0

Các bài tập java cơ bản

Bài 1: Nhập ký tự từ bàn phím

import java.io.IOException;
import java.lang.*;

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  char ch = '';
  try {
    ch = (char) System.in.read();
  } catch (IOException e) {
    System.out.println("Nhập lỗi!");
  }
  System.out.println("Ky tu vua nhap:" + ch);
 }
}

a

Ky tu vua nhap:a

Bài 2: Nhập số từ bàn phím

import java.io.*;

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  int n = 0;
  try {
   BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
   String s;
   s = in.readLine();
   n = Integer.parseInt(s);
  } catch (Exception e) {
    System.out.println("Nhập dữ liệu bị lỗi !");
  }
  System.out.println("Bạn vừa nhập số:" + n);
 }
}

5

Bạn vừa nhập số:5

Bài 3: Nhập và xuất giá trị các phần tử của một mảng các số nguyên.

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  int arrInt[] = new int[10];
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i = i + 1)
   arrInt[i] = i;
  for (i = 0; i < 10; i = i + 1)
    System.out.println("This is arrInt[" + i +"]: " + arrInt[i]);
 }
}

This is arrInt[0]: 0

This is arrInt[1]: 1

This is arrInt[2]: 2

This is arrInt[3]: 3

This is arrInt[4]: 4

This is arrInt[5]: 5

This is arrInt[6]: 6

This is arrInt[7]: 7

This is arrInt[8]: 8

This is arrInt[9]: 9

Bài 4: Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất (Min) và lớn nhất (Max) trong một mảng.

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  int nums[] = new int[10];
  int min, max;
  nums[0] = 99;
  nums[1] = -10;
  nums[2] = 100123;
  nums[3] = 18;
  nums[4] = -978;
  nums[5] = 5623;
  nums[6] = 463;
  nums[7] = -9;
  nums[8] = 287;
  nums[9] = 49;
  min = max = nums[0];
  for (int i = 1; i < 10; i++) {
    if (nums[i] < min) min = nums[i];
    if (nums[i] > max) max = nums[i];
  }
  System.out.println("min and max: " + min + " " + max);
 }
}

min and max: -978 100123

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  int nums[] = {99, -10, 100123, 18, -978, 5623, 463, -9, 287, 49};
  int min, max;
  min = max = nums[0];
  for (int i = 1; i < 10; i++) {
    if (nums[i] < min) min = nums[i];
    if (nums[i] > max) max = nums[i];
  }
  System.out.println("Min and max: " + min + " " + max);
 }
}

Min and max: -978 100123

Bài 5: chương trình minh họa một lỗi tham chiếu đến phần tử bên ngoài (vuợt quá) kích thước mảng.

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  int sample[] = new int[10];
  int i;
  for(i = 0; i < 100; i = i+1)
    sample[i] = i;
 }
}

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 10 out of bounds for length 10 at com.company.Main.main(Main.java:10)

Bài 6: Sắp xếp mảng dùng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  int nums[] = {99, -10, 100123, 18, -978, 5623, 463, -9, 287, 49};
  int a, b, t;
  int size;
  size = 10; // number of elements to sort
  // display original array
  System.out.print("Original array is:");
  for (int i = 0; i < size; i++)
   System.out.print(" " + nums[i]);
  System.out.println();
  // This is the Bubble sort.
  for (a = 1; a < size; a++)
   for (b = size - 1; b >= a; b--) {
    if (nums[b - 1] > nums[b]) { // if out of order
     // Exchange elements
     t = nums[b - 1];
     nums[b - 1] = nums[b];
     nums[b] = t;
    }
   }
  // display sorted array
  System.out.print("Sorted array is:");
  for (int i = 0; i < size; i++)
    System.out.print(" " + nums[i]);
  System.out.println();
 }
}

Original array is: 99 -10 100123 18 -978 5623 463 -9 287 49

Sorted array is: -978 -10 -9 18 49 99 287 463 5623 100123

Bài 7: Nhập và xuất giá trị của các phần tử trong một mảng hai chiều.

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  int t, i;
  int table[][] = new int[3][4];
  for (t = 0; t < 3; ++t) {
   for (i = 0; i < 4; ++i) {
    table[t][i] = (t * 4) + i + 1;
    System.out.print(table[t][i] + " ");
   }
   System.out.println();
  }
 }
}

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Bài 8: Tạo đối tượng chuỗi

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  // Tao chuoi bang nhieu cach khac nhau
  String str1 = new String("Chuoi trong java la nhung Objects.");
  String str2 = "Chung duoc xay dung bang nhieu cach khac nhau.";
  String str3 = new String(str2);
  System.out.println(str1);
  System.out.println(str2);
  System.out.println(str3);
 }
}

Chuoi trong java la nhung Objects.

