Kiểm tra quy trình làm việc - Workflow Testing

Kiểm tra quy trình làm việc là xu hướng mới nhất trong kiểm thử phần mềm, đang được thực hiện bởi người kiểm thử phần mềm để tạo ra kết quả mong muốn. Do đó, để xây dựng tầm quan trọng và mức độ phù hợp của thử nghiệm quy trình làm việc, hãy tìm hiểu các kiến thức cơ bản dưới đây.

Khái niệm

Workflow (luồng công việc) là một chuỗi nhiệm vụ để tạo ra một kết quả mong muốn, thường bao gồm nhiều giai đoạn hoặc các bước. Quy trình làm việc có thể là theo cách tuần tự hoặc song song với nhiều bước xảy ra đồng thời.

 • Kiểm tra Work flow được thực hiện để đảm bảo rằng mỗi quy trình làm việc phản ánh chính xác quy trình nghiệp vụ.

 • Đối với bất kỳ quy trình nghiệp vụ nào, việc kiểm tra các bước tuần tự này được định nghĩa là "Kiểm tra WorkFlow".

 • Ví dụ, xác minh rằng hệ thống có thể được cài đặt trên nền tảng của người dùng, và nó thực hiện một cách chính xác.

Xác định thử nghiệm quy trình làm việc

 • Thử nghiệm quy trình làm việc, là một loại thử nghiệm chức năng, gần đây đã thu hút sự phổ biến nhanh chóng trong số những người kiểm thử phần mềm.

 • Đây là một kỹ thuật thử nghiệm mới được áp dụng, trong đó người thử nghiệm đảm bảo rằng mỗi quy trình làm việc hoặc quy trình phản ánh chính xác quy trình kinh doanh và nó cung cấp kết quả chính xác như mong đợi.

 • Thực hiện trong khi vẫn giữ quy trình làm việc trong quy trình nghiệp vụ, kiểm thử luồng công việc bắt trước môi trường sản xuất vào các giai đoạn thử nghiệm và kiểm tra nó từ góc độ của người dùng cuối.

 • Ngoài ra, mục tiêu của thử nghiệm này là để đảm bảo rằng kết quả mong đợi phù hợp với đầu ra thu được từ dữ liệu thử nghiệm.

 • Các tính năng khác của thử nghiệm quy trình làm việc là:

  • Nó kiểm tra rộng rãi quy trình nghiệp vụ quy trình nghiệp vụ và ứng dụng phần mềm trước khi nó được triển khai tới môi trường sản xuất hoặc sống.
  • Loại thử nghiệm này là tốt nhất cho các ứng dụng dựa trên luồng công việc và các hệ thống phần mềm.
  • Kiểm tra quy trình làm việc bao gồm các phần của thử nghiệm hệ thống và tích hợp.
  • Kiểm tra quy trình làm việc phần mềm, một tài liệu trong Tài liệu yêu cầu kinh doanh.
  • Yêu cầu kiến thức chuyên sâu về quy trình nghiệp vụ và quy trình làm việc của nó.
  • Hiểu biết về toàn bộ quy trình và mục tiêu tự động hóa là cần thiết từ người thử nghiệm.

Quy trình kiểm tra quy trình làm việc

Với sự phức tạp ngày càng tăng của quy trình công việc, cơ hội phát hiện lỗi và lỗi cũng ngày càng tăng theo từng ngày.

Để giải quyết những vấn đề này, điều quan trọng đối với người kiểm thử phần mềm là thực hiện thử nghiệm quy trình làm việc trong giai đoạn đầu của kiểm thử phần mềm, điều này có thể giúp họ tránh các tình huống như vậy cũng như cho phép họ tăng năng suất kinh doanh của khách hàng.

Do đó, để giúp người thử nghiệm theo dõi là quá trình thử nghiệm quy trình làm việc.

