[Android] Xây dựng ứng dụng Livestream với Wowza Streaming Cloud và Wowza GoCoder SDK

Ở bài viết này mình tổng hợp hướng dẫn cách tạo một ứng dụng livestream đơn giản bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ của Wowza. Đây là bài viết đầu tiên của mình nếu có gì không hài lòng mong các bạn comment góp ý. Mong bài viết sẽ giúp ích được cho bạn.

Đầu tiên sử dụng GoCoder SDK sẽ giúp bạn quay video và mã hóa video. Sau đó đẩy video được mã hóa đó lên Wowza Streaming Cloud và bạn sẽ có một kênh để sử dụng xem livestream. Wowza cung cấp cả công cụ để bạn có thể build server tại local nhưng ở bài viết này mình sử dụng cloud cho tiện nhé.

Bạn vào 2 link này đăng kí để có thể sử dụng free trial: GoCoderSDKStreamingCloud

Streaming Cloud

 • Đăng nhập vào WowzaStreamingCloud bằng tài khoản vừa đăng kí, chọn Add Live Stream để tạo mới và cài đặt kênh livestream của bạn. Sau đó bạn sẽ nhận được thông tin về kênh livestream của mình giống như này:

Lưu ý: Ở phần Video Source and Transcoder Settings bạn chọn WowzaGoCoder Trước khi livestream bạn chọn Start your live stream now trước Information

GoCoder SDK

Hướng dẫn download và cài đặt

 • Trước tiên bạn tải bản mới nhất của SDK tại đây Wowza GoCoder SDK for Android

 • Giải nén file .zip vừa tải về bạn sẽ có một forder có tên com.wowza.gocoder.sdk.aar. Copy forder này và paste vào forder libs của project. Mặc định forder libs sẽ ở [project_root]/app/libs

 • Trong Android Studio, bạn thêm đoạn code sau vào build.gradle(Module:app)

repositories {
  flatDir {
    dirs 'libs'
  }
}

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])

  // Khai báo sự phụ thuộc GoCoder SDK

  compile 'com.wowza.gocoder.sdk.android:com.wowza.gocoder.sdk:[email protected]'
}

Khai báo các quyền cần thiết trong AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />

Tạo màn hình giao diện Camera

 • Giao diện với CameraView và button để start live stream
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 xmlns:wowza="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 android:id="@+id/activity_main"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 tools:context="com.mycompany.myapp.MainActivity">

 <!-- Hiển thị camera -->
 <com.wowza.gocoder.sdk.api.devices.WZCameraView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:id="@+id/camera_preview"
  wowza:scaleMode="fill"
  wowza:defaultCamera="back"
  wowza:frameSizePreset="frameSize1280x720"/>

 <!-- The broadcast button -->
 <Button
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Broadcast"
  android:id="@+id/broadcast_button"
  android:layout_alignParentBottom="true"
  android:layout_centerHorizontal="true" />

</RelativeLayout>
@Override
public void onWindowFocusChanged(boolean hasFocus) {
 super.onWindowFocusChanged(hasFocus);

 View rootView = getWindow().getDecorView().findViewById(android.R.id.content);
 if (rootView != null)
  rootView.setSystemUiVisibility(
    View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE
      | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_HIDE_NAVIGATION
      | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN
      | View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION
      | View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN
      | View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY);
}

Định nghĩa các thuộc tính ứng dụng

 • Thêm các biến vào MainActivity.java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  // The GoCoder API interface
  private WowzaGoCoder goCoder;

  // The GoCoder SDK camera view
  private WZCameraView goCoderCameraView;

  // The GoCoder SDK audio device
  private WZAudioDevice goCoderAudioDevice;

  // Cấu hình cài đặt broadcast 
  private WZBroadcastConfig goCoderBroadcastConfig;

  // Thuộc tình xử lý quyền dành cho Android6+
  private static final int PERMISSIONS_REQUEST_CODE = 0x1;
  private boolean mPermissionsGranted = true;
  private String[] mRequiredPermissions = new String[] {
      Manifest.permission.CAMERA,
      Manifest.permission.RECORD_AUDIO
  };

Đăng ký và khởi tạo SDK

 • Thêm vào onCreate() của lớp MainActivity và thay GOSK-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX bằng mã bạn nhận được sau khi đăng ký SDK mình nói ở phần đầu
// Khởi tạo GoCoder SDK
goCoder = WowzaGoCoder.init(getApplicationContext(), "GOSK-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX");

if (goCoder == null) {
  // Nếu việc khởi tạo không thành công -> hiện thông báo cho người dùng
  WZError goCoderInitError = WowzaGoCoder.getLastError();
  Toast.makeText(this,
    "GoCoder SDK error: " + goCoderInitError.getErrorDescription(),
    Toast.LENGTH_LONG).show();
  return;
}

