khai báo type cho hàm trong typescript

khai báo type cho hàm trong typescript

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.