+1

Cách mở file PDF trong Android

Mở và xem tài liệu trong các ứng dụng Android là một tính năng rất hữu ích và nên có trong mọi ứng dụng. Bạn có thể mở bất kỳ ứng dụng nào có trên điện thoại di động của mình và bạn sẽ thấy rằng hầu hết chúng đều chứa các file tài liệu theo các cách khác nhau.

Và trong số các tài liệu này, định dạng tài liệu phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất chính là định dạng PDF. Định dạng PDF hay Portable Document Format là một định dạng tệp chứa tất cả các yếu tố của tài liệu in. Đây là định dạng tài liệu được sử dụng nhiều nhất. Ví dụ: trong các ứng dụng thanh toán, bạn có thể nhận được hóa đơn chi phí hàng tháng của mình dưới dạng tài liệu PDF.

Vì vậy, nếu bạn muốn hiển thị một số loại tài liệu trong ứng dụng của mình, thì bạn có thể sử dụng định dạng PDF. Và bài viết này có mục đích giới thiệu các cách để mở tệp PDF trong ứng dụng Android. Hi vọng bạn sẽ tìm được cách phù hợp với ứng dụng của mình.

Mở tệp PDF sử dụng WebView

Cách đầu tiên và dễ nhất để hiển thị tệp PDF là hiển thị tệp đó trong WebView. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là đặt WebView trong file layout và tải tệp PDF thông qua URL chuyên sử dụng để xem tài liệu của Google Docs bằng cách sử dụng hàm webView.loadUrl().

Trong trường hợp của tôi, tên Activity là WebViewPdf. Và file layout là activity_web_view_pdf.xml:

<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

  <WebView
      android:id="@+id/webView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"/>
</RelativeLayout>

Và file WebViewPdf.kt:

class WebViewPdf : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_web_view_pdf)

    webView.webViewClient = WebViewClient()
    webView.settings.setSupportZoom(true)
    webView.settings.javaScriptEnabled = true
    val url = "Đường dẫn file pdf của bạn"
    webView.loadUrl("https://docs.google.com/gview?embedded=true&url=$url")
  }
}

Hạn chế của cách này là bạn phải phụ thuộc vào đường dẫn viewer của Google, nếu nó bị thay đổi thì bạn cũng phải thay đổi theo một cách thủ công.

Mở tệp PDF bằng thư viện

Có nhiều thư viện khác nhau trong Android có thể được sử dụng để hiển thị các tệp PDF. Một ví dụ là thư viện PDFViewer để đọc tệp PDF và thư viện File-Loader để tải xuống tệp từ Internet và sau đó hiển thị tệp đó trong ứng dụng.

Trong file build.gradle mức project của bạn, hãy thêm dòng mã dưới đây:

repositories {
  google()
  jcenter()
  maven {url "https://jitpack.io"}//add this line
}

Và ở trong file build.gradle mức module:

implementation 'com.github.barteksc:android-pdf-viewer:2.8.2'
implementation 'com.github.kk121:File-Loader:1.2'

Sau khi thêm xong các dependencies, bạn cần thêm các quyền sau trong tệp AndroidManifest.xml:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Từ thư mục Assets

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét cách xem tệp PDF được lưu trữ trong thư mục assets.

Trước tiên, cần phải có giao diện cho người dùng, với các button để mở tệp PDF từ những nơi khác nhau (asset folder, ở trong thiết bị, từ internet) - activity_main.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">
  
  <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:layout_centerInParent="true"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content">
    <Button
        android:id="@+id/open_assets"
        android:text="From Assets"
        android:layout_width="320dp"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <Button
        android:id="@+id/open_storage"
        android:text="From Device"
        android:layout_width="320dp"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <Button
        android:id="@+id/open_internet"
        android:text="From Internet"
        android:layout_width="320dp"
        android:layout_height="wrap_content" />
  </LinearLayout>

</RelativeLayout>

Tiếp theo, tạo một Activity để hiển thị các tệp PDF trong ứng dụng - ViewActivityactivity_view.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ViewActivity">

  <com.github.barteksc.pdfviewer.PDFView
      android:id="@+id/pdf_viewer"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">
  </com.github.barteksc.pdfviewer.PDFView>
  <ProgressBar
      android:id="@+id/progress_bar"
      android:indeterminate="true"
      android:layout_centerInParent="true"
      android:visibility="gone"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content" />
</RelativeLayout>

Bước tiếp theo là thêm tệp PDF trong thư mục assets. Bạn có thể tạo một thư mục asset bằng cách click chuột phải vào thư mục java sau đó New > Folder > Asset Folder

Sau đó, thêm đoạn code dưới đây để xử lý sự kiện onClick cho các button:

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  val PICK_PDF_CODE = 1000
  lateinit var btn_open_assets: Button//for assets
  lateinit var btn_open_storage:Button//for phone storage
  lateinit var btn_opn_intenet:Button//for internet

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    btn_open_assets = findViewById(R.id.open_assets)

    btn_open_assets.setOnClickListener(object: View.OnClickListener {
      override fun onClick(view:View) {
        val intent = Intent(this@MainActivity, ViewActivity::class.java)
        intent.putExtra("ViewType", "assets")
        startActivity(intent)
      }
    })
  }
}

Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng thư viện PDFViewer để thực hiện các hoạt động khác nhau trên PDF, ví dụ như đặt trang mặc định bằng cách sử dụng phương thức defaultPage(), bật sự kiện vuốt bằng cách sử dụng enableSwipe() hay cho phép chạm hai lần để phóng to bằng cách sử dụng enableDoubletap() - ViewActivity.kt:

class ViewActivity : AppCompatActivity() {

  lateinit var pdfView: PDFView
  lateinit var progressBar: ProgressBar

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_view)

    pdfView = findViewById(R.id.pdf_viewer)
    progressBar = findViewById(R.id.progress_bar)
    if (intent != null)
    {
      val viewType = intent.getStringExtra("ViewType")
      if (viewType != null || TextUtils.isEmpty(viewType))
      {
        if (viewType == "assets")
        {
          pdfView.fromAsset("github_git_cheat_sheet.pdf")
            .password(null)//enter password if PDF is password protected
            .defaultPage(0)//set the default page
            .enableSwipe(true)//enable the swipe to change page
            .swipeHorizontal(false)//set horizontal swipe to false
            .enableDoubletap(true)//double tap to zoom
            .onDraw(object: OnDrawListener {
              override fun onLayerDrawn(canvas: Canvas, pageWidth:Float, pageHeight:Float, displayedPage:Int) {
              }
            })
            .onDrawAll(object: OnDrawListener {
              override fun onLayerDrawn(canvas:Canvas, pageWidth:Float, pageHeight:Float, displayedPage:Int) {
              }
            })
            .onPageError(object: OnPageErrorListener {
              override fun onPageError(page:Int, t:Throwable) {
                Toast.makeText(this@ViewActivity, "Error", Toast.LENGTH_LONG).show()
              }
            })
            .onPageChange(object: OnPageChangeListener {
              override fun onPageChanged(page:Int, pageCount:Int) {
              }
            })
            .onTap(object: OnTapListener {
              override fun onTap(e: MotionEvent):Boolean {
                return true
              }
            })
            .onRender(object: OnRenderListener {
              override fun onInitiallyRendered(nbPages:Int, pageWidth:Float, pageHeight:Float) {
                pdfView.fitToWidth()
              }
            })
            .enableAnnotationRendering(true)
            .invalidPageColor(Color.WHITE)
            .load()
        }
      }
    }
  }
}

Tương tự bạn có thể lấy file PDF có sẵn trong thiết bị ra để hiển thị.

Từ Internet

Trước tiên, chúng ta sẽ phải tải xuống tập tin PDF mongm uốn bằng cách sử dụng FileLoader và sau đó sử dụng tệp này để hiển thị trên ViewActivity sử dụng quy trình tương tự như trên. Nhưng ở đây bạn sẽ phải sử dụng fromFile() để thêm hiển thị PDF. Đây là code cho file ViewActivity.kt:

if (viewType == "assets") {
  ...
  ...
  //assets code  
}
else if (viewType == "storage") {
  ...
  ...
  //storage code
}
else if (viewType == "internet")
{
  progressBar.visibility = View.VISIBLE
  FileLoader.with(this)
    .load("https://github.github.com/training-kit/downloads/github-git-cheat-sheet.pdf")
    .fromDirectory("PDFFiles", FileLoader.DIR_EXTERNAL_PUBLIC)
    .asFile(object: FileRequestListener<File> {
      override fun onLoad(fileLoadRequest: FileLoadRequest, fileResponse: FileResponse<File>) {
        progressBar.visibility = View.GONE
        val pdfFile = fileResponse.getBody()
        pdfView.fromFile(pdfFile)
          .password(null)
          .defaultPage(0)
          .enableSwipe(true)
          .swipeHorizontal(false)
          .enableDoubletap(true)
          .onDraw(object:OnDrawListener {
            override fun onLayerDrawn(canvas:Canvas, pageWidth:Float, pageHeight:Float, displayedPage:Int) {
            }
          })
          .onDrawAll(object:OnDrawListener {
            override fun onLayerDrawn(canvas:Canvas, pageWidth:Float, pageHeight:Float, displayedPage:Int) {
            }
          })
          .onPageError(object:OnPageErrorListener {
            override fun onPageError(page:Int, t:Throwable) {
              Toast.makeText(this@ViewActivity, "Error", Toast.LENGTH_LONG).show()
            }
          })
          .onPageChange(object:OnPageChangeListener {
            override fun onPageChanged(page:Int, pageCount:Int) {
            }
          })
          .onTap(object:OnTapListener {
            override fun onTap(e:MotionEvent):Boolean {
              return true
            }
          })
          .onRender(object:OnRenderListener {
            override fun onInitiallyRendered(nbPages:Int, pageWidth:Float, pageHeight:Float) {
              pdfView.fitToWidth()
            }
          })
          .enableAnnotationRendering(true)
          .invalidPageColor(Color.WHITE)
          .load()
      }
      override fun onError(fileLoadRequest:FileLoadRequest, throwable:Throwable) {
        Toast.makeText(this@ViewActivity, "Error", Toast.LENGTH_LONG).show()
        progressBar.setVisibility(View.GONE)
      }
    })
}

Hoàn thành rồi, bạn hãy chạy ứng dụng và kiểm tra thử thành quả nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.