+1

JavaScript Array.of()

Tóm tắt: Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách cải thiện việc xây dựng mảng bằng cách sử dụng phương thức JavaScript Array.of () trong ES6.

Giới thiệu về phương thức JavaScript Array.of ()

Trong ES5, khi bạn truyền một số vào phương thức khởi tạo Array, JavaScript sẽ tạo một Array có độ dài bằng số.

Ví dụ:

let numbers = new Array(2);
console.log(numbers.length); // 2
console.log(numbers[0]); // undefined

Tuy nhiên, khi bạn chuyển cho phương thức khởi tạo Array một giá trị không phải là số, JavaScript sẽ tạo một Array chứa một phần tử với giá trị đó.

Ví dụ:

numbers = new Array("2");
console.log(numbers.length); // 1
console.log(numbers[0]); // "2"

Hành vi này đôi khi gây nhầm lẫn và dễ xảy ra lỗi vì bạn có thể không biết loại dữ liệu mà bạn truyền cho phương thức khởi tạo Array.

ES6 giới thiệu phương thức Array.of () để giải quyết vấn đề này.

Phương thức Array.of () tương tự như phương thức khởi tạo Array ngoại trừ phương thức Array.of () không xử lý một giá trị số đặc biệt.

Nói cách khác, phương thức Array.of () luôn tạo ra một mảng chứa các giá trị mà bạn truyền cho nó.

Sau đây là cú pháp của phương thức Array.of ():

Array.of(element0[, element1[, ...[, elementN]]])
Ví dụ về JavaScript Array.of ()

Các bạn xem ví dụ sau

let numbers = Array.of(3);
console.log(numbers.length); // 1
console.log(numbers[0]); // 3

Trong ví dụ này, mình đã truyền số 3 vào phương thức Array.of (). Phương thức Array.of () tạo một mảng gồm một số.

Hãy xem xét ví dụ sau:

let chars = Array.of('A', 'B', 'C');
console.log(chars.length); // 3
console.log(chars); // ['A','B','C']

Ở ví dụ này, mình đã tạo một mảng gồm ba chuỗi bằng cách truyền 'A', 'B' và 'C' vào phương thức Array.of (). Độ dài của mảng là 3.

Array.of() polyfill

Nếu bạn thực thi JavaScript trong môi trường không hỗ trợ phương thức Array.of (), bạn có thể sử dụng polyfill sau:

if (!Array.of) {
    Array.of = function() {
        return Array.prototype.slice.call(arguments);
    };
}
Kết luận

Trong hướng dẫn này, mình đã hướng dẫn các bạn cách xây dựng mảng sử dụng phuơng thức Array.of () trong ES6.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo 😘😘😘


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.