+3

Anko - Thay đổi cách viết layout cho Android

 • Anko là một thư viện được viết bằng kotlin giúp chúng ta phát triển ứng dụng Android dễ dàng và nhanh hơn.
 • Anko thực chât được viết theo kiểu extension functions của Kotlin các bạn có thể tìm hiểu ở đây
 • Nếu các bạn đã chán với việc tạo layout xml theo kiểu truyền thống thì anko sẽ giúp chúng ta thay đổi phong cách ấy :v
 • Bài này mình sẽ tạo demo 1 layout đơn giản với Anko Layouts

1.Cấu hình

 • Để sử dụng Anko thì tất nhiên project của mình phải được viết bằng kotlin
 • Sau đó chúng ta thêm như sau :
 compile "org.jetbrains.anko:anko-sdk25:$anko_version" 
 compile "org.jetbrains.anko:anko-appcompat-v7:$anko_version"
 compile "org.jetbrains.anko:anko-sdk25-coroutines:$anko_version"
 compile "org.jetbrains.anko:anko-appcompat-v7-coroutines:$anko_version"

2.Tạo File class MainUI

class MainUI : AnkoComponent<MainActivity> {
  override fun createView(ui: AnkoContext<MainActivity>) = with(ui) {
    verticalLayout {
      gravity = Gravity.CENTER
      padding = dip(20)

      textView {
        gravity = Gravity.CENTER
        text = "Hello Framgia !!"
        textColor = Color.BLACK
        textSize = 24f
      }.lparams(width = matchParent) {
        margin = dip(20)
      }

      button("Click Now !") {
        onClick { toast("Good bye !") }
      }.lparams(dip(280), sp(80))

    }
  }
}
 • Đây là điểm khác so với viết layout truyền thống là Anko viết layout ở class :v
 • Anko hỗ trợ cho tất cả các loại layout cơ bản cũng các thuộc tính không khác gì xml cả.
 • Để xem preview layout thì các bạn làm như sau : Install Anko Support ở Settings >> Plugins
 • Sau đó vào View > Tool Windows > Anko Layout Preview nó sẽ ra như thế này

3.Implement vào MainActivity

 • Chúng ta làm như sau :
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    MainUI().setContentView(this)
  }
 • Chạy lên emulator để kiểm tra thôi nào

Tài liệu tham khảo

 • Đây chỉ là demo nhỏ về anko, còn rất nhiều thứ có để tham khảo ở đây : https://github.com/Kotlin/anko
 • Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.