+1

Hướng dẫn nhỏ để thực hiện kiểm thử khả năng tương tác (Interoperability Testing)

Kiểm thử khả năng tương tác là một trong những loại kiểm thử phi chức năng để đảm bảo chất lượng tương tác của phần mềm. Về thuật ngữ 'khả năng tương tác' nhiều người trong chúng ta có thể giải thích ý nghĩa không chính xác của từ . Vì vậy, trước khi thảo luận về kiểm thử khả năng tương tác, trước tiên chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa chính xác của cụm từ này.

Khả năng tương tác là gì?

Khả năng tương tác là khả năng của một hệ thống để làm việc và tương tác với các hệ thống và ứng dụng khác. Khả năng tương tác có thể được định nghĩa là tài sản hoặc khả năng của một hệ thống cung cấp và chấp nhận các tính năng từ hệ thống hoặc ứng dụng khác. Khả năng tương tác tốt cho phép tương tác, chia sẻ và trao đổi dữ liệu và thông tin với các hệ thống khác mà không làm gián đoạn các chức năng.

Ví dụ về hệ thống ứng dụng ngân hàng. Một ứng dụng ngân hàng cần tương tác, trao đổi và chia sẻ dữ liệu và thông tin với ứng dụng của ngân hàng khác hoặc cùng một ngân hàng nhưng khác với chi nhánh hoặc nhà cung cấp hàng hóa / bên thứ ba cho mục đích giao dịch tài chính và kinh doanh.

Một người sử dụng đã thực hiện giao dịch tài chính tại ngân hàng XYZ từ tài khoản của mình để chuyển một số tiền vào tài khoản khác của ngân hàng ABC. Các ứng dụng của cả hai ngân hàng được kết hợp với các tính năng tương hợp nhau tương tác với nhau một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến hoạt động của chúng, và chia sẻ và trao đổi dữ liệu và thông tin, chẳng hạn như số tài khoản, giấy uỷ quyền, tên người thụ hưởng, chi nhánh ngân hàng, mã IFSC, Các thông tin liên quan khác để thực hiện các giao dịch tài chính / chuyển tiền.

Kiểm thử khả năng tương tác là gì?

Kiểm thử khả năng tương tác là một hình thức kiểm thử phi chức năng để đạt được và duy trì các tính năng tương thích trong hệ thống. Hình thức kiểm tra này được thực hiện để đảm bảo tính năng đầu cuối giữa hai hệ thống tương tác dựa trên các tiêu chuẩn và giao thức cụ thể của chúng, tức là không phân biệt chuẩn, các giao thức tiếp theo là hai hệ thống để thực hiện các chức năng dự kiến, chúng tương tác độc lập để chia sẻ và trao đổi dữ liệu thông tin.

Hơn nữa, kiểm thử khả năng tương tác được sử dụng để xác minh và xác nhận tính hợp lệ, mất mát dữ liệu, các hoạt động không chính xác và không đáng tin cậy và hiệu suất không đáng tin cậy giữa hai hệ thống.

Làm thế nào để thực hiện kiểm thử khả năng tương tác

Kiểm thử khả năng tương tác có thể được thực hiện thông qua các bước sau:

  • Bước 1: Bước đầu tiên cần phải xác định và mô tả đúng kế hoạch và chiến lược kiểm thử. Kế hoạch và chiến lược bao gồm sự hiểu biết về từng ứng dụng hiện có trong mạng, bao gồm hành vi (behaviour), chức năng, đầu vào, đầu ra của mỗi ứng dụng. Do đó, mạng lưới các ứng dụng sẽ được coi là một đơn vị duy nhất.
  • Bước 2: Thực hiện các phương pháp tiếp cận và kỹ thuật nhất định như ma trận truy xuất yêu cầu (RTM) để lập bản đồ cho từng yêu cầu để kiểm tra trường hợp, xác định phạm vi của các yêu cầu. Lâp Kế hoạch kiểm thử (test plan) và test cases. Hơn nữa, một số thuộc tính phi chức năng cần thiết của mạng lưới các ứng dụng như bảo mật và hiệu suất cũng cần được xác minh và xác nhận trước khi thực hiện các kiểm tra khả năng tương tác.
  • Bước 3: Thực hiện các testcases, ghi lại lỗi, sửa lỗi, kiểm tra lại và kiểm thử hồi quy sau khi áp dụng các bản vá lỗi.
  • Bước 4: Đánh giá các kết quả kiểm tra (test results) để đảm bảo bao phủ đầy đủ các yêu cầu và không có yêu cầu nào bị bỏ qua.
  • Bước 5: Đánh giá các phương pháp tiếp cận, các bước được sử dụng trong quá trình kiểm thử để cải thiện hơn nữa quá trình kiểm thử để có được kết quả chính xác và chất lượng.

Những thách thức nào đang phải đối mặt trong thử nghiệm khả năng tương tác của ứng dụng?

  • Thử nghiệm tất cả các ứng dụng kết hợp tạo ra một số test cases có thể khó kiểm tra.
  • Sự khác nhau giữa môi trường nơi ứng dụng đang được phát triển và nơi nó được cài đặt có thể ảnh hưởng đến việc kiểm thử.
  • Các ứng dụng sẽ được kết nối trong mạng, do đó tính phức tạp của mạng làm cho nhiệm vụ thử nghiệm trở nên khó khăn hơn.
  • Nếu có lỗi, khó để phân tích được nguyên nhân gốc rễ.

Kết luận

Kiểm thử khả năng tương tác không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để thực hiện nhưng với việc lập kế hoạch và chiến lược đúng đắn cùng với thông tin, dữ liệu và kinh nghiệm đã đạt được từ quá khứ, kiểm thử khả năng tương tác đảm bảo chất lượng hoạt động tương thích của hệ thống để tương tác không gián đoạn và độc lập với các hệ thống và ứng dụng khác.

Bài viết được dịch lại từ nguồn: http://www.thinksys.com/simple-guide-to-interoperability-testing.shtml


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.