+3

[Kotlin] Hướng dẫn mọi người sử dụng StaggeredGridLayoutManager với recycler view trên Kotlin

Giới thiệu

Bạn đã quá chán với việc thiết kế các row của recycler view có giống nhau Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người phá cách 1 chút , làm cho recycler trở nên khác biệt hơn

Bên trái là khi recycler view sử dụng GridLayoutManager Bên phải là recycler view sử dụng StaggeredGridLayoutManager, đây chính là thứ mình muốn giới thiệu với mọi người hôm nay

Ảnh demo

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thực hiện (chú ý là mình xài Kotlin nhé )

Bước 1 : Tạo project

Tạo project mới với tên StaggeredGrid

Bước 2 : Cấu hình gradle

Mở Gradle Scripts -> build.gradle và cấu hình như sau

implementation "com.android.support:recyclerview-v7:26.1.0" là thư viện RecyclerView

apply plugin: 'com.android.application'

apply plugin: 'kotlin-android'

apply plugin: 'kotlin-android-extensions'

android {
  compileSdkVersion 26
  defaultConfig {
    applicationId "com.tuananh.staggeredgrid"
    minSdkVersion 16
    targetSdkVersion 26
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation"org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jre7:$kotlin_version"
  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:26.1.0'
  implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2'
  implementation "com.android.support:recyclerview-v7:26.1.0"
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.1'
  androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.1'
}

Bước 3 : Tạo activity_main.xml

Mở res -> layout -> activity_main và viết code như dưới đây. Layout gồm có 1 button refresh và 1 recyclerview

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="center_horizontal"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="com.tuananh.staggeredgrid.MainActivity">

  <android.support.v7.widget.AppCompatButton
    android:id="@+id/btnRefresh"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Refresh"/>

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recyclerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>
</LinearLayout>

Bước 4 : Tạo viền bao quanh cho các item_recycler_view

Mở thư mục drawable và tạo 1 file xml custom_item_layout.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <!--
    stroke with color and width for creating outer line
  -->
  <stroke
    android:width="1dp"
    android:color="#000"/>
</shape>

Bước 5 : Tạo file xml item_recycler_view.xml để làm item cho recycler view

Chúng ta sẽ thiết kế 1 layout gồm 2 thành phần là TextView và ImageView

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:id="@+id/rlRoot"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="@drawable/custom_item_layout"
  android:padding="5dp">

  <!--grid items for RecyclerView-->

  <ImageView
    android:id="@+id/image"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:scaleType="centerCrop"
    android:src="@mipmap/ic_launcher"/>

  <TextView
    android:id="@+id/name"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:text="ABCD"
    android:textColor="#fff"
    android:textSize="20sp"/>
</RelativeLayout>

Bước 6 : MainActivity.kt

Tạo 2 list name và image là personNameList và personImageList

Khởi tạo recycler view chú ý chúng ta sẽ dùng StaggeredGridLayoutManager làm layout manager chính cho nó .

 val staggeredGridLayoutManager = StaggeredGridLayoutManager(3, LinearLayoutManager.VERTICAL)
    recyclerView.layoutManager = staggeredGridLayoutManager
    Collections.shuffle(personImageList)
    val customAdapter = CustomAdapter(this, personNameList, personImageList)
    recyclerView.adapter = customAdapter

Bắt sự kiện cho button refresh để trộn list ảnh của recycler view

btnRefresh.setOnClickListener {
      Collections.shuffle(personImageList)
      customAdapter.notifyDataSetChanged()
    }
package com.tuananh.staggeredgrid

import android.os.Bundle
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager
import android.support.v7.widget.StaggeredGridLayoutManager
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import java.util.*


class MainActivity : AppCompatActivity() {
  private var personNameList: MutableList<String> = mutableListOf(
      "Person 1", "Person 2",
      "Person 3", "Person 4",
      "Person 5", "Person 6",
      "Person 7", "Person 8",
      "Person 9", "Person 10",
      "Person 11", "Person 12",
      "Person 13", "Person 14")
  private var personImageList: MutableList<Int> = mutableListOf(
      R.drawable.person1, R.drawable.person2,
      R.drawable.person3, R.drawable.person4,
      R.drawable.person5, R.drawable.person6,
      R.drawable.person7, R.drawable.person8,
      R.drawable.person9, R.drawable.person10,
      R.drawable.person11, R.drawable.person12,
      R.drawable.person13, R.drawable.person14)

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    val staggeredGridLayoutManager = StaggeredGridLayoutManager(3, LinearLayoutManager.VERTICAL)
    recyclerView.layoutManager = staggeredGridLayoutManager
    Collections.shuffle(personImageList)
    val customAdapter = CustomAdapter(this, personNameList, personImageList)
    recyclerView.adapter = customAdapter
    btnRefresh.setOnClickListener {
      Collections.shuffle(personImageList)
      customAdapter.notifyDataSetChanged()
    }
  }
}

Bước 7 : Tạo class CustomAdapter.kt

Trong bước này chúng ta sẽ set layout item cho recycler view là item_recycler_view.xml và gắn dữ liệu cho các item của recycler view trong onBindViewHolder

package com.tuananh.staggeredgrid

import android.content.Context
import android.support.v7.widget.RecyclerView
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import kotlinx.android.synthetic.main.item_recycler_view.view.*

/**
 * Created by FRAMGIA\vu.tuan.anh on 26/03/2018.
 */
class CustomAdapter(context: Context, private var personNameList: MutableList<String>?, private var personImageList: MutableList<Int>?) : RecyclerView.Adapter<CustomAdapter.MyViewHolder>() {
  private var layoutInflater: LayoutInflater = LayoutInflater.from(context)

  override fun onBindViewHolder(holder: MyViewHolder, position: Int) {
    holder.name.text = personNameList!![position]
    holder.image.setImageResource(personImageList!![position])
    holder.rlRoot.setOnClickListener {
      // todo
    }
  }

  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup?, viewType: Int): MyViewHolder {
    return MyViewHolder(layoutInflater.inflate(R.layout.item_recycler_view, parent, false))
  }

  override fun getItemCount(): Int {
    return personNameList!!.size
  }

  class MyViewHolder(view: View) : RecyclerView.ViewHolder(view) {
    val name = view.name!!
    val image = view.image!!
    val rlRoot = view.rlRoot!!
  }
}

Hình ảnh

Dưới đây là 1 số hình ảnh trong demo

Code :

Code

Tham khảo

http://abhiandroid.com/materialdesign/recyclerview-as-staggered-grid-example.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.