Các Function trong Mysql (phần 2)

Như trong phần 1 mình xin giới thiệu thêm một số hàm trong Mysql khác nữa Sử dụng lại bảng cũ nhé.

Ta dùng lại bảng sinh_vien với các dữ liệu như sau:

SELECT * FROM sinh_vien;
+----+---------+-------------------------+-------+
| id | ho_ten | mon_hoc        | diem |
+----+---------+-------------------------+-------+
| 1 | Craig  | Quan tri doanh nghiep  |8   |
| 2 | Craig  | Toan Cao cap      |9   |
| 3 | Lee   | Kinh te vi mo      |7   |
| 4 | Emma  | Lap trinh C       |8   |
| 5 | Lee   | Lap tring C#      |7   |
| 6 | James  | Toan hoc va giai thuat |10   |
| 7 | Harry  | Mo hinh toan      |9   |
| 8 | John  | Tu tuong Mac-Lenin   |8   |
+----+---------+-------------------------+-------+

8. GROUP BY

Mệnh đề GROUP BY trong SQL được sử dụng kết hợp với lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu đồng nhất vào trong các nhóm.

Lưu ý là mệnh đề GROUP BY phải theo sau các điều kiện trong mệnh đề WHERE và phải đứng trước mệnh đề ORDER BY nếu được sử dụng.

Ví dụ nếu muốn biết tổng điểm tất cả các môn của sinh viên, thì truy vấn GROUP BY sẽ như sau:

SELECT ho_ten, SUM(diem)
FROM sinh_vien
GROUP BY ho_ten;

Kết quả truy vấn

+---------+---------+
| ho_ten |SUM(diem)|
+---------+---------+
| Craig  |17    |
| Emma  |8    |
| Harry  |9    |
| James  |10    |
| John  |8    |
| Lee   |14    |
+---------+---------+

9. CONCAT

Hàm này được sử dụng để nối hai chuỗi để tạo thành một chuỗi đơn.

Ví dụ:

Ví dụ dựa trên bảng sinh_vien, bạn muốn nối các cột id, ho_ten, và diem, thì bạn có thể thực hiện điều này sử dụng lệnh:

SELECT CONCAT(id, ho_ten, diem)
FROM sinh_vien;

Kết quả

+-------------------------+
| CONCAT(id, ho_ten, diem)|
+-------------------------+
| 1Craig8         |
| 2Craig9         |
| 3Lee7          |
| 4Emma8         |
| 5Lee7          |
| 6James10        |
| 7Harry9         |
| 8John8         |
+-------------------------+

10. SQRT

Hàm này trong SQL được sử dụng để tính căn bậc hai của bất kỳ số đã cho nào.

Ví dụ

GIả sử, bạn muốn tính căn bậc hai của tất cả diem, thì bạn có thể thực hiện điều này bởi sử dụng lệnh:

SELECT ho_ten, SQRT(diem)
FROM sinh_vien;

Kết quả:

+---------+-------------------+
| ho_ten |SQRT(diem)     |
+---------+-------------------+
| Craig  |2.8284271247461903 |
| Craig  |3         |
| Lee   |2.6457513110645907 |
| Emma  |2.8284271247461903 |
| Lee   |2.6457513110645907 |
| James  |3.1622776601683795 |
| Harry  |3         |
| John  |2.8284271247461903 |
+---------+-------------------+

11. NUMERIC

Hàm xử lý số trong SQL được sử dụng để thao tác trên các số và thực hiện các phép tính số học. Bảng dưới liệt kê chi tiết các hàm xử lý số này:

