0

Giới thiệu Javascript

Mục tiêu bài viết

 • Giới thiệu về ngôn ngữ Javascript
 • Giới thiệu một vài ví dụ về Javascript
Column 1 Column 2 Column 3
Text Text Text

Nội dung bài viết

Javascript là gì?

 • Javascript là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới.
 • Javascript là ngôn ngữ lập trình của web.
 • JavaScript và Java là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, cả về khái niệm và thiết kế.
 • JavaScript được Brendan Eich phát minh vào năm 1995 và trở thành tiêu chuẩn ECMA vào năm 1997.
 • ECMA-262 là tên chính thức của tiêu chuẩn. ECMAScript là tên chính thức của ngôn ngữ.

Javascript có thể thay đổi nội dung HTML

Javascript có thể thay đổi nội dung của HTML

Các ví dụ dưới đây sử dụng hàm getElementById() của Javascript, hàm này sẽ lấy ra phẩn tử HTML có Id là giá trị truyền vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem javascript có thể làm được gì nhé!!!

Ví dụ:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript";

Javascript có thể thay đổi thuộc tính HTML

Javascript có thể thay đổi thuộc tính của HTML như thay đổi giá trị của thuộc tính src của thẻ <img>

Ví dụ:

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">
 Turn on the light
</button>

<img id="myImage" src="pic_bulboff.gif" style="width:100px" />

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">
 Turn off the light
</button>

Javascript có thể thay đổi CSS của thẻ HTML

Javascript có thể thay đổi CSS của HTML như thay đổi cỡ chữ của thẻ p.

Ví dụ:

<p id="demo">JavaScript can change the style of an HTML element.</p>

<button
 type="button"
 onclick="document.getElementById('demo').style.fontSize='35px'"
>
 Click Me!
</button>

Javascript có thể ẩn hiện các phần tử HTML

Việc ẩn hiện các phần tử HTML có thể thực hiện bằng cách thay đổi thuộc giá trị của thuộc tính display Ví dụ ẩn phần tử HTML:

document.getElementById("demo").style.display = "none";

Ví dụ hiện phần tử HTML:

document.getElementById("demo").style.display = "block";

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.