0

autoNumeric Javascript - Options

Phần trước mình có giới thiệu về autoNumeric và tiếp tục bây giờ mình sẽ viết tiếp về các option của autoNumeric.

Có rất nhiều option để tùy chỉnh theo ý của mình, sau đây là một số oprion chính nhé

Option Mô tả Giá trị mặc định
allowDecimalPadding Xác định xem các vị trí thập phân có nên được đệm bằng các số 0 hay không true
alwaysAllowDecimalCharacter Xác định xem ký tự thập phân hoặc ký tự thập phân thay thế có được chấp nhận hay không khi đã có một ký tự thập phân được hiển thị trong phần tử. false
caretPositionOnFocus Xác định vị trí nên đặt dấu mũ trên tiêu điểm null
createLocalList Xác định xem có nên giữ một danh sách cục bộ các đối tượng AutoNumeric khi khởi tạo đối tượng này hay không. true
currencySymbol Xác định chuỗi ký hiệu tiền tệ. ''
currencySymbolPlacement Xác định nơi ký hiệu tiền tệ sẽ được đặt (trước sau các số) 'p'
decimalCharacter Xác định ký tự phân tách thập phân nào được sử dụng '.'
decimalCharacterAlternative Cho phép khai báo dấu phân tách thập phân thay thế được tự động thay thế bằng decimalCharacter khi được nhập null
decimalPlaces Xác định số vị trí thập phân mặc định để hiển thị trên giá trị được định dạng và giữ cho độ chính xác 2
decimalPlacesRawValue Xác định số lượng chữ số thập phân nên được giữ cho giá trị thô rawValue null
decimalPlacesShownOnBlur Xác định số vị trí thập phân sẽ được hiển thị khi phần tử không tập trung null
decimalPlacesShownOnFocus Xác định số vị trí thập phân sẽ được hiển thị khi phần tử có tiêu điểm null
defaultValueOverride Tùy chọn người trợ giúp cho đăng lại Asp.net null
digitalGroupSpacing Xác định bao nhiêu số nên được nhóm lại với nhau '3'
digitGroupSeparator Xác định ký tự phân cách nhóm nghìn ','
divisorWhenUnfocused Số phân chia giá trị phần tử trên tiêu điểm null
emptyInputBehavior Xác định những gì sẽ được hiển thị trong phần tử nếu giá trị thô là một chuỗi trống ' ' 'focus'
eventBubbles Xác định xem các sự kiện tùy chỉnh và tự nhiên do AutoNumeric kích hoạt có nên nổi lên hay không true
eventIsCancelable Xác định xem có thể hủy các sự kiện tùy chỉnh và sự kiện gốc do AutoNumeric kích hoạt hay không true
failOnUnknownOption Tùy chọn này là "chế độ nghiêm ngặt" của AutoNumeric (hay còn gọi là chế độ 'gỡ lỗi') , cho phép AutoNumeric phân tích chặt chẽ các tùy chọn do người dùng đưa ra và không thành công nếu một tùy chọn không xác định được sử dụng trong đối tượng cài đặt false
formatOnPageLoad Xác định xem giá trị mặc định sẽ được định dạng khi khởi tạo true
formulaMode Xác định xem người dùng có thể kích hoạt chế độ công thức hay không false
historySize Đặt kích thước bảng lịch sử hoàn tác / làm lại 20
isCancellable Cho phép người dùng hủy và hoàn tác các thay đổi anh ta đã thực hiện đối với phần tử được quản lý bằng số tự động nhất định, bằng cách nhấn Escapephím true
leadingZero Kiểm soát hành vi số 0 hàng đầu deny
maximumValue Xác định giá trị tối đa có thể mà người dùng có thể nhập '10000000000000'
minimumValue Xác định giá trị tối thiểu có thể mà người dùng có thể nhập '-10000000000000'
modifyValueOnWheel Cho phép người dùng tăng hoặc giảm giá trị phần tử bằng con lăn chuột true
