+5

Callbacks, Promises và Async/Await

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các viết code bất đồng bộ trong Javascript. Trong bài viết này có sử dụng arrow function, các function có dạng như thế này:

function() {}
function(a) {}
function(a, b) {}

sẽ được viết dưới dạng:

() => {}
a => {}
(a, b) => {}

Đây một function sẽ in ra 1 string sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên:

function printString(string){
 setTimeout(
  () => {
   console.log(string)
  }, 
  Math.floor(Math.random() * 100) + 1
 )
}

Hãy thử in ra các chữ cái A, B, C:

function printAll(){
 printString("A")
 printString("B")
 printString("C")
}
printAll()

Chúng ta thấy rằng A, B, C sẽ được in ra theo một thứ tự ngẫu nhiên và các thứ tự này sẽ khác nhau mỗi lần gọi hàm printAll.

Đó là bởi vì các function này là function bất đồng bộ. Mỗi function được thực thi theo đúng thứ tự, nhưng mỗi function lại có một setTimeout riêng. (Nghĩa là khi được gọi thì theo thứ tự như trên, nhưng khi in ra kết quả thì không theo tứ tự đó vì thứ tự của kết quả in ra phụ thuộc vào setTimeout). Các function này sẽ không đợi đến khi nào function trước hoàn thành mới chạy.

Điều này gây khó khăn cho chúng ta, vì vậy hãy sửa lại bằng callback.

CALLBACK

CALLBACK LÀ MỘT FUNCTION ĐƯỢC TRUYỀN VÀO FUNCTION KHÁC. Khi mà function đầu chạy xong, thì function thứ 2 sẽ chạy.

function printString(string, callback){
 setTimeout(
  () => {
   console.log(string)
   callback()
  }, 
  Math.floor(Math.random() * 100) + 1
 )
}

Có thể nhận thấy là sửa function ban đầu để dùng nó với callback quá dễ dàng.

Hãy thử in ra A, B, C một lần nữa:

function printAll(){
 printString("A", () => {
  printString("B", () => {
   printString("C", () => {})
  })
 })
}
printAll()

Code bây giờ trở lên "xấu xí", nhưng mà ít nhất là nó chạy. Mỗi lần gọi printAll, chúng ta sẽ nhận được 1 kết quả giống nhau.

Vấn đề với callback là nó tạo ra một cái gọi là "Callback Hell". Cơ bản là nếu bạn lồng các function vào nhau thì code trở nên khó hiểu.

PROMISES

Promise cố gắng giải quyết vấn đề này (lồng nhiều function). Hãy thay đổi code để có thể sử dụng Promise:

function printString(string){
 return new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(
   () => {
    console.log(string)
    resolve()
   }, 
   Math.floor(Math.random() * 100) + 1
  )
 })
}

Có thể thấy là code mới trông vẫn quen thuộc. Chúng ta gói cả function trong 1 Promise, và thay vì gọi callback, chúng ta có thể resolve Promise (hoặc reject nếu có lỗi). Function sẽ trả về object Promise này.

Hãy thử lại in ra A, B, C:

function printAll(){
 printString("A")
 .then(() => {
  return printString("B")
 })
 .then(() => {
  return printString("C")
 })
}
printAll()

Cái này gọi là Promise Chain. Function có thể trả về một kết quả (là Promise), và nó sẽ gửi kết quả mới trả về này cho function tiếp theo.

Code không bao gồm các function lồng nhau nữa nhưng trông vẫn lộn xộn!

Bằng cách dùng arrow function, chúng ta có thể bỏ "wrapper" function ( bỏ { }). Code bây giờ trông rõ ràng hơn nhưng vẫn có nhiều ngoặc thừa:

function printAll(){
 printString("A")
 .then(() => printString("B"))
 .then(() => printString("C"))
}
printAll()

AWAIT

Await cơ bản là giúp cú pháp của Promise dễ hiểu hơn. Nó giúp cho code bất đồng bộ trông giống như code đồng bộ, giúp chúng ta dễ hiểu hơn.

Function printString vẫn giữ nguyên giống như ở trên mục Promise.

Ta lại in ra A, B, C:

async function printAll(){
 await printString("A")
 await printString("B")
 await printString("C")
}
printAll()

Yeah ... trông đẹp hơn rồi.

Có thể thấy rằng chúng ta dùng keyword async cho function printAll. Keyword này báo cho Javascript biết chúng ta đang dùng cú pháp async/await, và keyword này là cần thiết nếu muốn dùng Await. Nghĩa là chúng ta không thể dùng Await ngoài function. Hầu hết code trong Javascript chạy trong function nên điều này không quan trọng.

Nhưng còn thêm nữa

Function printAll không trả về cái gì và không phụ thuộc vào cái gì, và cái chúng ta quan tâm là thứ tự chạy của function này. Nhưng nếu muốn lấy kết quả của function đầu, truyền vào function thứ 2, và lại truyền kết quả của function thứ 2 sang function thứ 3?

Thay vì in ra string mỗi lần, hãy viết 1 function nối các string và truyền nó vào function tiếp theo.

CALLBACKS

Đây là code dùng callback:

function addString(previous, current, callback){
 setTimeout(
  () => {
   callback((previous + ' ' + current))
  }, 
  Math.floor(Math.random() * 100) + 1
 )
}

Và đây là cách gọi nó:

function addAll(){
 addString('', 'A', result => {
  addString(result, 'B', result => {
   addString(result, 'C', result => {
    console.log(result) // Prints out " A B C"
   })
  })
 })
}
addAll()

Code không được đẹp lắm.

Đây là code khi dùng Promise:

function addString(previous, current){
 return new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(
   () => {
    resolve(previous + ' ' + current)
   }, 
   Math.floor(Math.random() * 100) + 1
  )
 })
}

Còn đây là cách gọi nó:

function addAll(){ 
 addString('', 'A')
 .then(result => {
  return addString(result, 'B')
 })
 .then(result => {
  return addString(result, 'C')
 })
 .then(result => {
  console.log(result) // Prints out " A B C"
 })
}
addAll()

Dùng arrow function thì code gọn hơn: (do bỏ {})

function addAll(){ 
 addString('', 'A')
 .then(result => addString(result, 'B'))
 .then(result => addString(result, 'C'))
 .then(result => {
  console.log(result) // Prints out " A B C"
 })
}
addAll()

Thế này thì dễ hiểu hơn, đặc biệt là khi muốn thêm nhiều then. Nhưng vẫn có quá nhiều dấu ngoặc.

Còn đây là cách dùng với Await:

async function addAll(){
 let toPrint = ''
 toPrint = await addString(toPrint, 'A')
 toPrint = await addString(toPrint, 'B')
 toPrint = await addString(toPrint, 'C')
 console.log(toPrint) // Prints out " A B C"
}
addAll()

Kết

Trên đây là bài viết giới thiệu về cách viết code bất đồng bộ thông qua một ví dụ đơn giản. Để có thể hiểu thêm về bất đồng bộ trong Javascript, các bạn có thể tham khảo các bài viết:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS/tree/master/async %26 performance


Tài liệu tham khảo:

https://medium.com/front-end-weekly/callbacks-promises-and-async-await-ad4756e01d90


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí