+8

Caching trong Ruby on Rails 5.2

Bài viết được tham khảo tại đây là một bản sao của Chương 14 về bộ nhớ đệm từ cuốn sách “Learn Rails 5.2”

Sơ lượt

Với bộ nhớ đệm của các ứng dụng web, hầu hết mọi người có xu hướng chờ đợi để thực hiện nó cho đến khi họ gặp phải vấn đề về hiệu suất. Trước tiên, quản trị viên thường xem xét cơ sở dữ liệu và thêm chỉ mục tại đây và ở đó. Nếu điều đó không giúp được gì, quản trị viên sẽ xem xét các chế độ xem và thêm bộ nhớ đệm phân đoạn. Nhưng đây không phải là cách tiếp cận tốt nhất để làm việc với cache. Mục đích của chương này là giúp bạn hiểu cách hoạt động của bộ nhớ cache dựa trên key-based. Có hai đối số chính để sử dụng bộ nhớ đệm:

 • Ứng dụng trở nên nhanh hơn cho người dùng. Trang web nhanh hơn dẫn đến người dùng hạnh phúc hơn, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.
 • Bạn cần ít phần cứng hơn cho máy chủ web vì bạn cần ít tài nguyên CPU và RAM hơn để xử lý các truy vấn.

Mình sẽ quan tâm đến 2 caching methods:

 • HTTP caching: Đây là sledgehammer trong số các phương pháp lưu trữ và công thức hiệu suất tối thượng. Đặc biệt, các trang web dành cho thiết bị di động nên cố gắng tận dụng tối đa bộ nhớ đệm HTTP . Nếu bạn sử dụng kết hợp bộ nhớ cache dựa trên khóa hết hạn và bộ đệm ẩn HTTP, bạn sẽ tiết kiệm được một lượng thời gian xử lý lớn trên máy chủ và cả băng thông.
 • Page caching: Đây là tuốc nơ vít trong số các phương pháp lưu trong bộ nhớ cache. Bạn có thể nhận được rất nhiều hiệu suất ra khỏi hệ thống, nhưng nó không phải là tốt như bộ nhớ đệm HTTP.

Chúng ta bắt tay vào ví dụ nào:

tạo mới một project theo như bên dưới:

$ rails new phone_book
 […]
$ cd phone_book
$ rails generate scaffold company name
 […]
$ rails generate scaffold employee company:references last_name first_name phone_number
 […]
$ rails db:migrate
 […]

Model

chúng ta setup 2 model

class Company < ApplicationRecord
 validates :name, presence: true, uniqueness: true
 has_many :employees, dependent: :destroy

 def to_s
  name
 end
end

class Employee < ApplicationRecord
 belongs_to :company, touch: true
 validates :first_name, presence: true
 validates :last_name, presence: true
 validates :company, presence: true

 def to_s
 "#{first_name} #{last_name}"
 end
end

Views

ở app/views/companies/index.html.erb

<p id="notice"><%= notice %></p>

<h1>Companies</h1>

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>Name</th>
   <th>Number of employees</th>
   <th colspan="3"></th>
  </tr>
 </thead>

 <tbody>
  <% @companies.each do |company| %>
    <tr>
    <td><%= company.name %></td>
    <td><%= company.employees.count %></td>
    <td><%= link_to 'Show', company %></td>
    <td><%= link_to 'Edit', edit_company_path(company) %></td>
    <td><%= link_to 'Destroy', company, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>
    </tr>
  <% end %>
 </tbody>
</table>

<br>

<%= link_to 'New Company', new_company_path %>

ở app/views/companies/show.html.erb

<p id="notice"><%= notice %></p>
<p>
 <strong>Name:</strong>
 <%= @company.name %>
</p>
<% if @company.employees.any? %>
 <h1>Employees</h1>
 <table>
  <thead>
   <tr>
   <th>Last name</th>
   <th>First name</th>
   <th>Phone number</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <% @company.employees.each do |employee| %>
    <tr>
     <td><%= employee.last_name %></td>
     <td><%= employee.first_name %></td>
     <td><%= employee.phone_number %></td>
    </tr>
   <% end %>
  </tbody>
 </table>
<% end %>
<%= link_to 'Edit', edit_company_path(@company) %> |
<%= link_to 'Back', companies_path %>

thêm gem: gem 'faker' rồi sau đó bundle

add db seed:

30.times do
 company = Company.new(:name => Faker::Company.name)
 if company.save
  SecureRandom.random_number(100).times do
   company.employees.create(first_name: Faker::Name.first_name, last_name: Faker::Name.last_name,
   phone_number: Faker::PhoneNumber.phone_number
   )
  end
 end
end

sau đó rails db:seed

Tốc độ bình thường của trang để tối ưu hóa

Danh sách tất cả các công ty (Index View)

Tạo trang mất 110.8ms trên máy của tôi. Hoàn thành 200 OK trong 756ms (Số lần xem: 7737.1ms | ActiveRecord: 12.8ms) xem riêng 1 cty: Tạo trang mất 14.6ms trên máy của tôi. Hoàn thành 200 OK trong 41ms (Số lần xem: 30.8ms | ActiveRecord: 1.8ms)

HTTP Caching

Trong khung Rails, mục đích của bạn là trả lời câu hỏi “Có một trang đã thay đổi không?” Trong bộ điều khiển. Thông thường, phần lớn thời gian được sử dụng để hiển thị trang trong chế độ xem. Tôi muốn lặp lại rằng: phần lớn thời gian được sử dụng để hiển thị trang trong chế độ xem!