negativeBracketsTypeOnBlur Thêm các ký tự giống như dấu ngoặc nhọn vào các giá trị âm khi không tập trung null
negativePositiveSignPlacement Vị trí của dấu âm / dương liên quan đến currencySymboltùy chọn null
negativeSignCharacter Xác định ký hiệu dấu âm để sử dụng '-'
noEventListeners Xác định xem phần tử có nên kích hoạt trình nghe sự kiện trên đó không false
onInvalidPaste Quản lý cách AutoNumeric phản ứng khi người dùng cố gắng dán một số không hợp lệ 'error'
outputFormat Xác định cách định dạng giá trị khi muốn có phiên bản bản địa hóa của nó 'string'
overrideMinMaxLimits Ghi đè giới hạn tối thiểu và tối đa 'ceiling'
positiveSignCharacter Xác định biểu tượng dấu tích cực để sử dụng '+'
rawValueDivisor Chia giá trị được định dạng hiển thị trong phần tử AutoNumeric và lưu trữ kết quả được chia trong rawValue null
readOnly Xác định xem phần tử ( <input>hoặc một thẻ html được phép khác) có nên được đặt là chỉ đọc khi khởi tạo hay không false
roundingMethod Xác định phương pháp làm tròn để sử dụng 's'
saveValueToSessionStorage Đặt thành trueđể cho phép decimalPlacesShownOnFocusgiá trị được lưu vớisessionStorage false
selectNumberOnly Xác định xem lệnh chọn tất cả bàn phím sẽ chọn văn bản đầu vào hoàn chỉnh hay chỉ giá trị số đầu vào true
selectOnFocus Xác định xem giá trị phần tử có nên được chọn trên tiêu điểm hay không true
serializeSpaces Xác định cách các hàm tuần tự hóa sẽ xử lý các khoảng trắng '+'
showOnlyNumbersOnFocus Xác định xem giá trị phần tử có nên được chuyển đổi thành giá trị thô trên focushoặc mouseenter, (và quay lại định dạng trên blurhoặc mouseleave) false
showPositiveSign Cho phép biểu tượng dấu dương positiveSignCharacterđược hiển thị cho các số dương false
showWarnings Xác định xem cảnh báo có được hiển thị trong bảng điều khiển hay không true
styleRules Xác định các quy tắc tính toán (các) lớp CSS để áp dụng trên phần tử, dựa trên giá trị thô chưa được định dạng null
suffixText Thêm văn bản ở phía bên phải của giá trị phần tử ' '
symbolWhenUnfocused Xác định biểu tượng được đặt dưới dạng hậu tố khi không nằm trong tiêu điểm hoặc bị di chuột ' '
unformatOnHover Xác định xem giá trị phần tử có nên không được định dạng khi người dùng di chuột qua nó trong khi giữ Altphím hay không true
unformatOnSubmit Khi một submitsự kiện được phát hiện trong formphần tử mẹ , hãy tạm thời xóa định dạng và đặt rawValuetrong mỗi phần tử con AutoNumeric false
valuesToStrings Cung cấp cách tự động thay thế giá trị đã định dạng bằng một chuỗi được xác định trước, khi giá trị thô bằng một giá trị cụ thể null
watchExternalChanges Xác định xem phần tử AutoNumeric có nên xem các thay đổi bên ngoài được thực hiện mà không sử dụng hay không .set() false
wheelOn Xác định thời điểm wheelsự kiện sẽ tăng hoặc giảm giá trị phần tử focus
wheelStep Xác định giá trị phần tử sẽ được tăng / giảm bao nhiêu đối với wheelsự kiện progressive

Các tùy chọn về ngôn ngữ

Cú pháp :

// Use the methods
new AutoNumeric('.mySelector > input').french();
// ...or just create the AutoNumeric object with the language option
new AutoNumeric('.mySelector > input', AutoNumeric.getPredefinedOptions().French);