 • Phân tích quy trình làm việc kinh doanh (Analyzing Business Workflow): Trong giai đoạn đầu của quá trình, nhóm làm việc cùng nhau để phân tích và hiểu quy trình làm việc của doanh nghiệp, dựa trên đó việc thử nghiệm quy trình làm việc sẽ được thực hiện.
 • Phát triển trường hợp thử nghiệm (Test Case Development): Khi nhóm công việc hiểu được nhóm, họ phát triển các trường hợp thử nghiệm với sự hỗ trợ của các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như trường hợp sử dụng, bảng quyết định ...
 • Xác minh (Verification): Trong giai đoạn này của quá trình, nhóm xác minh luồng với nhiều loại người dùng khác nhau như người thử nghiệm / chuyên gia đóng vai trò là người dùng, người dùng cuối, khách hàng, ...
 • Kiểm tra thực hiện (Test Execution): các thử nghiệm tích cực và tiêu cực được thực hiện bằng cách cung cấp dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ làm đầu vào.
 • So sánh (Comparing): Sau khi kết thúc thử nghiệm, kết quả thực tế và dự kiến ​​được so sánh và bất kỳ sự khác biệt hoặc defects nào được ghi lại.
 • Giải quyết & Triển khai (Resolve & Deploy): Cuối cùng, nhóm làm việc cùng nhau để giải quyết và khắc phục các vấn đề và lỗi đã đăng nhập trong giai đoạn trước và chuẩn bị sản phẩm để triển khai hoặc triển khai.

Chiến lược kiểm tra quy trình làm việc:

Để đạt được kết quả chính xác và hiệu quả, nhóm người thử nghiệm sử dụng ba chiến lược kiểm thử luồng công việc quan trọng, đơn giản hóa quá trình thử nghiệm.

 • Phân tích quy trình làm việc: phân tích các thành phần khác nhau có thể tác động đến đầu ra của thử nghiệm quy trình làm việc.
  • Từ việc phân tích tài liệu yêu cầu được cung cấp bởi khách hàng và dữ liệu thử nghiệm, để hiểu và đánh giá dữ liệu sản xuất, tất cả các thành phần quan trọng cần thiết để thử nghiệm được phân tích và tạo ra ở đây để đảm bảo rằng quá trình thử nghiệm được thực thi mà không bị gián đoạn hoặc khó khăn.
 • Thiết kế quy trình làm việc: người kiểm thử tạo ra một thiết kế thử nghiệm thích hợp, có thể hỗ trợ trong việc thực hiện kiểm tra quy trình làm việc.
  • Trong giai đoạn này, nhóm chuẩn bị kế hoạch thử nghiệm dựa trên sự hiểu biết về các yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp, ví dụ như quy trình, sự kiện, ...
  • Ngoài ra, các trường hợp thử nghiệm chi tiết được phát triển bởi những người kiểm tra. bởi người dùng. Khi kết thúc thiết kế quy trình làm việc, các kết hợp khác nhau của dữ liệu thử nghiệm được phát triển, sau đó được thực hiện ở cuối quá trình.
 • Thực hiện và giám sát dòng công việc : nhóm thực hiện các trường hợp thử nghiệm được phát triển và xác định các lỗi khác nhau bằng cách phân tích đầu ra.
  • Các lỗi được xác định được báo cáo cho cá nhân chịu trách nhiệm, sau đó chuẩn bị một kế hoạch để giải quyết hoặc khắc phục vấn đề.
  • Khi lỗi được giải quyết, quy trình làm việc được kiểm tra lại và kết quả được báo cáo trong báo cáo trạng thái được xuất bản ở cuối quá trình.

Tầm quan trọng của kiểm tra quy trình làm việc

Các lý do làm tăng tầm quan trọng của kiểm tra quy trình làm việc là:

 • Cải thiện hiệu quả của các quy trình và sắp xếp công việc của doanh nghiệp.
 • Cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào các quy tắc, nhiệm vụ, các bước, thủ tục, ... được giao cho nhiều vai trò và cá nhân.
 • Nâng cao hiệu suất và bảo mật của ứng dụng phần mềm.
 • Xác nhận tính chính xác và hiệu quả của quy trình làm việc.
 • Giúp đạt được quá trình mong muốn hoặc kết quả thử nghiệm, giúp các tổ chức mang lại sự hài lòng tối ưu cho người dùng.
 • Tự động hóa các quy trình kinh doanh khác nhau và làm cho nó ngang hàng với các công nghệ và xu hướng mới nhất.
 • Kiểm tra quy trình nghiệp vụ và quy trình công việc phần mềm trước khi nó được triển khai tới môi trường sống.
 • Giúp cải thiện quy trình làm việc của quy trình nghiệp vụ.
 • Hỗ trợ quản lý quy trình nghiệp vụ.