Sửa đổi lần cuối

chỉnh sửa phương thức hiển thị trong app/controller/companies_controller.rb như sau

# GET / companies / 1 
# GET /companies/1.json 
def show 
  fresh_when last_modified: @company.updated_at 
end

Sau khi khởi động lại ứng dụng Rails, hãy xem tiêu đề HTTP của http://localhost:3000/companies/1, như được hiển thị ở đây:

curl -I http://localhost:3000/companies/1
HTTP/1.1 200 OK
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Last-Modified: Tue, 29 May 2018 11:26:50 GMT

Mục Last-Modified trong tiêu đề HTTP được tạo bởi fresh_when trong controller. Nếu sau này bạn truy cập vào cùng một trang web và chỉ định thời gian này, thì bạn sẽ không lấy lại trang web; bạn nhận được thông báo 304 Not Modified, như được hiển thị ở đây: Trong bản ghi của Rails sẽ thấy:

Started HEAD "/companies/1" for 127.0.0.1 at 2018-05-29 18:44:00 +0700
Processing by CompaniesController#show as */*
 Parameters: {"id"=>"1"}
 Company Load (0.1ms) SELECT "companies".* FROM "companies" WHERE "companies"."id" = ? LIMIT ? [["id", 1], ["LIMIT", 1]]
 Rendering companies/show.html.erb within layouts/application
 Employee Exists (0.1ms) SELECT 1 AS one FROM "employees" WHERE "employees"."company_id" = ? LIMIT ? [["company_id", 1], ["LIMIT", 1]]
 Employee Load (0.1ms) SELECT "employees".* FROM "employees" WHERE "employees"."company_id" = ? [["company_id", 1]]
 Rendered companies/show.html.erb within layouts/application (2.3ms)
Completed 200 OK in 15ms (Views: 19.2ms | ActiveRecord: 0.3ms)

Phải mất Rails 15ms trên máy của tôi để trả lời yêu cầu này, so với 41ms của biến thể chuẩn. Điều này nhanh hơn nhiều! Vì vậy, bạn đã sử dụng ít tài nguyên hơn trên máy chủ và lưu một lượng lớn băng thông. Người dùng sẽ có thể xem trang nhanh hơn rất nhiều.

Page Caching

chúng ta thêm gem gem 'actionpack-page_caching' rồi sau đó bundle install sau đó chúng ta config tiếp ở config/application.rb

config.action_controller.page_cache_directory = "#{Rails.root.to_s}/public/deploy"

kích hoạt page caching trong development: vào config/environments/development.rb

config.action_controller.perform_caching = true

Caching Company index và show view

add caches_page :show vào class CompaniesController < ApplicationController caches_page :show

gz Versions

Nếu bạn sử dụng bộ nhớ đệm trang, bạn cũng nên lưu vào bộ nhớ cache các tệp .gz được nén trực tiếp. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua tùy chọn: gzip => true thêm gzip: true vào như sau

class CompaniesController < ApplicationController
 caches_page :show, gzip: true

Models

ở app/models.company.rb chúng ta sửa thành như sau:

class Company < ApplicationRecord
 validates :name, presence: true, uniqueness: true
 has_many :employees, dependent: :destroy

 after_create :expire_cache
 after_update :expire_cache
 before_destroy :expire_cache
 
 def to_s
  name
 end

 def expire_cache
  ActionController::Base.expire_page(Rails.application.routes.url_helpers.company_path(self))
  ActionController::Base.expire_page(Rails.application.routes.url_helpers.companies_path)
 end
end

ở app/models/employee.rb sửa thành:

class Employee < ApplicationRecord
 belongs_to :company, touch: true
 validates :first_name, presence: true
 validates :last_name, presence: true
 validates :company, presence: true

 after_create :expire_cache
 after_update :expire_cache
 before_destroy :expire_cache

 def to_s
  "#{first_name} #{last_name}"
 end

 def expire_cache
  ActionController::Base.expire_page(Rails.application.routes.url_helpers.employee_path(self))
  ActionController::Base.expire_page(Rails.application.routes.url_helpers.employees_path)
  self.company.expire_cache
 end
end

dưới đây là link bài mẫu của mình hoặc các bạn có thể tham khảo thêm tại link này nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.