Cài đặt redmine trên Centos

Như chúng ta đã biết Redmine là công cụ quản lý task rất tiện dụng cho các công ty lập trình phần mềm. Nó vừa miễn phí - mã nguồn mở, tích hợp với SVN, và cả LDAP để chứng thực người dùng. Các bạn có thể xem thêm thông tin về dự án tại đây:

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Redmine_203_with_Subversion_and_LDAP_Authentication_(for_Redmine_and_Subversion_through_Redmine)_on_Centos_6_i386_-_detailed

Requiredment

Trước khi tiến hành các bước cài đặt thì bạn cần có 1 server cài sẵn những thông tin sau đây:

  1. Server đã cài đặt sẵn hệ điều hành CentOS (6, 7)
  2. Apache 2
  3. MySQL
  4. Tài khoản root của server

Installation

Cài đặt các gói cần thiết:

yum -y install zlib-devel curl-devel openssl-devel httpd-devel apr-devel apr-util-devel mysql-devel

Cài đặt Ruby

  • Do redmine được viết bằng ruby nên chúng ta cần cài đặt ruby:
#tạo thu mục Downloads trống để lưu những cái download về
mkdir ~/Downloads

cd ~/Downloads

#Tải ruby về
#Nếu nó yêu cầu user/password thì nhập anonymous/anonymous
ftp ftp.ruby-lang.org 
Name (ftp.ruby-lang.org:root): anonymous
Password: anonymous

ftp> cd /pub/ruby
ftp> get ruby-1.8.7-pXXX.tar.gz
ftp> quit

#giải nén
tar zxvf ruby-1.8.7-pXXX.tar.gz

#thực thi để cài đặt ruby
cd ruby-1.8.7-pXXX
./configure
make
make install

#xác thực xem nó cài thành công chưa.
ruby -v
which ruby

#quay về thưc mục download
cd ..

Cài đặt Get 1.4.2

wget http://production.cf.rubygems.org/rubygems/rubygems-1.4.2.tgz
tar zxvf rubygems-1.4.2.tgz
cd rubygems-1.4.2
ruby setup.rb
gem -v
which gem
cd ..

Sau đó cài đặt passenger bằng gem

gem install passenger
passenger-install-apache2-module

rpm --import http://passenger.stealthymonkeys.com/RPM-GPG-KEY-stealthymonkeys.asc
yum install http://passenger.stealthymonkeys.com/rhel/6/passenger-release.noarch.rpm
yum install mod_passenger

# Restart Apache
service httpd restart

Cài đặt Redmine

Như vậy là đã cài đặt xong môi trường cần thiết, chúng ta sẽ tiến hành download và cài đặt redmine

# Tải redmine
wget http://rubyforge.org/frs/download.php/75597/redmine-1.3.0.tar.gz  # GET LATEST VERSION ON RUBYFORGE
tar zxvf redmine-1.3.0.tar.gz

# di chuyển vào thư mục của apache
cp -av redmine-1.3.0/* /var/www/redmine

Tiếp theo cần config apache:

`` <VirtualHost *:80> ServerName redmine.<YOUR-DOMAIN>.com ServerAdmin [email protected]<YOUR-DOMAIN>.com DocumentRoot /var/www/redmine/public ErrorLog logs/redmine_error_log MaxRequestLen 20971520 <Directory "/var/www/redmine/public"> Options Indexes ExecCGI FollowSymLinks Order allow, deny Allow from all AllowOverride all </Directory> </VirtualHost>


Nhớ thay đổi YOUR-DOMAIN thành domain của bạn, và trỏ subdomain này về server cài đặt nhé.

### Cài đặt bundler

cd /var/www/redmine gem install bundler bundle install –without development test


### Create Database

Login vào mysql sau đó chạy lệnh sau để tạo database có tên `redmine` và use `redmine` pass `viblo`

mysql> create database redmine character set utf8; create user ‘redmine’@’localhost’ identified by ‘very_secret’; grant all privileges on redmine.* to ‘redmine’@’localhost’; quit;


Sau đó cần cấu hình config database:

cd /var/www/redmine/config cp database.yml.example database.yml vi /var/www/redmine/config/database.yml


Thay đổi thông tin database, user, pass:

database: redmine host: localhost username: redmine password: viblo


### Generate khoá và tạo database mặc định

- Tạo khoá

cd /var/www/redmine/ rake generate_secret_token


- Khởi tạo databse mặc định:

RAILS_ENV=production rake db:migrate


- Tạo dữ liệu mẫu 

RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data select your language… – Chọn ngôn ngữ tiếng anh ( en )


### Phân quyền cho apache

chown -R apache:apache /var/www/redmine/

restart lại apache

service httpd restart


Như vậy là xong, bạn mở `redmine.<YOUR-DOMAIN>.com` lên và xem thành quả.

## Tham khảo:

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/How_to_Install_Redmine_on_CentOS_(Detailed)

All Rights Reserved