0

Cách tạo tài liệu chiến lược kiểm thử (Test Strategy Document)

Chiến lược kiểm thử là gì?


 • Chiến lược kiểm thử là một kế hoạch để xác định phương pháp kiểm thử và nó trả lời cho các câu hỏi: bạn muốn thực hiện những gì và làm cách nào để bạn thực hiện nó. Đây là một tài liệu quan trọng nhất đối với bất kỳ nhóm QA nào trong kiểm thử phần mềm và để viết tài liệu này một cách hiệu quả đòi hỏi phải là một Tester có kỹ năng, kinh nghiệm.

 • Hoạt động lập kế hoạch kiểm tra hướng dẫn nhóm để xác định test coverage và test scope. Nó cũng hỗ trợ Testers để có được một bức tranh rõ ràng về dự án trong mọi trường hợp. Khả năng bỏ lỡ bất kỳ hoạt động kiểm tra nào là rất thấp khi đã có một chiến lược kiểm thử phù hợp. Việc lập kế hoạch chiến lược kiểm thử cần có cuộc nói chuyện giữa toàn bộ thành viên trong team để có sự nhất quán về cách tiếp cận vấn đề và trách nhiệm của các member.

Kế hoạch kiểm thử và Chiến lược kiểm thử

Có sự nhầm lẫn lớn về các tài liệu Kế hoạch kiểm thử và Chiến lược kiểm thử. Một tổ chức khác nhau có các quy trình và tiêu chuẩn duy nhất của họ để quản lý các tài liệu này. Ví dụ: một số tổ chức thì bao gồm chiến lược kiểm thử trong chính kế hoạch kiểm thử trong khi một số tổ chức khác lại bao gồm chiến lược kiểm thử như một phần nhỏ trong kế hoạch kiểm thử.Kế hoạch kiểm thử Chiến lược kiểm thử
- Trong Kế hoạch kiểm thử, trọng tâm kiểm tra và phạm vi dự án được xác định. Nó liên quan đến phạm vi kiểm thử, lập lịch, các tính năng sẽ được kiểm tra, các tính năng không được kiểm tra, ước tính và quản lý tài nguyên. - Chiến lược kiểm thử là một hướng dẫn cần tuân thủ để đạt được mục tiêu kiểm thử và thực hiện các loại kiểm thử được đề cập trong kế hoạch kiểm thử. Nó liên quan đến mục tiêu kiểm thử, môi trường kiểm thử, phương pháp kiểm thử, công cụ và chiến lược tự động hóa, kế hoạch dự phòng và phân tích rủi ro.
- Một kế hoạch kiểm thử cho dự án phần mềm có thể được định nghĩa là một tài liệu xác định phạm vi, mục tiêu, cách tiếp cận và nhấn mạnh vào nỗ lực kiểm thử. - Chiến lược kiểm thử là một tập hợp các nguyên tắc giải thích thiết kế kiểm thử và xác định cách kiểm tra cần được thực hiện.
- Các thành phần của kế hoạch kiểm thử bao gồm: Test plan ID, các tính năng cần được test, kỹ thuật test, nhiệm vụ test, các tính năng pass hoặc fail so với tiêu chuẩn, test deliverables, trách nhiệm, và tiến độ, vv.. - Các thành phần của chiến lược kiểm thử bao gồm: mục tiêu và phạm vi, định dạng các tài liệu, quy trình kiểm thử, cấu trúc báo cáo của nhóm, chiến lược communication với khách hàng, vv...
- Kế hoạch kiểm thử được thực hiện bởi Test Manager hoặc Test Lead (người quyết định làm thế nào để test, khi nào cần test, ai sẽ test và test cái gì) - Một chiến lược kiểm thử được thực hiện bởi người quản lý dự án (Project manager). Người quyết định loại kỹ thuật cần theo dõi và module nào để kiểm tra.
- Kế hoạch kiểm thử tường thuật về đặc điểm kỹ thuật - Chiến lược kiểm tra tường thuật về các cách tiếp cận chung.
- Kế hoạch kiểm thử có thể thay đổi được - Chiến lược kiểm thử không thể thay đổi.
- Việc lập kế hoạch kiểm thử được thực hiện để xác định các vấn đề và phụ thuộc có thể có để xác định các rủi ro - Đó là kế hoạch hành động dài hạn. Bạn có thể trừu tượng thông tin không phải là dự án cụ thể và đưa nó vào phương pháp kiểm thử.
- Một kế hoạch kiểm thử tồn tại riêng lẻ - Trong dự án nhỏ hơn, chiến lược kiểm thử thường được tìm thấy như một phần của kế hoạch kiểm thử.
- Nó được xác định ở cấp độ dự án - Nó được thiết lập ở cấp độ tổ chức và có thể được sử dụng bởi nhiều dự án


