Viblo Code
0

Javascript Promises

Trong hướng dẫn này,mình sẽ hướng dẫn các bạn về Promise trong js và cách sử dụng chúng hiệu quả

Hiểu về Promise trong js

Trong javascript, một promise là một đối tượng trả về giá trị mà bạn hy vọng xảy ra trong tương lại, không phải hiện tại

Vì giá trị sẽ được trả về bởi Promise trong tương lai. Mình có một vd để các bạn hiểu rõ hơn

Giả sử bạn hứa sẽ hoàn thành khóa học Javascript trong tháng tới

Và bạn cũng không biết là mình có hoàn thành được khóa học trong tháng tới không. Bạn có thể hoàn thành hoặc không.Ở trên có ba trạng thái là đang học, đã hoàn thành và không hoàn thành.

Promise cũng có ba trạng thái như vậy

 • Pending : Bạn không biết liệu mình có hoàn thành khóa học trong tháng tới không
 • Fulfilled (successful) : Bạn đã hoàn thành khóa học
 • Rejected (failed) : Bạn đã không hoàn thành khóa học

Promise bắt đầu trạng thái đang pending cho biết là chưa hoàn thành. Hoàn thành thì sẽ ở trạng thái Fulfilled (successful) và thất bại ở trạng thái Rejected (failed).

Tạo một Promise

Ở trên mình đã nói qua lý thuyết, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách tạo một Promise. Để tạo một Promise thì bạn dùng hàm Promise

let completed = true;

let learnJS = new Promise(function (resolve, reject) {
  if (completed) {
    resolve("Đã hoàn thành");
  } else {
    reject("Chưa hoàn thành");
  }
});

Promise chấp nhận hai đối số là resolve, reject. Khi bạn gọi new Promise() thì các tham số bên trong được thực thi tự động

Bên trong thực thi, nếu thành công thì sẽ gọi vào hàm resolve() và thất bại gọi vào hàm reject Bây giờ mình sẽ xét setTimeout để thực thi lệnh trên

let completed = true;

let learnJS = new Promise(function (resolve, reject) {
  setTimeout(() => {
    if (completed) {
      resolve("Đã hoàn thành");
    } else {
      reject("Chưa hoàn thành");
    }
  }, 3 * 1000);
});

Ban đầu trạng thái và giá trị ban đầu là pendingundefined. Promise sẽ được trả về khi hoàn thành. Bạn có thể copy vào console để thấy kết quả.

Sau 3s, bạn mở console lên và gõ learnJS thì sẽ thấy kết quả là Đã hoàn thành. Nếu bạn muốn Promise trả về trạng thái reject thì bạn thay đổi biến

let completed = false;

và làm lại như trên các bạn sẽ thấy kết quả.

Dưới đây là hình ảnh hoạt động trạng thái của Promise

Khi Promise trả về trạng thái resolve or reject thì sẽ ở trạng thái đó và không thể chuyển đổi. Nói cách khác là, một Promise không thể đi từ trạng thái resolve sang reject hoặc ngược lại.

Khi một Promise mới được tạo nó sẽ ở trạng thái pending và chờ được giải quyết.Trong Promise có 3 phương thức được dùng để gọi lại Promise khi đã resolve or reject đó là then, catch, finally.

then()

Được sử dụng gọi khi một Promise thành công, nhận đầu vào là hai hàm gọi lại promiseObject.then(onFulfilled, onRejected);

Hàm onFulfilled được gọi nếu Promise được thực hiện thành công, onRejected được gọi khi bị thất bại.

Hàm dưới đây trả về một Promise object

function makePromise(completed) {
  return new Promise(function (resolve, reject) {
    setTimeout(() => {
      if (completed) {
        resolve("Đã hoàn thành");
      } else {
        reject("Chưa hoàn thành");
      }
    }, 3 * 1000);
  });
}

Dưới đây mình sẽ gọi lại hàm makePromise và dùng phương thức then

let learnJS = makePromise(true);

learnJS.then(
  success => console.log(success),
  reason => console.log(reason)
);
catch()

Nếu bạn muốn thực hiện một thất bại thì bạn có thể sử dụng catch của Promise

learnJS.catch(
  reason => console.log(reason)
);
finally()

Đôi khi bạn muốn thực thi cùng một đoạn code cho dù trả về resolve hay reject

function createApp() {
  // ...
}

learnJS
  .then(
    (success) => {
      console.log(success);
      createApp();
    }
  ).catch(
    (reason) => {
      console.log(reason);
      createApp();
    }
  );

Như bạn có thể thấy, lệnh gọi hàm createApp () được sao chép trong cả hai phương thức then () và catch ()

Để xóa và thực thi hàm createApp cho dù trạng thái là hoàn thành hay thất bại, thì bạn dùng phương thức finally như sau

learnJS
  .then(success => console.log(success))
  .catch(reason => console.log(reason))
  .finally(() => createApp());
Kết luận
 • Một Promise là một đối tượng sẽ trả giá trị trong tương lai
 • Một Promise bắt đầu trạng thái là pending và kết thúc là resolve or reject
 • Sử dụng phương thức then để gọi lại Promise khi đã hoàn thành và catch khi thất bại

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình và hẹn các bạn ở các bài tiếp theo 😀😀


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.