Tên hàm Miêu tả
Hàm ABS() Trả về giá trị tuyệt đối của biểu thức số
Hàm ACOS() Trả về arcos của biểu thức số. Hàm trả về NULL nếu giá trị không trong dãy -1 tới 1
Hàm ASIN() Trả về arcsin của biểu thức số. Hàm trả về NULL nếu giá trị không trong dãy -1 tới 1
Hàm ATAN() Trả về arctan của biểu thức số
Hàm ATAN2() Trả về arctan của hai biến đã truyền cho nó
Hàm BIT_AND() Trả về kết quả từ phép toán Bitwise AND trên tất cả bit trong biểu thức đã truyền
Hàm BIT_COUNT() Trả về biểu diễn chuỗi của giá trị nhị phân đã truyền cho nó
Hàm BIT_OR() Trả về kết quả từ phép toán Bitwise OR trên tất cả bit trong biểu thức đã truyền
Hàm CEIL() Trả về giá trị nguyên nhỏ nhất mà không nhỏ hơn biểu thức số đã truyền
Hàm CEILING() Trả về giá trị nguyên nhỏ nhất mà không nhỏ hơn biểu thức số đã truyền
Hàm CONV() Chuyển đổi một biểu thức số từ một hệ cơ số sang hệ cơ số khác
Hàm COS() Trả về cos của biểu thức số đã truyền. Biểu thức số nên được biểu diễn bằng giá trị radian
Hàm COT() Trả về cotan của biểu thức số đã truyền
Hàm DEGREES() Trả về biểu thức số đã được chuyển đổi từ radian sang độ
Hàm EXP() Trả về giá trị hàm mũ với cơ số e
Hàm FLOOR() Trả về giá trị nguyên lớn nhất mà không lớn hơn biểu thức số đã truyền
Hàm FORMAT() Trả về biểu thức số đã được làm tròn về một số vị trí sau dấu phảy đã cho
Hàm GREATEST() Trả về giá trị lớn nhất của các biểu thức input
Hàm INTERVAL() Nhận các biểu thức exp1, exp2 và exp3, ... và trả về 0 nếu exp1 là nhỏ hơn exp2, trả về 1 nếu exp1 là nhỏ hơn exp3 và …
Hàm LEAST() Trả về giá trị nhỏ nhất trong các biểu thức input đã nhập
Hàm LOG() Trả về ln (loga nepe) của biểu thức số đã truyền
Hàm LOG10() Trả về log10 của biểu thức số đã truyền
Hàm MOD() Trả về phần dư của phép chia hai biểu thức số
Hàm OCT() Trả về biểu diễn chuỗi của giá trị cơ số 8 của biểu thức số đã truyền. Trả về NULL nếu giá trị đã truyền là NULL
Hàm PI() Trả về giá trị của PI
Hàm POW() Trả về giá trị hàm mũ của hai số
Hàm POWER() Trả về giá trị hàm mũ của hai số
Hàm RADIANS() Trả về giá trị của biểu thức đã truyền sau khi đã chuyển đổi từ độ sang radian
Hàm ROUND() Trả về biểu thức số đã được làm tròn về một số nguyên. Có thể được sử dụng để làm tròn một biểu thức số về vị trí sau dấu phảy nào đó
Hàm SIN() Trả về sin của biểu thức số đã cho (được cung cấp với giá trị radian)
Hàm SQRT() Trả về căn bậc hai của biểu thức số
Hàm STD() Trả về độ lệch chuẩn (phương sai) của biểu thức số
Hàm STDDEV() Trả về độ lệch chuẩn (phương sai) của biểu thức số
Hàm TAN() Trả về tan của biểu thức số đã cho (được cung cấp với giá trị radian)
Hàm TRUNCATE() Trả về biểu thức expr1 đã bị cắt về số vị trí sau dấu phảy cụ thể đã được xác định bởi expr2. Nếu expr2 là 0, thì kết quả sẽ không có dấu thập phân

12. STRING

Hàm xử lý chuỗi trong SQL được sử dụng để thao tác với chuỗi. Ta có bảng liệt kê chi tiết các hàm xử lý chuỗi quan trọng trong SQL.

