0

Làm quen với Pytorch

Share
  • 164 0
  Published at Sep 22nd, 2018 4:34 AM 164 0 0 2
  • 164 0

Giúp mọi người làm quen hơn vs pytorch bằng cách implement một số thuật toán , mạng deeplearning cơ bản.

Share