+7

Cài đặt và cấu hình Subdomain trên Nginx CentOS 7

Nginx là phần mềm nguồn mở làm web server. Ngoài các tính năng của một máy chủ HTTP, Nginx cũng có thể hoạt động như một máy chủ proxy cho email (IMAP, POP3 và SMTP) và một trình cân bằng tải (load balancer) và proxy ngược (reverse proxy) cho các máy chủ HTTP, TCP và UDP.

Nginx được tạo ra bởi Igor Sysoev và phát hành lần đầu tiên vào năm 2004. Theo W3techs, Nginx được nhiều người sử dụng làm Web server chiếm tỉ lệ 42,1% tổng số lượng Web server trên thế giới.

1. Cài đặt

Step 1: Cài đặt Epel Repo

$ sudo yum install epel-release

Step 2: Cài đặt Nginx

$ sudo yum install nginx

Step 3: Khởi động Nginx

$ sudo systemctl start nginx

Nếu bạn đang bật Firewall, chạy các câu lệnh sau để cho cho phép khởi chạy giao thức HTTP và HTTPS

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Cho phép khởi động dịch vụ Nginx

$ sudo systemctl enable nginx

Giờ khi truy cập vào domain name hoặc địa chỉ IP bạn sẽ nhìn thấy trang index mặc định của Nginx. Như vậy các bước cài đặt của chúng ta đã hoàn thành

2. Các dòng lệnh thao tác Nginx cơ bản

Khởi động Nginx

$ sudo systemctl start nginx

Tắt Nginx

$ sudo systemctl stop nginx

Restart Nginx

$ sudo systemctl restart nginx

Kiểm tra trạng thái Nginx

$ sudo systemctl status nginx

Kiểm tra file config Nginx

$ sudo nginx -t

3. Mẫu cấu hình cơ bản cho Nginx

Mẫu cấu hình mặc định của Nginx

Trước tiên chúng ta di chuyển tới thư mục cấu hình của Nginx trên CentOS

$ cd /etc/nginx

Ta cùng xem file default config của Nginx

$ cat nginx.conf.default
........................................
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

server {
    listen    80 default_server;
    listen    [::]:80 default_server;
    server_name _;
    root     /usr/share/nginx/html;

    # Load configuration files for the default server block.
    #include /etc/nginx/default.d/*.conf;

    location / {
    }

    error_page 404 /404.html;
      location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      location = /50x.html {
    }
........................................

include /etc/nginx/conf.d/*.conf; : gọi tới những file .conf chứa những câu lệnh cấu hình riêng của chúng ta

listen : cổng mạng mà ta cần sử dụng

server_name : domain name của chúng ta

Nếu bạn đang cấu hình trên local, bạn hãy thêm domain local tại file hosts trong thư mục etc

Di chuyển tới thư mục etc

$ cd /etc/

Chỉnh sửa file hosts

$ sudo nano hosts

Thêm domain local của chúng ta

127.0.0.1 duongtiendat.com
::1    duongtiendat.com
127.0.0.1 cv.duongtiendat.com
::1    cv.duongtiendat.com

root : địa chỉ thư mục project mà ta muốn gọi tới, mặc định sẽ gọi tới file index.html trong thư mục đó, nếu ta muốn khi hiển thị xuất hiện ra file ta chỉ định thì ta cần khai báo tên file đó dưới câu lệnh root

root /var/www/html/duongtiendat/;
index index.php;

4. Cấu hình Subdomain trên Nginx

Trong phần này mình sẽ cấu hình cho domain và subdomain là:

https://duongtiendat.com

https://cv.duongtiendat.com

Step 1: Chuẩn bị project

Đầu tiên, mình sẽ chuẩn bị 2 thư mục project để dùng cho domain, subdomain tại /var/www/html/duongtiendat//var/www/html/my_resume/

Nếu các bạn chưa có sẵn project nào thì có thể tạo 2 file index.html cơ bản để test

Step 2: Cấu hình domain

Ta di chuyển vào thư mục /etc/nginx/conf.d/, thư mục này sẽ chứa các file config của chúng ta

Mình sẽ tạo file config domain có tên là duongtiendat.com.conf

⚠️ Lưu ý: Các file config luôn phải để định dạng .conf

$ sudo touch duongtiendat.com.conf

File config sẽ có nội dung như sau (File này mình cấu hình cho project Wordpress nên có thêm một vài tùy chọn):

server {
    ## Your website name goes here.
    server_name duongtiendat.com www.duongtiendat.com;
    ## Your only path reference.
    root /var/www/html/duongtiendat/;
    ## This should be in your http block and if it is, it's not needed here.
    index index.php;

    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }

    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }

    location / {
        # This is cool because no php is touched for static content.
        # include the "?$args" part so non-default permalinks doesn't break when using query string
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ \.php$ {
        #NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
        include fastcgi.conf;
        fastcgi_intercept_errors on;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    }

    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
        expires max;
        log_not_found off;
    }
}

Step 3: Cấu hình Subdomain

Ta tạo file config subdomain có tên là cv.duongtiendat.com.conf

server {
    listen    80;
    server_name cv.duongtiendat.com;

    location / {
      root /var/www/html/my_resume;
      index index.php index.html index.htm;
    }

    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
       root  html;
    }
}

Step 4: Hoàn tất config

Để kiểm tra lại xem các file config vừa rồi có bị lỗi gì không, chúng ta dùng lệnh

$ sudo nginx -t

Nếu command trả về như dưới đây tức là ta đã thành công

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Và giờ ta restart nginx để cập nhật những tùy chỉnh mới nhất

$ sudo systemctl restart nginx

Vậy là chúng ta đã config xong, giờ hãy cùng truy cập domain và subdomain để xem thành quả thu được 😅😅

https://duongtiendat.com

https://cv.duongtiendat.com


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.