+3

Ruby là gì - Giới thiệu về Ruby

Ruby là gì? Ruby được tạo ra bởi Yukihiro "Matz" Matsumoto từ 24 tháng 2, 1993 và đưa ra bản chính thức vào năm 1995, hiện tại nó vẫn đang được tiếp tục phát triển.

Website chính thức của Ruby có địa chỉ ruby-lang.org.

Ruby là một ngôn ngữ hướng đối tượng: mỗi bit dữ liệu đều là một đối tượng (object), bao gồm các kiểu dữ liệu mà đối với các ngôn ngữ khác, chúng là kiểu cơ bản (primitive) như integer. Mỗi hàm (function) là một phương thức (method). Tên biến (variables) chính là tham chiếu (references) đến các đối tượng, bản thân nó không phải là đối tượng. Ruby hỗ trợ kế thừa (inheritance) với dynamic dispatch, mixin và singleton method (thuộc về, và để định nghĩa cho, một instance đơn hơn là định nghĩa dành cho lớp). Mặc dù Ruby không hỗ trợ đa kế thừa, các lớp vẫn có thể được đưa vào các module dưới dạng các mixins. Cú pháp dạng thủ tục (procedural syntax) vẫn còn được hỗ trợ, có vẻ như là ngoài tầm vực của mọi đối tượng, nhưng thực sự là thuộc một thể hiện của class Object tên là 'main'. Vì class này là cha của mọi class khác, nó trở trên ẩn đối với mọi lớp và đối tượng.

Ruby là ngôn ngữ lập trình kịch bản bởi mã lệnh của Ruby có thể chạy trực tiếp bởi máy tính mà không cần phải biên soạn thành một tệp thực thi tệp tin .exe trên Windows hay tệp tin binary trên Linux.

puts 3 + 2

Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (object oriented) và mọi thứ trong Ruby đều là một đối tượng ngay cả một chuỗi đơn giản:

myStr = String.new("RUBY IS SEXY")
puts myStr.downcase

Theo Ruby FAQ, "Nếu bạn thích Perl, bạn sẽ thích Ruby và sẽ thấy thoải mái với cú pháp của nó. Nếu bạn thích Smalltalk, bạn sẽ thích Ruby và sẽ thấy thoải mái với ngữ nghĩa của nó (semantics). Nếu bạn thích Python, bạn có thể hoặc không thể dừng lại bởi sự khác biệt lớn trong triết lý hiện thực giữa Python và Ruby/Perl."

Điểm mạnh của Ruby

Sức mạnh

Ruby được viết thuần hướng đối tượng, vì thế, mọi thứ trong Ruby đều là đối tượng. Tất cả những mặt mạnh của ngôn ngữ hướng đối tượng, Ruby đều kế thừa hoàn toàn, bao gồm cả sự linh động của chính ngôn ngữ. Ta có thể viết thêm những function khác vào Ruby mà không hề ảnh hưởng tới những function đã có.

Đọc hiểu dễ dàng

Ngôn ngữ Ruby được gọi là ngôn ngữ mà “The code comments itself”. Có nghĩa là bản thân các dòng lệnh trong Ruby đã nói lên ý nghĩa và công việc của nó.

Ngắn gọn

Được viết với sự focus chủ yếu vào tính dễ phát triển, nên Ruby cần ít code để thực hiện 1 công việc hơn so với các ngôn ngữ khác. Chính vì điều này, khi mới tiếp xúc với Ruby, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất ấn tượng.

Điểm yếu của Ruby

Tốc độ chậm

Ruby chậm hơn PHP khoảng 1.75~2 lần và chậm hơn JAVA tới 10 lần

Thời gian phát triển

Vì Ruby là một ngôn ngữ mới, thực sự phát triển cũng chưa lâu nên có những hạn chế nhất định về mặt môi trường:

  • Chưa có nhiều người lập trình viên sử dụng Ruby
  • Có ít IDE hỗ trợ cho công việc
  • Có ít server hỗ trợ việc deploy bằng Ruby

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.