+2

Có một nỗi sợ mang tên "DateTime"

Share
  • 172 5
 Published at Aug 29th, 8:29 AM 172 5 0 2
  • 172 5

Series này sẽ phân tích toàn bộ vấn đề liên quan đến việc xử lý - thiết kế - lưu trữ ngày giờ trong hệ thống có chứa timezone.

Ngôn ngữ lập trình được dùng là Java. Tuy nhiên, sự phân tích đến từ những khái niệm tổng quát, do đó những developer của ngôn ngữ khác vẫn có thể tham khảo.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.