+10

CSS Scroll Snapping

Scroll snapping là gì?

Hầu hết trong số chúng ta trong quá trình duyệt web, đã từng trải nghiệm qua scroll snapping, nhưng không biết nó được gọi là gì 😆

Theo định nghĩa: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Scroll_Snap

CSS Scroll Snap is a module of CSS that introduces scroll snap positions, which enforce the scroll positions that a scroll container’s scrollport may end at after a scrolling operation has completed.

Hiểu nôm na, scroll snapping cho phép bạn khóa chế độ xem (viewport) theo các thành phần hoặc vị trí nhất định sau khi người dùng cuộn xong. Nó rất tuyệt để xây dựng các tương tác như thế này:

Những trình duyệt nào hỗ trợ scroll snapping

Theo như caniuse, khá nhiều trình duyệt đã hỗ trợ module css này:

Sử dụng scroll snapping

Sử dụng nó khá là đơn giản, chúng ta thêm thuộc tính scroll-snap-type cho container và scroll-snap-align cho các phần tử con bên trong. Khi nội dung bên trong container được cuộn, nó sẽ tự động snap các phần tử con như bạn đã định nghĩa. Bạn có thể setup đơn giản như dưới:

html

<div class='container'>
  <section class='child'></section>
  <section class='child'></section>
  <section class='child'></section>
</div>

css

.container {
 scroll-snap-type: y mandatory;
}

.child {
 scroll-snap-align: start;
}

scroll-snap-type

Thuộc tính scroll-snap-type áp dụng cho container, nó có thể đặt 1 trong 3 giá trị: none, mandatory, proximity. Ứng với mỗi giá trị, browser sẽ snap theo cách khác khau

 • mandatory: browser sẽ snap tại snap point khi người dùng dừng scroll.
 • proximity: browser có thể snap tại snap point nếu browser thấy thích hợp.

scroll-padding

Như thuộc tính scroll-snap-type, thuộc tính này cũng áp dụng cho container. Theo mặc định, nội dung sẽ snap vào các cạnh của container. Bạn có thể thay đổi điều đó bằng cách đặt thêm thuộc tính scroll-padding cho container.

Điều này có thể hữu ích nếu bố cục của bạn có các yếu tố có thể che nội dung của trang, như fixed header.

scroll-snap-align

Thuộc tính này áp dụng cho các item bên trong container, nó có thể có 1 trong 3 giá trị: start, center, va end.

Các giá trị này liên quan đến hướng cuộn. Nếu bạn cuộn theo chiều dọc, bắt đầu tham chiếu (refer) đến cạnh trên của phần tử. Nếu bạn cuộn theo chiều ngang, nó tham chiếu đến cạnh trái. centerend theo cùng một principle. Bạn có thể đặt một giá trị khác nhau cho mỗi hướng cuộn được phân tách bằng khoảng trắng.

scroll-snap-stop

Thuộc tính này có thể nhận 1 trong 2 giá trị normal, always.

Theo mặc định, snapping cuộn chỉ khởi động khi người dùng dừng cuộn, nghĩa là nó có thể bỏ qua một số snap point trước khi dừng lại.

Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách đặt scroll-snap-stop: always ở bất kỳ phần tử con nào. Điều này buộc container cuộn dừng lại trên phần tử đó trước khi người dùng có thể tiếp tục cuộn.

Một số ví dụ

Vertical full screen

body {
  scroll-snap-type: y mandatory;
}

section {
  height: 100vh;
  width: 100vw;
  scroll-snap-align: start;
}

Horizontal full screen

body {
  scroll-snap-type: x mandatory;
}

section {
  height: 100vh;
  width: 100vw;
  scroll-snap-align: start;
}

Mix nhiều thuộc tính


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.