Tên hàm Miêu tả
Hàm ASCII() Trả về giá trị số của ký tự cực tả (bên trái nhất)
Hàm BIN() Trả về một biểu diễn chuỗi của tham số
Hàm BIT_LENGTH() Trả về độ dài (số bit) của tham số
Hàm CHAR_LENGTH() Trả về số ký tự của tham số
Hàm CHAR() Trả về ký tự cho mỗi số nguyên đã truyền
Hàm CHARACTER_LENGTH() Giống hàm CHAR_LENGTH()
Hàm CONCAT_WS() Viết tắt của Concatenate With Separator, là một mẫu hàm CONCAT() đặc biệt
Hàm CONCAT() Nối chuỗi
Hàm CONV() Chuyển đổi các số sang các cơ số khác nhau
Hàm ELT() Trả về chuỗi tại chỉ mục
Hàm EXPORT_SET() Trả về một chuỗi để mà với một bit được thiết lập trong bits, bạn lấy một chuỗi con, và với mỗi khi không được thiết lập trong bits, bạn lấy chuỗi off. Các bit trong tham số bits được tính từ phải qua trái
Hàm FIELD() Trả về chỉ mục (vị trí) của tham số đầu tiên trong dãy các tham số
Hàm FIND_IN_SET() Trả về chỉ mục (vị trí) của tham số đầu tiên trong tham số thứ hai
Hàm FORMAT() Trả về một số được định dạng với một vị trí sau dấu thập phân đã cho
Hàm HEX() Trả về một biểu diễn chuỗi của một giá trị thuộc hệ cơ số 16
Hàm INSERT() Chèn một chuỗi con tại vị trí đã cho với số ký tự đã xác định
Hàm INSTR() Trả về chỉ mục cho sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi con
Hàm LCASE() Giống hàm LOWER()
Hàm LEFT() Trả về ký tự bên trái nhất
Hàm LENGTH() Trả về độ dài (số byte) của một chuỗi
Hàm LOAD_FILE() Tải file đã được đặt tên
Hàm LOCATE() Trả về vị trí của sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi con
Hàm LOWER() Trả về tham số trong kiểu chữ thường
Hàm LPAD() Trả về tham số chuỗi đã được thêm vào bên trái với chuỗi đã cho
Hàm LTRIM() Xóa các Leading space (theo dõi ví dụ để hiểu ý nghĩa của leading space nếu bạn chưa biết)
Hàm MAKE_SET() Trả về một tập hợp chuỗi được phân biệt bởi dấu phảy mà có bit tương ứng trong tập hợp các bit
Hàm MID() Trả về một chuỗi phụ bắt đầu từ vị trí đã cho
Hàm OCT() Trả về biểu diễn chuỗi của tham số thuộc hệ cơ số 8
Hàm OCTET_LENGTH() Giống hàm LENGTH()
Hàm ORD() Nếu ký tự cực tả của tham số là một ký tự được biểu diễn bởi nhiều byte, trả về mã hóa của ký tự đó
Hàm POSITION() Giống hàm LOCATE()
Hàm QUOTE() Lấy tham số để sử dụng trong một lệnh SQL
Hàm REGEXP Pattern matching (so khớp mẫu) sử dụng Regular Expression
Hàm REPEAT() Lặp lại một chuỗi với số lần đã cho
Hàm REPLACE() Thay thế một chuỗi đã cho nếu xuất hiện
Hàm REVERSE() Đảo ngược các ký tự trong một chuỗi
Hàm RIGHT() Trả về ký tự bên phải nhất
Hàm RPAD() Phụ thêm chuỗi với số lần đã cho
Hàm RTRIM() Gỡ bỏ các Trailing space
Hàm SOUNDEX() Trả về một chuỗi soundex
Hàm SOUNDS LIKE So sánh các sound
Hàm SPACE() Trả về một chuỗi gồm số khoảng trống đã cho
Hàm STRCMP() So sánh hai chuỗi
Hàm SUBSTRING_INDEX() Trả về một chuỗi con từ một chuỗi trước số lần xuất hiện đã cho của delimiter
Hàm SUBSTRING(), SUBSTR() Trả về chuỗi phụ như đã xác định
Hàm TRIM() Gỡ bỏ Leading và Trailing space
Hàm UCASE() Giống hàm UPPER()
Hàm UNHEX() Chuyển đổi mỗi cặp chữ số thập lục phân thành một ký tự
Hàm UPPER() Chuyển đổi thành chữ hoa

13. DATE & TIME

Bảng dưới liệt kê tất cả các hàm quan trọng liên quan tới xử lý Date và Time trong SQL. Có các hàm đa dạng khác nhau được hỗ trợ bởi RDBMS. Danh sách dưới đây dựa trên MySQL RDBMS.

