+7

Responsive table với CSS - phần 2

Ở phần 1, chúng ta đã thực hiện responsive cho table dạng đơn giản. Tuy nhiên, không phải lúc nào 1 table cũng chỉ có dạng mỗi cột tương ứng với mỗi hàng hoặc mỗi hàng tương ứng với mỗi cột, ta có thể xem ví dụ của 1 table khác với table ở bài trước như hình dưới đây:

1.PNG

Trong table này, trên 1 hàng không còn kiểu mỗi ô tương ứng với nhau theo từng cột nữa mà là 1 ô ở cột này có thể tương ứng với 2 hoặc nhiều ô khác trên cùng 1 hàng. Ví dụ như ở hình trên, trên mỗi hàng ô đầu tiên sẽ tương ứng với 2 hàng ở ô thứ 2 và thứ 3.

#Xử lý

Ta có cấu trúc HTML của table này như sau:

<div class="main-match">
 <h3>Round 1</h3>
 <table class="table table-customize table-responsive">
  <thead>
   <tr>
    <th>Match ID</th>
    <th>Game</th>
    <th>Detail</th>
    <th>Result</th>
    <th>Comment</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td rowspan="2" data-title="Match ID" class="col-id">1</td>
    <td data-title="Game" class="col-game">
     <div class="inner">
      <span class="team win">[admin] The senior (1)</span>
      <span class="vs">vs</span>
      <span class="team lose">[admin] The senior (2)</span>
     </div>
    </td>
    <td data-title="Detail">
     <a class="link-inline" href="#">Show</a>
    </td>
    <td rowspan="2" data-title="Result">
     Lorem ipsum dolor sit amet.
     <span class="badge">Won</span>
    </td>
    <td rowspan="2" data-title="Comment" class="col-comment">
     Lorem ipsum dolor sit
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td data-title="Match ID" class="col-id phone-visible">1</td>
    <td data-title="Game" class="col-game">
     <div class="inner">
      <span class="team draw">[admin] The senior (3)</span>
      <span class="vs">vs</span>
      <span class="team draw">[admin] The senior (4)</span>
     </div>
    </td>
    <td data-title="Detail">
     <a class="link-inline" href="#">Show</a>
    </td>
    <td rowspan="2" data-title="Result" class="phone-visible">
     Lorem ipsum dolor sit amet.
     <span class="badge">Won</span>
    </td>
    <td rowspan="2" data-title="Comment" class="phone-visible" class="col-comment">
     Lorem ipsum dolor sit amet
    </td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Dùng CSS để style cho table:

