+1

Hiểu thêm về vai trò của test manager, test lead or tester trong dự án

Làm việc theo nhóm là một xu thế làm việc rất phát triển và hiệu quả trong các doanh nghiệp hiện nay. Với một đội dự án quy mô lớn thì mỗi đóng góp của các thành viên trong dự án đều vô cùng quan trọng. Chúng ta cùng tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong đội dự án test dưới đây:

Trách nhiệm của Test Manager:

community-manager-appreciation-day1.jpg

 • Quản lý bộ phận test ( mức Group).

 • Phân bổ nguồn lực cho các dự án.

 • Review báo cáo tình trạng của tester hàng tuần và có những hành động cần thiết.

 • Đưa ra các vấn đề liên quan đến tester cho Manager.

 • Estimate các dự án test.

 • Thực thi việc tuân thủ các quy trình chất lượng và thủ tục của công ty.

 • Quyết định mua các công cụ kiểm thử phần mềm cho tổ chức.

 • Liên kết nhóm phối hợp giữa các phòng ban khác nhau.

 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho test team.

 • Liên tục giám sát và tư vấn của các thành viên trong test team.

 • Review các kế hoạch kiểm tra và testcase.

 • Tham dự các cuộc họp hàng tuần của các dự án và cung cấp dữ liệu đầu vào từ quan điểm của tester.

 • Ngay lập tức thông báo cho Manager các vấn đề đang xảy ra.

 • Đảm bảo các quy trình được tuân thủ như quy định.

Trách nhiệm của một Test Lead:

untitled.png

 • Chuẩn bị các kế hoạch thử nghiệm phần mềm.

 • Kiểm tra / đánh giá các tài liệu Test Cases được viết ở các giai đoạn System test, Intergration test và User Acceptance test.

 • Phân tích các yêu cầu trong giai đoạn phân tích yêu cầu của dự án.

 • Theo dõi các yêu cầu mới từ dự án.

 • Dự báo / Ước tính các yêu cầu của dự án trong tương lai.

 • Chuẩn bị các thiết bị các phần cứng và phần mềm phục vụ cho quá trình test.

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra.

 • Đưa các vấn đề về yêu cầu dự án (phần mềm, phần cứng, tài nguyên) cho Project Manager / Test Manager.

 • Đưa các vấn đề trong các ứng dụng cho khách hàng.

 • Chỉ định task cho tất cả các thành viên team test và đảm bảo rằng tất cả trong số họ có đủ công việc trong dự án.

 • Tổ chức các cuộc họp.

 • Chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc họp, ví dụ như: cuộc họp Nhóm hàng tuần, vv

 • Tham dự các cuộc gọi của khách hàng thường xuyên và thảo luận về tình trạng hàng tuần với các khách hàng.

 • Gửi Status Report (hàng ngày, hàng tuần, vv) cho các khách hàng.

 • Meeting với team thường xuyên về tình trạng dự án.

 • Communicate bằng phương tiện của Chat / email vv với khách hàng (Nếu có yêu cầu).

 • Theo dõi và báo cáo theo các hoạt động thử nghiệm, bao gồm cả các kết quả thử nghiệm, bảo hiểm trường hợp thử nghiệm, nguồn lực cần thiết, các khuyết tật được phát hiện và tình trạng của họ, đường cơ sở hiệu suất, vv

 • Hỗ trợ trong việc thực hiện bất kỳ bảo dưỡng được áp dụng vào các công cụ được sử dụng trong kiểm tra và giải quyết vấn đề nếu có.

 • Đảm bảo nội dung và cấu trúc của tất cả các tài liệu Kiểm tra được bảo lưu và duy trì.

 • Kiểm tra Tài liệu, thực hiện, giám sát và thực thi tất cả các quy trình, thủ tục kiểm tra được thành lập theo các tiêu chuẩn quy định của tổ chức.

 • Review các loại báo cáo của tester gửi.

 • Log các vấn đề liên quan đến dự án vào hệ thống theo dõi bug ( bug tracking tool) của dự án.

 • Kiểm tra thường xuyên các mốc milestones delivery.

 • Xác định các yêu cầu đào tạo và chuyển tiếp đến quản lý dự án (training về kỹ thuật và kỹ năng mềm).

 • Tham dự các cuộc họp Team Leader hàng tuần.

 • Thúc đẩy các thành viên nhóm.

 • Tổ chức / Tiến hành đào tạo nội bộ trên các sản phẩm khác nhau.

Trách nhiệm của tester:

imagesY2HTJYXY.jpg

 • Hiểu được các yêu cầu của dự án.

 • Chuẩn bị / Cập nhật tài liệu trường hợp thử nghiệm để thử nghiệm các ứng dụng từ tất cả các khía cạnh.

 • Chuẩn bị các thiết lập thử nghiệm. ( môi trường test, thiết bị test, dữ liệu test...)

 • Triển khai xây dựng trong các thiết lập cần thiết. ( Database, software điều kiện tiền đề)

 • Xây dựng các trường hơp kiểm tra và thực hiện các trường hợp thử nghiệm.

 • Cập nhật các tài liệu kết quả thử nghiệm.

 • Tham dự các cuộc meeting của khách hàng thường xuyên.

 • Log các defect lên công cụ theo dõi bug ( Bug tracking tool / bug report).

 • Kiểm tra các defect.

 • Thảo luận nghi ngờ / truy vấn với đội phát triển / Client.

 • Tiến hành đào tạo nội bộ trên các sản phẩm khác nhau.

Nguồn: http://www.geekinterview.com/question_details/30524


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.