Viblo CTF
+7

[Go Lang] lập trình golang căn bản - Xây dựng ứng dụng web đầu tiên

Trong bài viết này, Tôi sẽ hướng dẫn xây dựng một trang web sử dụng golang và html/css đơn giản. Bạn cần cài đặt golang nếu bạn chưa cài đặt thì có thể cài đặt tại đây https://golang.org/doc/install hoặc xem lại hướng dẫn cài đặt p1

Bước 1: Thiết lập cấu trúc thư mục

Vào trong thư mục src của go Tạo một thư mục welcome-app. mkdir welcome-app
cd welcome-app
Cấu trúc thư mục của bạn sẽ trông giống như thế này

/ home 
 / <your-username> 
  / go 
   bin / 
   src / 
    / welcome-app

Bước 2: Xây dựng giao diện người dùng

Tạo một thư mục templates trong ~/go/src/welcome-app để lưu trữ các file html
mkdir templates
Tạo một thư mục stylesheets trong ~/go/src/welcome-app/static để lưu trữ các file css, js..
mkdir -p static/stylesheets
Tạo file html welcome-template.html trong templates
Tạo file html welcome-template.css trong static/stylesheets

Thư mục của bạn sẽ trông giống như thế này.

 1. HTML: templates/welcome-template.html
<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <link rel="stylesheet" href="/static/stylesheets/welcome-template.css">
     <title>Welcome {{.Name}}</title>
  </head>
  <body>
   <div class="welcome center">Welcome {{.Name}}, it is {{.Time}}</div>
  </body>
</html>

2.CSS: static/stylesheets/welcome-template.css

.welcome {
  font-family: 'Segoe UI', 'Tahoma', 'Geneva', 'Verdana', 'sans-serif';
  font-size: 3rem;
  color: aliceblue;
}

.center {
  height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center
}

Bước 3: xây dựng Go server

tạo file main.go

package main
import (
	"fmt"
	"html/template"
	"net/http"
	"time"
)

type Welcome struct {
	Name string
	Time string
}

func main() {
	welcome := Welcome{"Anonymous", time.Now().Format(time.Stamp)}

	templates := template.Must(template.ParseFiles("templates/welcome-template.html"))

	http.Handle("/static/",
		http.StripPrefix("/static/",
			http.FileServer(http.Dir("static"))))

	http.HandleFunc("/" , func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
		if name := r.FormValue("name"); name != "" {
				welcome.Name = name;
		}
		if err := templates.ExecuteTemplate(w, "welcome-template.html", welcome); err != nil {
			http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
		}
	})

	// Start web server, và sét cổng 8080
	fmt.Println("Listening");
	fmt.Println(http.ListenAndServe(":8080", nil));
}

Giải thích chút nhé ! chỗ này là để import các pakages cần thiết

import (
	"fmt"
	"html/template"
	"net/http"
	"time"
)

Tạo dữ liệu struct với 2 biến là name và time

type Welcome struct {
	Name string
	Time string
}

khởi tạo struct welcome với 2 giá trị Name và Time ngẫu nhiên
welcome := Welcome{"Anonymous", time.Now().Format(time.Stamp)}

gọi đến dướng dẫn chứa file html, gọi trong hàm template.Must() khi chương trình lỗi sẽ dừng chương trình lại
templates := template.Must(template.ParseFiles("templates/welcome-template.html"))

sử dụng handle để lấy file css trong static

 http.Handle("/static/",
	http.StripPrefix("/static/",
		http.FileServer(http.Dir("static"))))

phương thức có URL "/" Và trả về ResponseWriter và http request
http.HandleFunc("/" , func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

lấy tên từ URL với url http://127.0.0.1:8080/?name=Thinh thì r.FormValue("name") sẽ có giá trị là "Thinh"

  if name := r.FormValue("name"); name != "" {
			welcome.Name = name;
	}

Nếu lỗi sẽ hiển thị error message, thành công sẽ trả về welcome-template.html

if err := templates.ExecuteTemplate(w, "welcome-template.html", welcome); err != nil {
		http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
}

Start web server, và sét cổng 8080

fmt.Println(http.ListenAndServe(":8080", nil));

Bước 4: Chạy chương trình

chạy lệnh tại thư mục project
go run main.go bật trình duyệt truy câp vào http://localhost:8080?name=thinh và tận hưởng thành quả

kết bài

Trên đây là hướng dẫn run 1 web golang cơ bản, bài sau mình sẽ hướng dẫn làm các chức năng đơn giản cho trang web. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.


All Rights Reserved