Để làm rõ hơn nếu Kế hoạch kiểm thử là một số điểm đến thì chiến lược kiểm thử QA là một bản đồ để đến đích đó.

Làm thế nào để chuẩn bị một tài liệu chiến lược kiểm thử tốt?

Mọi tổ chức đều có ưu tiên và bộ quy tắc riêng cho thiết kế phần mềm, vì vậy đừng sao chép bất kỳ tổ chức nào một cách mù quáng. Luôn đảm bảo rằng tài liệu của họ tương thích và tăng giá trị cho sự phát triển phần mềm của bạn trước khi làm theo mẫu.

Chiến lược kiểm thử trong STLC


STEP #1: Scope

Nó định nghĩa các tham số như sau:

 • Ai sẽ xem xét tài liệu?
 • Ai sẽ phê duyệt tài liệu này?
 • Hoạt động kiểm thử phần mềm được thực hiện với các mốc thời gian.

STEP #2: Phương pháp kiểm thử

Được định nghĩa như sau:

 • Quy trình kiểm tra
 • Các cấp độ kiểm tra
 • Vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm
 • Các loại kiểm tra (Kiểm tra tải, kiểm tra bảo mật, kiểm tra hiệu suất, v.v.)
 • Phương pháp kiểm thử & công cụ tự động hóa nếu có
 • Thêm lỗi mới, kiểm tra lại, Xử lý lỗi, Kiểm tra hồi quy và kiểm tra đăng xuất

STEP #3: Kiểm thử môi trường

 • Xác định số lượng yêu cầu và thiết lập cần thiết cho từng môi trường
 • Xác định sao lưu dữ liệu thử nghiệm và chiến lược khôi phục

STEP #4: Công cụ kiểm thử

 • Công cụ quản lý tự động hóa và kiểm tra cần thiết để thực hiện kiểm tra
 • Tìm ra một số nguồn mở cũng như các công cụ thương mại cần thiết và xác định có bao nhiêu người dùng được hỗ trợ trên đó và lên kế hoạch phù hợp

STEP #5: Kiểm soát release

 • Kế hoạch quản lý release với lịch sử phiên bản phù hợp sẽ đảm bảo thực hiện kiểm tra cho tất cả các sửa đổi trong bản release đó

STEP #6: Phân tích rủi ro

 • Liệt kê tất cả các rủi ro mà bạn có thể ước tính
 • Đưa ra một kế hoạch rõ ràng để giảm thiểu rủi ro cũng là một kế hoạch dự phòng

STEP #7: Review and Approvals

 • Tất cả các hoạt động này được xem xét và ký kết bởi đội ngũ kinh doanh, quản lý dự án, nhóm phát triển, v.v.
 • Tóm tắt các thay đổi đánh giá nên được theo dõi ở phần đầu của tài liệu cùng với ngày, tên và nhận xét được phê duyệt

Kết luận

Trong Kỹ thuật phần mềm, việc release phần mềm thỉnh thoảng thông qua các tài liệu Chiến lược kiểm thử để lập bản đồ tiến trình kiểm thử theo đúng hướng. Khi ngày release gần kết thúc, nhiều hoạt động trong số này sẽ bị bỏ qua, nên thảo luận với các thành viên trong nhóm xem việc cắt giảm bất kỳ hoạt động cụ thể nào sẽ giúp release mà không có rủi ro tiềm ẩn nào.

Nguồn dịch: https://www.guru99.com/how-to-create-test-strategy-document.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.