+2

Hướng dẫn viết game pacman với CSS3 animation

1. HTML

Bước đầu chúng ta sử dụng đoạn HTML này để css background màu đen và hình hoạt hình chuyển động.

<body>
 <div class="pista">
 <div class="luces"><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span></div>
 <div class="tras-come"></div>
 <div class="packman"><div class="comecocos"></div></div>
	<div class="fantasmas">
	  <div class="fantasma tres"><div class="ojo"></div><div class="ojo"></div></div>
   <div class="fantasma uno"><div class="ojo"></div><div class="ojo"></div></div>
  <div class="fantasma dos"><div class="ojo"></div><div class="ojo"></div></div>
 </div> 
 </div>
</body>

2. CSS

Sau đó bước này chúng ta style cho các hoạt hình chuyển động như ý muốn

* {margin:0; padding:0;}
html, body {overflow: hidden;}
.pista {
   background: #000;
   border: 5px solid blue;
   border-radius: 10px;
   height: 160px;
   margin: 25px 0;
   padding: 30px 0 0;
   box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(48,160,255, .5);
   position: relative;
}
.pista:before, .pista:after {
  background: none repeat scroll 0 0 black;
  content: "";
  display: block;
  height: 145px;
  position: absolute;
  top: 20px;
  width: 20px;
}
.pista:before {left: -10px;}
.pista:after {right: -5px;}
.luces span {
   display: inline-block;
   width: 25px;
   height: 25px;
   border-radius: 100%;
   background: #fff;
   box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255,255,255, .8);
   margin: 45px 4%;   
}
.packman {
   animation: comecocos 10s infinite linear;
   top: 0;
   left: 0;
   position: absolute;
   height: 100%;
   width: 100%;
}
.comecocos {
   position: absolute;
   top: 30px;
   left: -60px;
   width:1px;
   height:1px;
   border-right:60px solid transparent;
   border-top:60px solid yellow;
   border-left:60px solid yellow;
   border-bottom:60px solid yellow;
   border-radius: 60px;
   z-index: 3;

}
.comecocos:after {
  background: black;
  border-radius: 50%;
  content: "";
  height: 20px;
  left: -10px;
  position: absolute;
  top: -40px;
  width: 20px;
  z-index: 5;
}
.comecocos:before {
  border-color: yellow transparent yellow yellow;
  border-radius: 60px 60px 60px 60px;
  border-right: 60px solid transparent;
  border-style: solid;
  border-width: 60px;
  content: "";
  height: 1px;
  left: -60px;
  position: absolute;
  top: -60px;
  width: 1px;
  z-index: -1;
  animation: boca .95s infinite linear; 
 }

.tras-come {
  background: black;
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 70px;
  left: 0px;
  top: 60px;
  opacity: 1;
   animation: tras-come 10s infinite linear;
  
} 

.fantasmas {
  left: 0;
  position: absolute;
  top: 70%;
  width: 100%;
  z-index: 1;
   animation: fantasmas 10s infinite linear;
}       
.fantasma {
  border-radius: 50% 50% 0 0;
  height: 80px;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  width: 60px;

}
.fantasma:before, .fantasma:after {
   content:'';
   width:1px;
   height:1px;
   position: absolute;
   bottom: 0;
   border-bottom:20px solid black;
   border-left:10px solid transparent;
   border-right:10px solid transparent; 
  animation: patitas .5s infinite linear;
}
.fantasma:before {left: 5px;}
.fantasma:after {right: 5px;}

.uno {background: red; left: 150px;}
.dos {background: pink; left: 220px;}
.tres {background: orange; left: 80px;}
.ojo {
  background: #fff;
  width: 15px;
  height: 15px;
  boder-radius: 100%;
  border: 1px solid #000;
  display: inline-block;
  margin: 15px 0 0 0px;
  border: 1px solid #000000;
  border-radius: 100%;
  animation: ojos 8s infinite linear;
}
.ojo:before {
  content:'';
  background: #000;
  border-radius: 100%;
  content: "";
  height: 10px;
  position: absolute;
  width: 10px; 
}
 /***************keyframes******************/
@keyframes comecocos { 
  0% { left: -20%;}
  50% { left: 50%;}
  100% { left: 100%;}
    }
@keyframes fantasmas { 
  0% { left: -10%;}
  50% { left: 50%;}
  100% { left: 100%;}
    }
@keyframes patitas { 
  0% {border-left:5px solid transparent; border-right:5px solid transparent;}
  25% {border-left:10px solid transparent; border-right:10px solid transparent;}
  50% {border-left:15px solid transparent; border-right:15px solid transparent;}
  75% {border-left:10px solid transparent; border-right:10px solid transparent;}
  100% {border-left:5px solid transparent; border-right:5px solid transparent;}
    }
@keyframes tras-come { 
  0% { left: -10%; width:0%;}
  100% { left: 0%; width:100%}
    }
@keyframes boca { 
  0% { transform: rotate(0deg); }
  10% { transform: rotate(-18deg); }
  20% { transform: rotate(-36deg); }
  30% { transform: rotate(-54deg); }
  40% { transform: rotate(-72deg); }
  50% { transform: rotate(-90deg); } 
  60% { transform: rotate(-72deg); }
  70% { transform: rotate(-54deg); }
  80% { transform: rotate(-36deg); }
  90% { transform: rotate(-18deg); }
  100% { transform: rotate(0deg); }
    }
@keyframes ojos {
   0% { transform: rotate(0deg); margin-left: -5px;}
   50% {transform: rotate(180deg); margin-left: 10px;}
   100% {transform: rotate(0deg); margin-left: -5px;}
  }3. DEMO


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.