Chung duoc xay dung bang nhieu cach khac nhau.

Chung duoc xay dung bang nhieu cach khac nhau.

Chieu dai cua chuoi str1 la: 51

Bài 9: Minh họa một số thao tác cơ bản trên chuỗi

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Java la chon lua so mot cho lap trinh ung dung Web.";
  String str2 = new String(str1);
  String str3 = "Java ho tro doi tuong String de xu ly chuoi";
  int result, idx;
  char ch;
  System.out.println("str1:" + str1);
  System.out.println("str2:" + str2);
  System.out.println("str3:" + str3);
  System.out.println("Chieu dai cua chuoi str1 la: " + str1.length());
  // Hien thi chuoi str1, moi lan mot ky tu.
      System.out.println();
  for (int i = 0; i < str1.length(); i++)
    System.out.print(str1.charAt(i));
  System.out.println();
  if (str1.equals(str2))
    System.out.println("str1 == str2");
  else
    System.out.println("str1 != str2");
  if (str1.equals(str3))
    System.out.println("str1 == str3");
  else
    System.out.println("str1 != str3");
  result = str1.compareTo(str3);
  if (result == 0)
    System.out.println("str1 = str3 ");
  else if (result < 0)
    System.out.println("str1 < str3");
  else
    System.out.println("str1 > str3");
  // Tao chuoi moi cho str4
  String str4 = "Mot Hai Ba Mot";
  idx = str4.indexOf("Mot");
  System.out.println("str4:" + str4);
  System.out.println("Vi tri xuat hien dau tien cua chuoi con 'Mot' trong str4: " + idx);
  idx = str4.lastIndexOf("Mot");
  System.out.println("Vi tri xuat hien sau cung cua chuoi con 'Mot' trong str4:" + idx);
 }
}

Java la chon lua so mot cho lap trinh ung dung Web.

str1 == str2

str1 != str3

str1 > str3

str4:Mot Hai Ba Mot

Vi tri xuat hien dau tien cua chuoi con 'Mot' trong str4: 0

Vi tri xuat hien sau cung cua chuoi con 'Mot' trong str4:11

Bài 10: Chương trình nhập vào một chuỗi và in ra chuỗi nghịch đảo của chuỗi nhập.

import java.lang.String;
import java.io.*;
public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("\n *** CHUONG TRINH IN CHUOI NGUOC *** ");
  try {
   System.out.println("\n *** Nhap chuoi:");
   BufferedReader in = new
       BufferedReader(new
       InputStreamReader(System.in));
   // Class BufferedReader cho phép đọc text từ luồng nhập ký tự, tạo bộ đệm cho nhữngkýtựđể hỗ trợ cho việc đọc những ký tự, những mảng hay những dòng.
   // Doc 1 dong tu BufferReadered ket thuc bang dau ket thuc dong.
   String str = in.readLine();
   System.out.println("\n Chuoi vua nhap la:" + str);
   // Xuat chuoi nghich dao
   System.out.println("\n Chuoi nghich dao la:");
   for (int i = str.length() - 1; i >= 0; i--) {
     System.out.print(str.charAt(i));
   }
  } catch (IOException e) {
   System.out.println(e.toString());
  }
 }
}

*** CHUONG TRINH IN CHUOI NGUOC ***

*** Nhap chuoi:

thaycacac

Chuoi vua nhap la:thaycacac

Chuoi nghich dao la:

cacacyaht</p>

Bài 11: Lấy chuỗi con của một chuỗi

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String orgstr = "Mot Hai Ba Bon";
  // Lay chuoi con dung ham
  // public String substring(int beginIndex, int
  // endIndex)
  String substr = orgstr.substring(4, 7);
  System.out.println("Chuoi goc: " + orgstr);
  System.out.println("Chuoi con: " + substr);
 }
}

Chuoi goc: Mot Hai Ba Bon

Chuoi con: Hai

Bài 12: Mảng các chuỗi

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str[] = {"Mot", "Hai", "Ba", "Bon"};
  System.out.print("Mang goc: ");
  for (int i = 0; i < str.length; i++)
    System.out.print(str[i] + " ");
  System.out.println("\n");
  // Thay doi chuoi
  str[0] = "Bon";
  str[1] = "Ba";
  str[2] = "Hai";
  str[3] = "Mot";
  System.out.print("Mang thay doi:");
  for (int i = 0; i < str.length; i++)
    System.out.print(str[i] + " ");
  System.out.print("\n");
 }
}

Mang goc: Mot Hai Ba Bon

Mang thay doi:Bon Ba Hai Mot


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.