Tên Miêu tả
Hàm ADDDATE() Cộng các date
Hàm ADDTIME() Cộng time
Hàm CONVERT_TZ() Chuyển đổi từ một Timezone tới Timezone khác
Hàm CURDATE() Trả về date hiện tại
Hàm CURRENT_DATE() CURRENT_DATE Giống hàm CURDATE()
Hàm CURRENT_TIME() CURRENT_TIME Giống hàm CURTIME()
Hàm CURRENT_TIMESTAMP() CURRENT_TIMESTAMP Giống hàm NOW()
Hàm CURTIME() Returns the current time
Hàm DATE_ADD() Cộng hai date
Hàm DATE_FORMAT() Định dạng date như đã được xác định
Hàm DATE_SUB() Trừ hai date cho nhau
Hàm DATE() Trích một phần của biểu thức biểu diễn date hoặc datetime
Hàm DATEDIFF() Trừ hai date cho nhau
Hàm DAY() Giống hàm DAYOFMONTH()
Hàm DAYNAME() Trả về tên của ngày trong tuần
Hàm DAYOFMONTH() Trả về ngày trong tháng (1-31)
Hàm DAYOFWEEK() Trả về chỉ mục ngày trong tuần của tham số
Hàm DAYOFYEAR() Trả về ngày trong năm (1-366)
Hàm EXTRACT Trích một phần biểu diễn của một date
Hàm FROM_DAYS() Chuyển đổi một số biểu diễn ngày thành date
Hàm FROM_UNIXTIME() Định dạng date ở dạng UNIX timestamp
Hàm HOUR() Trích giờ từ biểu thức biểu diễn date
Hàm LAST_DAY Trả về ngày cuối cùng của tháng cho tham số
Hàm LOCALTIME() , LOCALTIME Giống hàm NOW()
Hàm LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP() Giống hàm NOW()
Hàm MAKEDATE() Tạo một date từ năm và ngày trong năm
Hàm MAKETIME Trả về một giá trị time đã được ước lượng từ các tham số hour, minute, và second
Hàm MICROSECOND() Trả về số microsecond từ tham số
Hàm MINUTE() Trả về phút từ tham số
Hàm MONTH() Trả về tháng từ date đã truyền
Hàm MONTHNAME() Trả về tên tháng
Hàm NOW() Trả về date và time hiện tại
Hàm PERIOD_ADD() Thêm một period tới một year-month
Hàm PERIOD_DIFF() Trả về số các tháng giữa các period
Hàm QUARTER() Trả về Quí từ một tham số date
Hàm SEC_TO_TIME() Chuyển đổi giây sang định dạng 'HH:MM:SS'
Hàm SECOND() Trả về giây (0-59)
Hàm STR_TO_DATE() Chuyển đổi một chuỗi thành một date
Hàm SUBDATE() Khi được triệu hồi với bat ham số, hàm này giống hàm DATE_SUB()
Hàm SUBTIME() Trừ các time cho nhau
Hàm SYSDATE() Trả về time tại đó hàm thực thi
Hàm TIME_FORMAT() Định dạng ở dạng time
Hàm TIME_TO_SEC() Trả về tham số được chuyển đổi thành số giây
Hàm TIME() Trích một phần time từ biểu thức đã truyền
Hàm TIMEDIFF() Trừ các time cho nhau
Hàm TIMESTAMP() Với một tham số đơn, hàm này trả về biểu thức date hoặc datetime. Với hai tham số, nó tính tổng hai tham số
Hàm TIMESTAMPADD() Cộng mỗi khoảng thời gian vào một biểu thức datetime
Hàm TIMESTAMPDIFF() Trừ đi một khoảng thời gian từ một biểu thức datetime
Hàm TO_DAYS() Trả về tham số date đã được chuyển đổi thành các ngày
Hàm UNIX_TIMESTAMP() Trả về một UNIX timestamp
Hàm UTC_DATE() Trả về UTC date hiện tại
Hàm UTC_TIME() Trả về UTC time hiện tại
Hàm UTC_TIMESTAMP() Trả về UTC date và time hiện tại
Hàm WEEK() Trả về số tuần
Hàm WEEKDAY() Trả về chỉ mục số ngày trong tuần
Hàm WEEKOFYEAR() Trả về tuần theo lịch (1-53) của date
Hàm YEAR() Trả về năm
Hàm YEARWEEK() Trả về năm và tuần

Nguồn tham khảo: https://www.tutorialspoint.com