+1

Flow: Tạo một Flow Screen đơn giản (Part 2)

Bài trước chúng ta đã cùng nhau tạo một flow có một form cho phép User nhập thông tin. Ở bài viết này, chúng ta tiếp tục xử lý sau khi người dùng nhập firstname, lastname và click vào button Finish

Mục tiêu bài học

 • Tìm thông tin Firstname, Lastname trong Contact
 • Cho phép User update hoặc tạo mới một Contact

Sử dụng đối tượng Get Records để lấy ra contact

 1. Từ tab Elements của Toolbox, tìm đối tượng Get Records kéo thả vào Canvas

 2. Nhập các giá trị như bên dưới

  Field Value
  Label Find a Match
  API Name Find_a_Match
  Object Contact
 3. Tại Filter Contact Records > Condition Requirements chọn All Conditions Are Met (AND)

 4. Nhập điều kiện như dưới

  Field Operator Value
  FirstName Equals {!contact.FirstName}
 5. Click Add Condition thêm điều kiện bên dưới

  Field Operator Value
  LastName Equals {!contact.LastName}

  image.png

 6. Click Done

 7. Tạo connect node Từ Contact Info Screen tới Find a Match image.png

 8. Lưu lại flow

Ở bài này chúng ta đã tạo đối tượng Get Record , lấy ra các contact có Firstname và Lastname tương ứng với Firstname và Lastname người dùng nhập tại Contact Info Screen. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra xem contact có tồn tại hay chưa? và đã có contact sẽ update lại info, còn ngược lại cho phép người dùng tạo một contact mới.

Phần 1 Flow: Tạo một Flow Screen đơn giản (Part 1)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.