+3

Import & Export CSV trong Ruby on Rails (P1)

Nay mình sẽ hướng dẫn cách import và export file csv đơn giản mà mình biết.

1. Tạo project và set up những thứ CẦN thiết

tạo 1 project mới:

rails new csv

sau đó tạo model:

rails g model user name:string email:string phone:string address:string

và migrate:

rails db:migrate

Tạo controller, view và thêm routes

Tạo home controller: app/controllers/home_controller.rb

class HomeController < ApplicationController
 def index
  @users = User.all
 end
end

Tạo mới export users controller: app/controllers/export_users_controller.rb

class ExportUsersController < ApplicationController
 def index
 end
end

Thêm routes:config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 root "home#index"
 resources :export_users
end

Rồi tới view: app/views/home/index.html.erb

<h1>Đây là màn hình</h1>

2. Chúng ta cùng đến với export trước nhé

Tạo service generate CSV

sử dụng gem có sẵn của ruby nên chỉ cần require vào trong service Service sẽ có 2 tham số truyền vào:

objects: data lấy ra từ database attributes: các field cần export app/services/export_csv_service.rb

require "csv"

class ExportCsvService
 def initialize objects, attributes
  @attributes = attributes
  @objects = objects
 end

 def perform
 end

 private
 attr_reader :attributes, :objects
end

Tạo header cho file csv

class ExportCsvService
 require "csv"
 
 def initialize objects, attributes
  @attributes = attributes
  @objects = objects
  @header = attributes.map { |attr| "#{attr}" }
 end

 def perform
 end

 private
 attr_reader :attributes, :objects, :header
end

Tạo file csv trong hàm perform:


class ExportCsvService
 require "csv"

 def initialize objects, attributes
  @attributes = attributes
  @objects = objects
  @header = attributes.map { |attr| "#{attr}" }
 end

 def perform
  CSV.generate do |csv|
   csv << header
   objects.each do |object|
    csv << attributes.map{ |attr| object.public_send(attr) }
   end
  end
 end

 private
 attr_reader :attributes, :objects, :header
end

Khai báo các field export trong model:

class User < ApplicationRecord
 CSV_ATTRIBUTES = %w(name email phone address).freeze
end

Gọi service export csv trong controller: app/controllers/export_users_controller.rb

class ExportUsersController < ApplicationController
 def index
  csv = ExportCsvService.new User.all, User::CSV_ATTRIBUTES
  respond_to do |format|
   format.csv { send_data csv.perform,
    filename: "users.csv" }
  end
 end
end

Thêm nút export và chỉnh lại ngoài view tí nhé:

<h1>Đây là màn hình list user</h1>
<table>
 <thead>
  <th>name</th>
  <th>email</th>
  <th>phone</th>
  <th>address</th>
 </thead>
 <% @users.each do |u| %>
  <tbody>
   <td><%= u.name %></td>
   <td><%= u.email %></td>
   <td><%= u.phone %></td>
   <td><%= u.address %></td>
  </tbody>
 <% end %>
</table>
<%= link_to "Ếch pọt", export_users_path(format: :csv) %>

À đừng quên add gem mysql2 nhé:

gem "mysql2", ">= 0.3.18", "< 0.5"

tạo file seed cho model User: db/seeds.rb

puts "Creating User ..."
20.times do |index|
 user_params = {
  name: "Name#{index}",
  email: "email_framgia#{index}@gmail.com",
  phone: "0000000#{index}",
  address: "DN#{index}"
 }
 User.create(user_params)
end

sau đó chạy seed nhé. Đến đây chúng ta đã OK chức năng export csv thông thường rồi nhé 😄

3. Tiếp theo chúng ta cùng đến import nhé

Dùng gem Roo để hỗ trợ đọc file

add vào gem file:

gem "roo"

Tạo controller import

app/controllers/imports_controller.rb

class ImportsController < ApplicationController
 def index
  @import = User.new
 end

 def create
  @import = User.import_file params[:file]
  redirect_to root_path
 end
end

Thiết lập view

tại app/views/imports/index.html.erb:

<div>
 <h4>Import data</h4>
 <%= form_tag imports_path, multipart: true do %>
  <%= file_field_tag :file %>
  <%= submit_tag "Import" %>
 <% end %>
</div>

Model

thiết lập import tại app/models/user.rb:

class User < ApplicationRecord
 CSV_ATTRIBUTES = %w(name email phone address).freeze
 attr_accessor :file

 class << self
  def import_file file
   spreadsheet = Roo::Spreadsheet.open file
   header = spreadsheet.row 1
   (2..spreadsheet.last_row).each do |i|
    row = [header, spreadsheet.row(i)].transpose.to_h
    create! row
   end
  end
 end
end

Routes

Rails.application.routes.draw do
 root "home#index"
 resources :export_users
 resources :imports
end

chúng ta chỉnh view lại tí nhé: tại app/views/home/index.html.erb :

<h1>Đây là màn hình list user</h1>
<table>
 <thead>
  <th>name</th>
  <th>email</th>
  <th>phone</th>
  <th>address</th>
 </thead>
 <% @users.each do |u| %>
  <tbody>
   <td><%= u.name %></td>
   <td><%= u.email %></td>
   <td><%= u.phone %></td>
   <td><%= u.address %></td>
  </tbody>
 <% end %>
</table>
<%= link_to "Import", imports_path %>
<%= link_to "Ếch pọt", export_users_path(format: :csv) %>

đến đây chúng ta đã thành công chức năng import file csv thông thường và phải theo đúng định dạng rồi nhé 😄

Tóm lại:

Bài viết này mình chia sẽ cách import và export đơn giản nhất, phần tiếp theo mình sẽ chia sẽ về validate file import và một số thứ nâng cao hơn nhé !

Link demo và file csv mẫu để import


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.