.table-customize {
  margin: 0;
  border-radius: 4px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 0 0 1px #ccc inset;
}
.table-customize > thead > tr {
  background-color: #535353;
  border-radius: 3px 3px 0 0;
}
.table-customize > thead > tr > th {
  color: #ffffff;
  border-bottom: none;
  padding: 10px 14px;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  font-weight: 400;
  font-family: "Open Sans", sans-serif;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
  vertical-align: middle;
}
.table-customize > thead > tr > th:first-child {
  border-radius: 3px 0 0 0;
  border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
.table-customize > thead > tr > th:last-child {
  border-radius: 0 3px 0 0;
}
.table-customize > tbody > tr > td {
  vertical-align: middle;
  padding: 15px 14px;
  color: #000;
  font-size: 14px;
  border: 1px solid #ccc;
}
@media (max-width: 767px) {
  .table-responsive,
  .table-responsive thead,
  .table-responsive tbody,
  .table-responsive th,
  .table-responsive td,
  .table-responsive tr {
    display: block;
  }
  .table-responsive td[class*="col-"],
  .table-responsive th[class*="col-"] {
    display: block;
  }
  .table-responsive > thead > tr {
    position: absolute;
    top: -9999px;
    left: -9999px;
  }
  .table-responsive > tbody > tr {
    border-top: 1px solid #ccc;
    border-bottom: 1px solid #ccc;
  }
  .table-responsive > tbody > tr:first-child {
    border-radius: 3px 3px 0 0;
    border-top: none;
  }
  .table-responsive > tbody > tr:last-child {
    border-radius: 0 0 3px 3px;
    border-bottom: none;
  }
  .table-responsive > tbody > tr td {
    border: none;
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    position: relative;
    padding-left: 30% !important;
    width: 100% !important;
    overflow: hidden;
  }
  .table-responsive > tbody > tr td:before {
    content: attr(data-title);
    position: absolute;
    top: 15px;
    left: 14px;
    width: 30%;
    padding-right: 10px;
    white-space: nowrap;
    font-size: 14px;
    text-overflow: ellipsis;
    overflow: hidden;
  }
  .table-responsive > tbody > tr td:first-child {
    text-align: left;
  }
}
.main-match .col-game .team {
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  display: inline-block;
  padding: 0 5px;
  border-radius: 2px;
  width: 172px;
  height: 26px;
  position: relative;
  top: 8px;
  line-height: 26px;
  text-align: center;
  font-weight: 600;
}
@media (max-width: 1024px) {
  .main-match .col-game .team {
    position: static;
    text-align: left;
    padding: 0;
  }
}
.main-match .col-game .team:first-child {
  margin: 0 30px 0 20px;
}
@media (max-width: 1024px) {
  .main-match .col-game .team:first-child {
    margin: 0;
  }
}
.main-match .col-game .team:last-child {
  margin: 0 20px 0 30px;
}
@media (max-width: 1024px) {
  .main-match .col-game .team:last-child {
    margin: 0;
  }
}
.main-match .col-game .team.win {
  color: #5aaddd;
}
.main-match .col-game .team.lose {
  color: #fc653c;
}
.main-match .col-game .team.draw {
  color: #666;
}
.main-match .col-game .vs {
  position: relative;
  padding: 0;
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  width: 50px;
  height: 40px;
  line-height: 40px;
  border-left: 1px solid #aaa;
  border-right: 1px solid #aaa;
  text-align: center;
  font-size: 18px;
  background: #ddd;
  top: -1px;
}
@media (max-width: 1024px) {
  .main-match .col-game .vs {
    position: static;
    margin: 5px 0;
    height: 25px;
    line-height: 25px;
    border: 1px solid #aaa;
  }
}
.main-match .link-inline {
  font-size: 13px;
}
.main-match .badge {
  border-radius: 0;
  padding: 0;
  font-weight: 500;
  font-size: 14px;
  color: #333;
  background-color: transparent;
}
.main-match .badge-won {
  background-color: #289818;
  color: #fff;
}
.main-match .badge-pending {
  background-color: #ffcc00;
  color: #000;
}
.main-match .badge-draw {
  background-color: #999999;
  color: #fff;
}
.main-match .table-customize > tbody > tr > td {
  padding: 11px 14px;
}

Nhìn vào cấu trúc HTML có thể thấy mỗi hàng đều có đầy đủ giá trị nhưng ta sẽ chỉ hiển thị 1 giá trị chung cho từng cặp 2 thẻ tr ở các ô 1, 4 và 5 mà thôi. Sử dụng thuộc tính rowspan="2" của HTML dùng để nối hai ô với nhau, style cho thẻ td có class là phone-visible thuộc tính CSSdisplay: none; để ẩn 1 ô đi khi hiển thị table trên tablet và desktop.

Tiếp theo là responsive cho table này trên mobile, chúng ta chỉ cần đổi style cho thẻ td có class là phone-visible với thuộc tính CSS display: block; và phần còn lại thì thực hiện tương tự như phần responsive cho table ở phần 1, các bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

.main-match h3 {
  background-color: #fc653c;
  color: #fff;
  border: none;
  padding: 10px 15px;
  font-size: 24px;
  margin: 0 0 7px;
}
.main-match .phone-visible {
  display: none;
}
@media (max-width: 767px) {
  .main-match .phone-visible {
    display: block;
  }
}
.main-match .col-comment {
  width: 185px;
}
.main-match .col-id {
  width: 50px;
}
.main-match .col-game {
  width: 510px;
}
@media (max-width: 1024px) {
  .main-match .col-game {
    width: 200px;
  }
}
.main-match .col-game .inner {
  margin: -15px;
}
@media (max-width: 1024px) {
  .main-match .col-game .inner {
    margin: 0;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }
}
@media (max-width: 767px) {
  .main-match .col-game .inner {
    align-items: flex-start;
  }
}

Và đây là kết quả

2.PNG

#Kết luận

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc responsive table cho mobile ở dạng phức tạp hơn 1 chút. Về phương pháp thì nó cũng giống như việc responsive cho 1 table đơn giản ở phần trước nhưng có 1 vài sự thay đổi nhỏ cần lưu ý. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.