0

Tìm hiểu về IOT thông qua ứng dụng điều khiển các thiết bị trong nhà thông qua Internet

Share
  • 70 1
Published at May 13th, 2018 10:14 AM 70 1 0 1
  • 70 1
  • Giới thiệu về IOT
  • Kiến trúc cơ bản của hệ thông IOT
  • Học và làm ứng dụng điều khiển các thiết bị trong nhà
Share