+1

Fetch trong JS

Chuẩn bị

Nên tìm hiểu qua về api nhé

Đây là trang cung cấp api free để mọi người sử dụng nhé

https://jsonplaceholder.typicode.com/

Nội dung chính

Fetch dùng để xử lý lấy api Backend trả về và chính Fetch cũng là 1 promise

Phần này không có quá nhiều lý thuyết nên mình sẽ đi sâu vào ví dụ nhé 😃

Ví dụ

 • html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Fetch</title>
</head>
<body>
  <h1>List post</h1>
  <div id="postBlock"></div>

  <script src="fetch.js"></script>
</body>
</html>
 • js
var postApi = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts';

fetch(postApi)
  //case lấy postApi thành công
  .then(function(response) {
    //nhờ có fetch : response.json() nhận json postApi của promise chuyển đổi dữ liệu từ json -> js
    // là 1 array gồm nhiều bản ghi về post( bài viết)
    return response.json();
  })
  .then(function(posts) {
    console.log(posts);
    let htmls = posts.map(function(post) {
      return `<li>
        <h2>${post.title}</h2>
        <p>${post.body}</p>
      </li>`;
    });

    let html = htmls.join('');
    document.getElementById('postBlock').innerHTML = html;
  })
  //case lấy postApi thất bại
  .catchn(function(err) {
    console.log(err);
  })
 • Kết quả

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.