 :010 > first_name = "Viblo"
2.1.0 :011 > name = first_name
2.1.0 :012 > last_name = "Asia"
2.1.0 :013 > name += last_name
2.1.0 :014 > name # VibloAsia
2.1.0 :015 > first_name # Viblo

Với ví dụ trên thì kết quả như bình thường. Không có gì phải bàn cãi 😄

 • Nối chuỗi với <<
2.1.0 :010 > first_name = "Viblo"
2.1.0 :011 > name = first_name
2.1.0 :012 > last_name = "Asia"
2.1.0 :013 > name << last_name
2.1.0 :014 > name # VibloAsia
2.1.0 :015 > first_name # VibloAsia

Ta đã thấy sự khác biệt. Vì sao lại có kết quả như vậy? Chúng ta sẽ kiểm tra object_id của name, first_name

2.1.0 :016 > name.object_id --> 15533700
2.1.0 :017 > first_name.object_id --> 15533700

Phép gán name = first_name lúc này name & first_name có cùng 1 object_id và khi thực hiện:

 - `<<` sẽ xử lý trực tiếp trên object của nó, vì vậy khi name thay đổi thì `first_name` cũng thay đổi theo.

 - `+=` sẽ tạo ra một object mới sau khi thực hiện cộng chuỗi xong mới gán lại giá trị cho object cũ(nghe qua đã thấy có vẻ nó chậm hơn rồi ^^), vì vậy khi thay đổi name thì `first_name` không bị ảnh hưởng.
 • Chúng ta cùng sử dụng benchmark để xem thời gian thực hiện của 2 cách này:
require 'benchmabash
n = 10000
Benchmark.bm do |benchmark|
 benchmark.report("+=") do
  n.times do
   first_name = "Viblo"
   name = first_name
   last_name = "Asia"
   name += last_name
  end
 end
 benchmark.report("<<") do
  n.times do
   first_name = "Viblo"
   name = first_name
   last_name = "Asia"
   name << last_name
  end
 end
end

Kết quả:

    user   system   total    real
+= 0.010000  0.000000  0.010000 ( 0.007283)
<< 0.000000  0.000000  0.000000 ( 0.004042)

Qua đó mình thấy được tốc độ xử lý của << sẽ nhanh hơn +=. Đây cũng chính là lý do << được sử dụng phổ biến hơn 😄

3.Kết luận

Trên đây là 1 số chia sẻ trong quá trình tìm hiểu của mình. Mong rằng sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn. Happy coding 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.