+2

Chỉ xuất bản ngôn ngữ cụ thể trong dự án .NET

Trong các dự án .NET đa ngôn ngữ, bạn có thể muốn kiểm soát chặt chẽ các tệp tài nguyên ngôn ngữ nào được bao gồm trong bản dựng cuối cùng của bạn. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách đạt được điều này bằng cách sửa đổi tệp dự án .csproj của bạn.

Bước 1: Mở tệp .csproj

Xác định vị trí tệp dự án .csproj của bạn trong trình soạn thảo mã hoặc trình soạn thảo văn bản.

Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Edit" hoặc "Open With..." để mở nó.

Bước 2: Thêm thẻ SatelliteResourceLanguages

Trong tệp .csproj, tìm thẻ <PropertyGroup>

Bên trong<PropertyGroup>, thêm dòng sau:

<SatelliteResourceLanguages>en</SatelliteResourceLanguages>

Thay thế "en" bằng mã ngôn ngữ của tài nguyên ngôn ngữ cụ thể bạn muốn xuất bản (ví dụ: "vi" cho tiếng Việt, "es" cho tiếng Tây Ban Nha, "fr" cho tiếng Pháp, v.v.)

Bước 3: Lưu và xây dựng lại (Build) dự án

Lưu các thay đổi đối với tệp .csproj của bạn. Xây dựng lại dự án của bạn.

Thẻ <SatelliteResourceLanguages> xác định một danh sách các ngôn ngữ được phân tách bằng dấu phẩy mà bạn muốn bao gồm trong quá trình xây dựng. Bằng cách chỉ định một ngôn ngữ duy nhất, bạn đang hướng dẫn .NET chỉ xuất bản thư mục tài nguyên tương ứng với ngôn ngữ đó.

Ví dụ:

Giả sử bạn có các thư mục tài nguyên sau trong dự án của mình:

Resources.en
Resources.vi
Resources.es

Sau khi thêm dòng <SatelliteResourceLanguages>vi</SatelliteResourceLanguages> vào tệp .csproj của bạn, chỉ thư mục Resources.vi và các tệp tài nguyên có trong đó mới được đưa vào bản dựng cuối cùng.

Hãy nhớ: Nếu bạn cần đưa nhiều ngôn ngữ vào bản dựng, hãy đặt tên ngôn ngữ mục tiêu ngăn cách bằng dấu phẩy bên trong thẻ SatelliteResourceLanguages, chẳng hạn như:

<SatelliteResourceLanguages>en,vi,es</SatelliteResourceLanguages>

Bằng cách làm theo các bước đơn giản này, bạn có thể tinh chỉnh quy trình xuất bản của mình và chỉ bao gồm các tài nguyên ngôn ngữ cần thiết cho ứng dụng của mình.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.