Các công cụ lặp hữu ích trong Ruby

Vòng lặp là một trong những khái niệm cơ bản đầu tiên chúng ta phải biết khi học ngôn ngữ lập trình. Nên chúng ta cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của nó

Theo như vốn kiến thức ít ỏi của mình ở các ngôn ngữ khác thì thông thường chúng ta sẽ dùng vòng lặp for hoặc while để lặp các phần tử và xử lý gì thì tùy chúng ta ở trong đúng không. Nhưng Ruby thì lại hộ trợ chúng ta đến tận răng khi tạo ra kha khá các phương thức lặp có sẵn để dùng cho các mục đích khác nhau.

Vậy là những phương thức nào, và dùng khi nào thì chúng ta cùng xem bai viết dưới đây.

.each

Về cơ bản là giống vòng lặp for, while bình thường , công việc của nó chỉ là lặp qua tất cả các phần tử

a = [ "a", "b", "c" ]
a.each {|x| print x, " ** " } (the code between {} is the block)
produces: 
a ** b ** c **

.map (.collect)

Luôn trả về 1 bảng có cùng số phần tử với mảng đã gọi nó, và các phần tử trong mảng trả về thì sẽ thay đổi tùy vào cách chúng ta xử lý. Nhưng mảng ban đầu sẽ không bị thay đổi nhé

a = [ "a", "b", "c", "d" ]
a.collect { |x| x + "*" }    #=> ["a*", "b*", "c*", "d*"]
a.map.with_index{ |x, i| x * i } #=> ["", "b", "cc", "ddd"]
a 

.select

Select sẽ duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng và sẽ trả về 1 mảng các phần tử thỏa mãn điều kiện của nó trong mảng ban đầu.
Nếu xử lý ở các ngôn ngữ khác thì nó tương đương với việc dùng điều kiện if trong for/while và nếu thỏa mãn thì thêm giá trị vào 1 mảng đã khai báo ngoài vong lặp vậy. Trong Ruby chúng ta chỉ cần đơn thuần xử lý như sau:

(1..10).find_all { |i| i % 3 == 0 }  #=> [3, 6, 9]

[1,2,3,4,5].select { |num| num.even? }  #=> [2, 4]

Note: Ngoài ra thì còn .find_all với cách sử dụng và công dụng giống .select.
Còn nếu bạn muốn cùng cách dùng nhưng công dụng ngược lại tức là xóa bỏ các phần tử thỏa mãn điều kiệu thì ta có .reject

(1..10).reject { |i| i % 3 == 0 }  #=> [1,2,4,5,7,8,10]

.find

Cuối cùng là find, cách dùng thì giống select nhưng sẽ không duyệt qua tất cả phần tử mà sẽ trả về luôn giá trị của phần tử đầu tiên thỏa mãn điều kiện và không thèm quan tâm đến các thằng sau

(1..10).find { |i| i % 3 == 0 }  #=> 3

Note: Ngoài ra thì còn hàm khác cùng chức năng là .detect

Inject

Lấy tổng các phần tử trong mảng , nếu bạn không chỉ định rõ giá trị tổng ban đầu thì nó sẽ mặc định lấy giá trị đầu tiên của mảng làm giá trị ban đầu của tổng

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].inject{ |sum, e| sum += e }
# => 55

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].inject(15){ |sum, e| sum += e }
# => 70

Join

Một hàm khá hay ho khi chuyển 1 array thành 1 string. Method này sẽ lấy tất cả các giá trị trong mảng chuyển thành kiểu string(nếu các giá trị không phải kiểu string) sau đó nối vào với nhau. Ngoài ra chúng ta có thể tùy ý thêm các ký tự giữa các phần tử khi nối thành 1 string

[1,2,3,4].join("-")
=> "1-2-3-4"

["a","b","c"].join
=> "abc"

[a: 1,b: 2,c: 3].join
"{:a=>1, :b=>2, :c=>3}"

So sánh map và each

Sự khác nhau của map và each nằm ở giá trị trả về:
each sẽ return chính nó còn map sẽ return về 1 mảng mới và mảng mới này sẽ có cùng size với mảng ban đầu
map

names = [ "Dan", "Stella", "Elly"]
names.map { |name| name.upcase }
=> ["DAN", "STELLA", "ELLY"]

each

names = [ "Dan", "Stella", "Elly"]
names.each { |name| name.upcase }
=> ["Dan", "Stella", "Elly"]

So sánh select và find_all

Sự khác nhau của select và find_all cũng là dữ liệu trả về, nhưng là khi chúng ta xử lý dữ liệu kiểu Hash
Nếu chúng ta khai báo 1 Array và sử dụng 2 method trên thì cả 2 đều sẽ trả về 1 Array giống hệt nhau. Nhưng khi chúng ta khai báo 1 Hash và sử dụng 2 method trên thì select sẽ trả về 1 Hash còn find_all sẽ vẫn trả về 1 Array find_all

hash = {a: 1, b: 2, c: 3, d: 4}
hash.find_all do |key, value|
 value.odd?
end
#would return [[:a, 1], [:c, 3]]

select

hash = {a: 1, b: 2, c: 3, d: 4}
hash.select do |key, value|
 value.odd?
end
#would return {a:1, c:3}

Vì sao có sự khác biệt? Đó là do select đã được định nghĩa lại trong lớp Hash còn find_all thì không

tài liệu tham khảo

https://medium.com/@elizabethkosowski/ruby-find-all-vs-select-whats-the-deal-d0e2c8e7c5cb
https://medium.com/@kevin.peery/rubys-powerful-tools-for-iteration-each-map-select-and-find-7aeec18826a0

All Rights Reserved