Các giai đoạn trong Kiểm tra workflow liên quan

Quá trình kiểm tra luồng công việc bao gồm nhiều giai đoạn thử nghiệm, cho phép nhóm thực hiện chính xác các trường hợp thử nghiệm và để nâng cao hiệu quả của phần mềm. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của các giai đoạn thử nghiệm này, nhóm nghiên cứu có thể kiểm tra quy trình làm việc của phần mềm mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Các giai đoạn thử nghiệm quy trình làm việc này là:

 • Giai đoạn khởi động (Inception phase): Giai đoạn này bao gồm lập kế hoạch thử nghiệm ban đầu và thử nghiệm nguyên mẫu, giúp nhóm quản lý quá trình thử nghiệm và chuẩn bị các bước để thực hiện kiểm tra.
 • Giai đoạn lập kế hoạch (Elaboration phase) : Giai đoạn này đường cơ sở kiến trúc thử nghiệm được xác định
 • Giai đoạn xây dựng (Construction phase) : Giai đoạn này bao gồm thử nghiệm xây dựng, thử nghiệm quy trình làm việc bao gồm kiểm tra kỹ lưỡng từng giai đoạn, cho phép nhóm tìm thấy bất kỳ sự khác biệt hoặc defects nào trong hệ thống hoặc quy trình làm việc của nhóm mà trước đó không bị phát hiện.
 • Giai đoạn chuyển tiếp (Transition phase) : Giai đoạn này bao gồm kiểm tra hồi quy và kiểm tra lại các bản sửa lỗi.

Đối tượng thực hiện Kiểm tra workflow

Kiểm tra quy trình làm việc được thực hiện bởi:

 • Kỹ sư thử nghiệm (Test engineer): vai trò quan trọng nhất, làm các việc sau:
  • Lên kế hoạch và mục tiêu kiểm tra kế hoạch
  • Xác định các trường hợp và thủ tục kiểm tra
  • Đánh giá kết quả đầu ra của thử nghiệm
 • Kỹ sư thành phần (Component engineer)
  • Phát triển các thành phần thử nghiệm
  • Tự động hoá một số thủ tục kiểm tra
 • Kiểm tra tích hợp (Integration Tester)
  • Thực hiện kiểm tra tích hợp và báo cáo lỗi
 • Kiểm tra hệ thống (System Testers)
  • Thực hiện kiểm tra hệ thống và báo cáo lỗi.

Cần kiểm tra những gì trong quy trình làm việc

Kiểm thử phần mềm Quy trình làm việc trong tài liệu yêu cầu kinh doanh. Kiểm tra quy trình làm việc cũng sẽ bao gồm các phần của Kiểm tra hệ thống và tích hợp.

Tổng kết

 • Luồng công việc là một chuỗi nhiệm vụ để tạo ra kết quả mong muốn, thường bao gồm một số giai đoạn hoặc các bước.
 • Loại thử nghiệm quy trình làm việc bao gồm việc kiểm tra tích hợp chủ yếu cũng như kiểm tra hệ thống.
 • Mô hình thử nghiệm quy trình làm việc bao gồm các trường hợp kiểm tra, các thủ tục, ..
 • Thử nghiệm quy trình làm việc có thể là một loại kỹ thuật thử nghiệm mới, nhưng những lợi thế và lợi ích được cung cấp bởi kỹ thuật này làm cho nó trở nên phổ biến trong số những người kiểm thử phần mềm.
 • Với sự hỗ trợ của kỹ thuật này, người kiểm thử phần mềm trên toàn thế giới có thể cải thiện chất lượng, bảo mật và hiệu suất của các ứng dụng phần mềm cũng như có thể nâng cao hiệu quả của các thủ tục phần mềm khác nhau.
 • Thử nghiệm quy trình làm việc là cách mạng hóa lĩnh vực kiểm thử phần mềm và làm cho nó hiệu quả hơn.

Tham khảo

http://www.professionalqa.com/workflow-testing


All Rights Reserved