Kiểm tra quyền cho các bản Android 6.0 trở lên

@Override
protected void onResume() {
  super.onResume();
  
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
    mPermissionsGranted = hasPermissions(this, mRequiredPermissions);
    if (!mPermissionsGranted)
      ActivityCompat.requestPermissions(this, mRequiredPermissions, PERMISSIONS_REQUEST_CODE);
  } else
    mPermissionsGranted = true;

}

@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[], int[] grantResults) {
  mPermissionsGranted = true;
  switch (requestCode) {
    case PERMISSIONS_REQUEST_CODE: 
      for(int grantResult : grantResults) {
        if (grantResult != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          mPermissionsGranted = false;
        }
      }
    }
  }
}

private static boolean hasPermissions(Context context, String[] permissions) {
  for(String permission : permissions)
    if (context.checkCallingOrSelfPermission(permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
      return false;

  return true;
}

Hiển thị giao diện camera

 • Định nghĩa WZCameraView trong main activity
goCoderCameraView = (WZCameraView) findViewById(R.id.camera_preview);

// Khởi tạo một Audio device instance để thu và phát âm thanh
goCoderAudioDevice = new WZAudioDevice();
 • Sau khi check permission, bật tiếp camera
if (mPermissionsGranted && goCoderCameraView != null) {
  if (goCoderCameraView.isPreviewPaused())
    goCoderCameraView.onResume();
  else
    goCoderCameraView.startPreview();  
}

Cấu hình broadcast stream

 • Thay hostAddress, portNumber, applicationName, streamName của tài khoản Cloud của bạn vào đoạn code dưới đây (như hình mình đã đánh dấu bên trên)
// Khởi tạo broadcast
goCoderBroadcaster = new WZBroadcast();

// Khởi tạo đối tượng cấu hình cho broadcast
goCoderBroadcastConfig = new WZBroadcastConfig(WZMediaConfig.FRAME_SIZE_1920x1080);

// Set thông tin cho tài khoản bạn cần kết nối
goCoderBroadcastConfig.setHostAddress("live.someserver.net");
goCoderBroadcastConfig.setPortNumber(1935);
goCoderBroadcastConfig.setApplicationName("live");
goCoderBroadcastConfig.setStreamName("myStream");

// Chỉ định sử dụng hình ảnh từ máy ảnh làm video nguồn để gửi
goCoderBroadcastConfig.setVideoBroadcaster(goCoderCameraView);

// Tương tự với âm thanh
goCoderBroadcastConfig.setAudioBroadcaster(goCoderAudioDevice);
 • Để theo dõi trạng thái việc phát video cũng như là lỗi chương trình bạn có thể implement thêm class WZStatusCallback

Bắt đầu Streaming

 • Implement View.onClickListener và xử lý onClick() cho button ở layout
Button broadcastButton = findViewById(R.id.broadcast_button);
broadcastButton.setOnClickListener(this);

@Override
public void onClick(View view) {
 // return nếu người dùng không cấp quyền cho app
 if (!mPermissionsGranted) return;

 WZStreamingError configValidationError = goCoderBroadcastConfig.validateForBroadcast();
 if (configValidationError != null) {
  Toast.makeText(this, configValidationError.getErrorDescription(), Toast.LENGTH_LONG).show();
 } else if (goCoderBroadcaster.getStatus().isRunning()) {
  // Dừng broadcast hiện tại
  goCoderBroadcaster.endBroadcast(this);
 } else {
  // Bắt đầu streaming
  goCoderBroadcaster.startBroadcast(goCoderBroadcastConfig, this);
 }
}
 • Giờ bạn có thể livestream và sử dụng Hosted Page URL bên trên để xem thành quả được rồi đó.

Xem livestream

 • Sau khi đã livestream được thì việc xem từ một thiết bị khác rất dễ dàng với VideoView ví dụ như sau:
    VideoView videoView = findViewById(R.id.rtspVideo);
    videoView.setVideoURI(Uri.parse("rtsp://64e97b.entrypoint.cloud.wowza.com/app-bf4d/02a889ca"));
    videoView.requestFocus();
    videoView.start();

Kết

Đây là link github app demo của mình: LiveStreamDemo

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Chúc bạn thành công!


All Rights Reserved