Hiện tại các ngôn ngữ được xác định trước là :

Option name
🇫🇷 French
🇪🇸 Spanish
🇺🇸 NorthAmerican
🇬🇧 British
🇨🇭 Swiss
🇯🇵 Japanese
🇨🇳 Chinese
🇧🇷 Brazilian
🇹🇷 Turkish

Ngoài ra autoNumeric còn có các tùy chọn về số như :

Cú pháp :

new AutoNumeric('.mySelector > input', AutoNumeric.getPredefinedOptions().integerPos);
Tên tùy chọn Mô tả Ví dụ
dotDecimalCharCommaSeparator Đặt ký tự thập phân dưới dạng dấu chấm . và dấu phân tách nhóm thành dấu phẩy , 1,234.56
commaDecimalCharDotSeparator Đặt ký tự thập phân dưới dạng dấu phẩy , và dấu phân tách nhóm thành dấu chấm . 1.234,56
integer Đặt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất để chỉ có thể nhập một số nguyên mà không có bất kỳ vị trí thập phân nào 42, -42
integerPos Đặt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất để chỉ có thể nhập một số nguyên dương 42
integerNeg Đặt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất để chỉ có thể nhập số nguyên âm -42
float Đặt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất để có thể nhập số thực mà không có 2 vị trí thập phân mặc định 1.234, -1.234
floatPos Đặt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất để chỉ có thể nhập một số thực dương 1.234
floatNeg Đặt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất để chỉ có thể nhập một số thực âm -1.234
numeric Định dạng giá trị dưới dạng chuỗi số (không có dấu phân tách nhóm chữ số và dấu chấm cho dấu thập phân) 1234.56
numericPos Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị dương 1234.56
numericNeg Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị âm -1234.56
euro Cấu hình giống với French 1.234,56 €
euroF Cùng một cấu hình euro, với chế độ công thức được kích hoạt 1.234,56 €
euroPos Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị dương 1.234,56 €
euroNeg Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị âm -1.234,56 €
euroSpace Cấu hình tương tự French ngoại trừ dấu cách được sử dụng cho dấu phân tách nhóm thay vì dấu chấm 1 234,56 €
euroSpacePos Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị dương 1 234,56 €
euroSpaceNeg Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị âm -1 234,56 €
dollar Cấu hình giống với NorthAmerican $1,234.56
dollarF Cùng một cấu hình dollar, với chế độ công thức được kích hoạt $1,234.56
dollarPos Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị dương $1,234.56
dollarNeg Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị âm -$1,234.56
percentageEU2dec Cấu hình tương tự Frenchnhưng hiển thị % dấu phần trăm thay vì dấu tiền tệ, với 2 vị trí thập phân 12,34 %
percentageEU2decPos Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị dương 12,34 %
percentageEU2decNeg Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị âm -12,34 %
percentageEU3dec Cấu hình tương tự Frenchnhưng hiển thị % dấu phần trăm thay vì dấu tiền tệ, với 3 vị trí thập phân 12,345 %
percentageEU3decPos Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị dương 12,345 %
percentageEU3decNeg Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị âm -12,345 %
percentageUS2dec Cấu hình tương tự NorthAmerican nhưng hiển thị % dấu phần trăm thay vì dấu tiền tệ, với 2 vị trí thập phân 12.34%
percentageUS2decPos Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị dương 12.34%
percentageUS2decNeg Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị âm -12.34%
percentageUS3dec Cấu hình tương tự NorthAmericannhưng hiển thị % dấu phần trăm thay vì dấu tiền tệ, với 3 vị trí thập phân 12.345%
percentageUS3decPos Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị dương 12.345%
percentageUS3decNeg Idem ở trên, nhưng chỉ cho phép các giá trị âm -12.345%

Mình tham khảo trong trang này ạ http://autonumeric.org/guide#decimalPlacesShownOnBlur


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.