+3

Agile Testing - Tester in Team

1. Role of Tester in Agile Team

 • Tester trong nhóm Agile thì tham gia vào các hoạt động phát triển của dự án để đóng góp những kiến thức chuyên môn tốt nhất. Agile Tester bao gồm các hoạt động :

  • Đảm bảo sử dụng đúng công cụ kiểm tra.
  • Configuring, sử dụng, quản lý các môi trường test và dữ liệu test.
  • Mentoring cho các thành viên khác trong nhóm về các khía cạnh liên quan của việc test.
  • Đảm bảo rằng các nhiệm vụ test(task) được lên kế hoạch cho phù hợp với deadline dự án.
  • Hiểu, thực hiện và cập nhật chiến lược kiểm thử.
  • Phối hợp với Dev, khách hàng và các bên liên quan (Brse, BA..) trong việc làm rõ các yêu cầu dự án.
  • Thực hiện cái mức độ kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test, Acceptance test) phù hợp với từng giai đoạn.
  • Report bug và cùng làm việc với team để giải quyết vấn đề.
 • Trong Vòng đời Agile, Agile Tester đóng vai trò quan trọng trong:

  • Teamwork.
  • Test Planning.
  • Sprint Zero.
  • Integration.
  • Agile Testing Practices.

2. Teamwork

 • Trong mô hình Agile, làm việc theo nhóm là điều cơ bản và do đó đòi hỏi những điều sau đây:
  • Collaborative Approach: Làm việc với các thành viên trong team để đưa ra : Chiến lược kiểm tra, Test Planning, Test Specification, Test Execution, Test Evaluation, and Test Results Reporting.
  • Self-organizing: Lập kế hoạch và tổ chức tốt trong các cuộc chạy nước rút để đạt được mục tiêu thử nghiệm bằng cách kết hợp sự chuyên môn từ các thành viên khác trong nhóm.
  • Empowerment: Thực hiện các quyết định về technical thích hợp để đạt được mục đích của team.
  • Commitment: Đánh giá hành vi và các đặc tính của sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.
  • Transparent: Phải có trách nhiệm.
  • Credibility: Đảm bảo độ tin cậy của chiến lược kiểm tra.
  • Open to Feedback: Tham gia vào các hoạt động retrospect để học hỏi từ những thành công và thất bại. Tìm kiếm phản hồi của khách hàng và hành động một cách nhanh chóng và hợp lý để đảm bảo chất lượng.
  • Resilient: Biết cách ứng phó với những thay đổi.

3. Test Planning

 • Test Planning nên bắt đầu trong quá trình lập kế hoạch phát hành và update sprint. Kế hoạch kiểm tra nên bao gồm các nhiệm vụ sau đây:
  • Xác định phạm vi kiểm tra, mức độ thử nghiệm, và mục tiêu của sprint.
  • Quyết định môi trường test, công cụ kiểm tra, dữ liệu test và cấu hình.
  • Assigning task cho phù hợp.
  • Lập kế hoạch nhiệm vụ kiểm tra và xác định tần số của các bài kiểm tra.
  • Xác định phương pháp thử, kỹ thuật, công cụ và dữ liệu test.
  • Xác định các thuộc tính như functions, code, thành phần hệ thống, nhà cung cấp, công nghệ, công cụ, hoạt động, tasks, teams, loại thử nghiệm, test levels và các ràng buộc.
  • Thiết lập các ưu tiên xem xét tầm quan trọng đối với từng task.

4. Sprint Zero

 • Sprint Zero bao gồm các hoạt động chuẩn bị trước khi chạy sprint đầu tiên. Tester cần phối hợp với nhóm về các hoạt động sau đây:
  • Xác định phạm vi (scope).
  • Phân chia user stories tương ứng với sprints.
  • Lập kế hoạch, và cài đặt các công cụ (bao gồm các công cụ kiểm tra).
  • Tạo chiến lược kiểm tra cho tất cả các test levels.
  • Xác định các test metrics.
  • Tạo Scrum board.

5. Integration

 • Trong Agile, một sản phẩm làm việc có chất lượng phải sẵn sàng để phát hành tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng đời phát triển. Một Tester Agile cần hỗ trợ tích hợp liên tục với các thử nghiệm liên tục.
 • Để thực hiện việc này, một Tester cần:
  • Hiểu được integration strategy.
  • Xác định tất cả các phụ thuộc giữa functions và features.

6. Agile Testing Practices

 • Là một Agile tester bạn cần phải thích ứng các thực tiễn Agile để thử nghiệm một dự án nhanh nhẹn.
  • Pairing: Hai thành viên nhóm làm việc cùng nhau trên cùng một keyboard. Là một trong số họ kiểm tra, các đánh giá khác / phân tích thử nghiệm. Hai thành viên trong nhóm có thể là:
   • Một tester and một developer.
   • Một tester and một business analyst.
   • 2 testers.
  • Incremental Test Design: Test cases được xây dựng từ những user stories, bắt đầu bằng những simple tests và chuyển sang những bài kiểm tra phức tạp hơn.

Nguồn tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.