+3

% in ruby

Hi các bạn hôm nay mình sẽ nói về dấu % trong ruby. Cùng xem mình làm được gì với dấu này.

%Q

Đây là sự thay thế cho dấu hai phẩy " (double-quoted), khi bạn có quá nhiều dấu này trong chuỗi string và bạn không muốn dùng dấu Ngạch chéo ngược (backslash \). Bạn có thể viết như sau:

%Q(Joe said: "Frank said: "#{what_frank_said}"") => "Joe said: "Frank said: "Hello!"""

Bạn có thế thay thế dấu mở ngoặc và đóng ngoặc (...) bằng dấu nào tùy thích. Như các ví dụ dưới đây:

%Q!Joe said: "Frank said: "#{what_frank_said}""! %Q[Joe said: "Frank said: "#{what_frank_said}""] %Q+Joe said: "Frank said: "#{what_frank_said}""+

Bạn cũng có thể viết như sau:

%/Joe said: "Frank said: "#{what_frank_said}""/ => "Joe said: "Frank said: "Hello!"""

%q

Cũng giống như %Q nhưng %q sẽ giúp bạn thay thế dấu một phẩy (dấu phẩy đơn - single-quoted) . Nó sẽ không hiểu các expression substitution hay các escape sequences.

%q(Joe said: 'Frank said: '#{what_frank_said} ' ') => "Joe said: 'Frank said: '#{what_frank_said} ' '"

%W

Tạo ra 1 string array. Syntax giống như %Q

%W(#{foo} Bar Bar\ with\ space) => ["Foo", "Bar", "Bar with space"]

%w

Cũng giống như %W, nhưng nó sẽ không hiểu các expression substitution hay các escape sequences. Như ví dụ dưới đây, giá trị của #{foo} sẽ không bị thay thế.

%w(#{foo} Bar Bar\ with\ space) => ["#{foo}", "Bar", "Bar with space"]

%x

Sử dụng thay thế cho method `` trong ruby.

%x(echo foo:#{foo}) => "foo:Foo\n"

Để tìm hiểu rõ hơn mình có thể xem qua câu hỏi sau: Difference between exec, system and %x() or Backticks

%r

Sử dụng cho regular expression.

%r(/home/#{foo}) => "/\/home\/Foo/"

%s

Sử dụng cho symbol. Và nó cũng không thay thế value cho các expression substitution hay escape sequences.

%s(foo) => :foo

%s(foo bar) => :"foo bar"

%s(#{foo} bar) => :"#{foo} bar"

Ngoài ra, còn 1 kí hiệu % nữa mà mình muốn giới thiệu là

%i

Nó dùng để tạo ra 1 array với các symbol

%i(show edit update) => [:show, :edit, :update]

Tham khảo:

  1. Simple things about Ruby and Rails
  2. Difference between exec, system and %x() or Backticks

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.